Naudojimosi Cv.lt paslaugomis sąlygos

 1. Sąvokos
  1. Cv.lt – portalas, kurį tvarko ir administruoja CV Keskus OU filialas (registracijos adresas: Ozo g. 12a, Vilnius, LT-08200, įm. kodas: 302581055, PVM m. kodas LT100005921818, el. p. [email protected]).
  2. Asmuo – asmuo, susikūręs asmeninį profilį portale cv.lt su tikslu naudotis cv.lt teikiamomis paslaugomis.
  3. Cv.lt Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis darbuotojų paieškos internetu ir duomenų bazės naudojimo bei/arba darbuotojų atrankos paslaugas cv.lt.
  4. Naudojimosi sąlygos - sąlygos, kuriomis reguliuojamas Cv.lt tinklalapio ir jo paslaugų naudojimas.
 2. Sąlygų taikymas
  1. Šios sąlygos – tai sutartis tarp Asmens ir cv.lt, kad susikūręs savo asmeninę paskyrą cv.lt, Asmuo savo nuožiūra įrašo ir saugo cv.lt duomenų bazėse savo gyvenimo aprašymo duomenis, o cv.lt tuos duomenis naudoja ieškant tinkamų kandidatų cv.lt Klientams.
  2. Cv.lt teikia tik technines priemones informacijos patalpinimui, darbą siūlo cv.lt Klientai. Cv.lt neįsipareigoja Asmens įdarbinti, nuolat siųsti jam pasiūlymus ar išskirtinai siūlyti jį cv.lt Klientams.
 3. Asmens įsipareigojimai ir teisės
  1. Asmuo atsakingas už savo sukurtų paskyros prisijungimo duomenų neatskleidimą tretiesiems asmenims.
  2. Asmuo atsakingas už savo gyvenimo aprašyme teikiamų duomenų teisingumą (asmeniniai duomenys ir informacija apie išsilavinimą, darbo patirtį, baigtus kursus ir panašaus pobūdžio informacija).
  3. Asmuo, įrašęs cv.lt savo gyvenimo aprašymą, pats nustato jo rodymo cv.lt Klientams galimybes, kuriomis cv.lt vadovaujasi teikdamas paslaugas savo Klientams.
  4. Užregistruodamas savo asmeninę paskyrą cv.lt Asmuo neįgyja teisių į cv.lt duomenų bazės nuosavybę.
  5. Asmuo turi visas teises į savo asmens duomenis, išsaugotus cv.lt duomenų bazėse, kaip tai nustato galiojantys teisės aktai. Asmuo turi galimybę savo duomenis redaguoti, papildyti, panaikinti bet kuriuo metu, taip pat padaryti juos neprieinamais cv.lt Klientams, pasirinkdamas atitinkamą savo CV statusą.
 4. Cv.lt įsipareigojimai ir teisės
  1. Cv.lt turi teisę kaupti, saugoti, redaguoti, tvarkyti Asmens įrašytus asmens ir kitus duomenis bei perduoti juos teikdamas paslaugas cv.lt klientams. Asmens duomenų saugojimo, valdymo ir tvarkymo veiksmus cv.lt atlieka laikydamasis visų galiojančių teisės aktų. Cv.lt pagrindinis duomenų tvarkymo tikslas yra vykdyti sutartį, sudarytą su Asmeniu, kurios objektas yra tarpininkauti pateikiant Asmens gyvenimo aprašymą Cv.lt Klientams ir sudaryti Asmeniui galimybę pretenduoti į darbo pasiūlymus.
  2. Cv.lt surinkti ir tvarkomi duomenys gali apimti Asmens vardą, gimimo datą, asmens kodą, el. pašto adresą, telefono numerį, gyvenamojo adreso informaciją, bet kurią kitą Asmenį ir jo karjerą aprašančią informaciją, taip pat visus kitus duomenis, susijusius su Cv.lt tinklalapio ir paslaugų naudojimu.
  3. Tais atvejais, kai Asmuo savo paskyroje gali nustatyti duomenų naudojimo apribojimus (gyvenimo aprašymo rodymo galimybės, tam tikrų darbdavių blokavimas, jiems nerodant Asmens gyvenimo aprašymo, ir panašaus pobūdžio apribojimai), cv.lt tuos duomenis naudoja tik pagal Asmens nustatytus apribojimus.
  4. Jeigu Asmuo pateikia savo gyvenimo aprašymą norėdamas pretenduoti į konkretų darbo pasiūlymą, visi gyvenimo aprašyme esantys duomenys bus perduoti konkrečiam Cv.lt Klientui nepriklausomai nuo CV atskleidimo lygio.
  5. Cv.lt turi teisę ištrinti neatitinkančius teisybės arba netinkamai užpildytus Asmenų gyvenimo aprašymus. Taip pat cv.lt turi teisę ištrinti gyvenimo aprašymą dėl netinkamų Asmens veiksmų cv.lt, cv.lt Klientų, ar kitų Asmenų atžvilgiu, kurie daro moralinę ar materialinę žalą.
  6. Asmens pateikti duomenys, prieš parodant juos cv.lt Klientams, gali būti patikrinti cv.lt konsultantų.
  7. Cv.lt neatsako už žalą, kuri kyla dėl cv.lt Klientų veiksmų, pažadų ar kitokio elgesio, susijusio su įdarbinimu. Cv.lt sutartyse su cv.lt Klientais dėl paslaugų teikimo cv.lt Klientai įsipareigoja tvarkyti Asmenų duomenis laikydamiesi visų galiojančių teisės aktų ir visa atsakomybė už šių reikalavimų nevykdymą tenka cv.lt Klientams.
  8. CV.lt turi teisę Asmeniui pranešti apie cv.lt ir savo partnerių paslaugas, siūlomas galimybes bei susijusias naujienas elektroninio pašto adresu, kurį Asmuo nurodė, pateikdamas duomenis cv.lt.
  9. Cv.lt turi teisę naudoti Asmens kontaktinius duomenis, informuojant jį apie galimai tinkamus darbo pasiūlymus, cv.lt sistemos esminius pasikeitimus ar pasikeitimus šiose Sutarties sąlygose.
  10. Jei Asmuo cv.lt pateikia savo kontaktinius ir identifikacinius duomenis, savo gyvenimo aprašymą, motyvacinį laišką, kandidatuodamas pagal cv.lt patalpintą skelbimą, tačiau neturi prieigos prie savo paskyros cv.lt (nes nepatvirtino savo duomenų autentiškumo, nesusikūrė slaptažodžio), Asmuo sutinka, kad cv.lt tvarkytų ir perduotų Asmens pateiktus duomenis cv.lt Klientui, kuris cv.lt patalpino darbo skelbimą, dėl kurio Asmuo pateikė savo duomenis, o atitinkamas cv.lt Klientas Asmens pateiktus duomenis naudotų darbuotojų atrankos ir įdarbinimo tikslu. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – teisėtas cv.lt Kliento interesas įvertinti Asmens tinkamumą dirbti pageidaujamą darbą. Asmens duomenis cv.lt Klientas saugos ne ilgiau kaip 4 mėnesius nuo atrankos į skelbime skelbtą darbo vietą pabaigos.
  11. Tvarkyti Asmens duomenis laikantis teisėtų Asmens nurodymų ir galiojančių teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
  12. Cv.lt pasilieka teisę saugoti Asmens asmens duomenis iki to laiko, kiek tai būtina tikslams, nurodytiems Privatumo politikoje. Asmens asmens duomenys bus saugomi tiek, kiek tai reikalinga šiems tikslams įgyvendinti ir leidžiama galiojančiais teisės aktais. Sutikdamas su šiomis Naudojimosi sąlygomis, Asmuo sutinka su savo asmens duomenų rinkimu, saugojimu ir tvarkymu pagal Privatumo politiką ir galiojančius teisės aktus.
 5. Šalių atsakomybė
  1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti visus šiose Sąlygose nurodytus savo įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.
  2. Asmuo garantuoja ir prisiima pilną atsakomybę dėl to, kad pateikdamas savo duomenis, jis nepažeidžia jokių galiojančių teisės normų ir bet kokių trečiųjų šalių teisių. Jeigu bet kokia trečia šalis pareikštų cv.lt pretenzijas arba ieškinį dėl jos teisių pažeidimo, susijusius su Asmens veika, tai cv.lt informuos apie tai Asmenį, kuris įsipareigoja sureguliuoti pretenzijas arba imtis kitų veiksmų, kurie neleistų cv.lt patirti žalos ir/arba nuostolių.
  3. Cv.lt neatsako už Duomenų bazės informacijos patikimumą, įskaitant bet neapsiribojant, jos teisingumu, tikslumu bei klaidomis, nes Duomenų bazėje esančią informaciją pateikia tretieji asmenys, taip pat už bet kokią Asmens dėl Duomenų bazėje esančių duomenų naudojimo patirtą žalą.
 6. Perdavimas
  1. Cv.lt pasilieka teisę perduoti, perleisti arba priskirti bet kokias savo teises ar pareigas, nustatytas šiose Naudojimosi sąlygose, be Asmens sutikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusias su įmonės susijungimu, įsigijimu, nuosavybės teisių perėmimu ar turto pardavimu Tokiems perdavimams bus taikomi ribojimai, susiję su Europos Sąjungos (ES) scenarijais ir jurisdikcijomis, kurioms taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatos, įskaitant šalis, kurias Europos Komisija laiko tinkamomis.
  2. Susijungimo, įsigijimo ar bet kokios nuosavybės teisių perėmimo atveju Cv.lt dės pagrįstas pastangas pranešti visiems Asmenims jų pateiktais kontaktiniais duomenimis. Šalys pripažįsta, kad dėl techninių ar operacinių priežasčių tokie pranešimai gali užtrukti arba nepavykti.
  3. Po tokio susijungimo, įsigijimo ar nuosavybės teisių pasikeitimo Naudojimosi sąlygos liks galiojančios ir privalomos Asmeniui ir naujam Cv.lt savininkui. Visos teisės ir pareigos, nustatytos šiose Naudojimosi sąlygose, išliks nepaisant galimų nuosavybės pokyčių.
  4. Sutikdami su šiomis Naudojimosi sąlygomis, Asmenys pripažįsta, kad jų asmens duomenys būtų perduoti naujam Cv.lt savininkui, jei įvyktų bet koks susijungimas, įsigijimas ar nuosavybės teisių perėmimas, ir bus toliau tvarkomi, kaip nurodyta Privatumo politikoje.
  5. Asmenys išlaiko teisę ištrinti savo paskyrą ir nutraukti Cv.lt paslaugų naudojimą, jeigu jie nenori naudotis naujo savininko teikiamomis Cv.lt paslaugomis.
 7. Sutarties galiojimas
  1. Šios sutarties sąlygos įsigalioja Asmeniui užregistravus asmeninę paskyrą cv.lt ir galioja tol, kol Asmuo panaikina savo paskyrą cv.lt.
  2. Bet kokie šių Naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalios nedelsiant po jų paskelbimo Cv.lt tinklalapyje.
  3. Jeigu Asmuo nesutinka su Naudojimosi sąlygų pakeitimais, Asmuo pasilieka teisę nutraukti savo sutartį su Cv.lt per 15 (penkiolika) dienų nuo pakeitimų paskelbimo dienos, siųsdamas atitinkamą rašytinį pranešimą. Jeigu Asmuo nenutraukia sutarties per šį nustatytą terminą arba jeigu Asmuo pradeda naudotis Cv.lt paslaugomis ar tinklalapiu iki nurodyto termino pabaigos, laikoma, kad Asmuo perskaitė ir sutiko su šios sutarties sąlygų pakeitimais.
  4. Konflikto ar nesutarimo atveju tarp šių Naudojimosi sąlygų ir kitų susijusių dokumentų, įskaitant, bet neapsiribojant Privatumo politika, Slapukų politika ar bet kokiomis papildomomis sutartimis, šios Naudojimosi sąlygos turės pirmenybę tiek, kiek tai leidžiama galiojančiais teisės aktais.
 8. Ginčų sprendimas
  1. Norėdamas išreikšti savo nepritarimą ar pretenzijas cv.lt, Asmuo turi kreiptis el. paštu [email protected]
  2. Cv.lt ir Asmens tarpusavio ginčai bus sprendžiami derybų būdu. Jei susitarimas nebus pasiektas, ginčas bus sprendžiamas Vilniaus miesto teisme, Lietuvos Respublikoje.
Uždaryti