Naudojimosi Cv.lt darbuotojų paieškos internetu ir duomenų bazės naudojimo ir/arba darbuotojų atrankos sąlygos

 1. Sąvokos
  1. Cv.lt – portalas, kurį tvarko ir administruoja CV Keskus OU filialas (registracijos adresas: Ozo g. 12a, Vilnius, LT-08200, įm. kodas: 302581055, PVM m. kodas LT100005921818, el. p. [email protected]).
  2. Asmuo – asmuo, susikūręs asmeninį profilį portale Cv.lt su tikslu naudotis Cv.lt teikiamomis karjeros paslaugomis.
  3. Cv.lt Klientas – fizinis ar juridinis asmuo, perkantis darbuotojų paieškos internetu ir duomenų bazės naudojimo bei/arba darbuotojų atrankos paslaugas Cv.lt.
  4. Naudojimosi sąlygos – sąlygos, kuriomis reguliuojamas Cv.lt tinklalapio ir jo paslaugų naudojimas.
 2. Sąlygų taikymas
  1. Šios sąlygos – tai sutartis tarp Cv.lt Kliento ir Cv.lt, kuria Cv.lt įsipareigoja suteikti Cv.lt Klientui darbuotojų paieškos internetu ir duomenų bazės naudojimo bei/arba darbuotojų atrankos paslaugas, o Cv.lt Klientas įsipareigoja šias paslaugas priimti ir už jas sumokėti sutartyje nustatyta tvarka.
 3. Cv.lt Kliento įsipareigojimai ir teisės
  1. Pateikti Cv.lt teisingus ir tikslius savo duomenis ir informaciją (įmonės pavadinimą, atsakingo asmens vardą ir pavardę, darbo telefonus, el. pašto adresą), reikalingą tam, kad Cv.lt galėtų užtikrinti tinkamą paslaugų tiekimą bei naudojimąsi duomenų baze. Registruodamasis ir naudodamasis Cv.lt paslaugomis Cv.lt Klientas užtikrina ir patvirtina, kad jo vardu prisijungęs asmuo turi įgaliojimus atstovauti įmonę, ir atsako už šio asmens atliktus veiksmus;
  2. Apmokėti Cv.lt išrašytas PVM sąskaitas - faktūras už naudojimąsi Cv.lt paslaugomis ir duomenų baze tas sumas ir tomis sąlygomis bei terminais, kurie nurodyti šių sąlygų 5.1 punkte;
  3. Gauti Cv.lt paslaugas bei naudotis duomenų baze tik savo įmonės (taip pat jos filialo ir/ar atstovybės) poreikiams tenkinti;
  4. Visiškai atsakyti už savo darbo skelbimuose arba kitoje Cv.lt aplinkoje pateiktos informacijos turinį;
  5. Naudoti iš Cv.lt gautus Asmens duomenis tik su darbo pasiūla susijusiais tikslais (įskaitant Asmens duomenų nagrinėjimą, susisiekimą su Asmeniu ir panašiais tikslais) ir laikantis galiojančių teisės aktų;
  6. Užtikrinti iš Cv.lt gautų duomenų, įskaitant Asmens duomenis, saugumą ir konfidencialumą. Cv.lt Klientas privalo taikyti visas atitinkamas iš teisės aktų kylančias technines ir administracines priemones Asmens duomenų saugumui užtikrinti, įskaitant pranešimus atitinkamoms priežiūros institucijoms ir Asmenims apie pažeidimus, susijusius su asmens duomenimis;
  7. Jeigu Cv.lt Klientas Asmenų duomenims naudoti pasitelkia trečiuosius asmenis, kurie yra Cv.lt Kliento rangovai, Cv.lt Klientas privalo užtikrinti, kad tokie tretieji asmenys Asmenų duomenis naudos tik šiose Sąlygose nurodytais tikslais ir apimtimi, ir taikys panašias į šiose Sąlygose nurodytas technines ir organizacines priemones;
  8. Visapusiškai bendradarbiauti su Cv.lt, siekiant panaikinti bet kokius galimus su asmens duomenimis susijusius pažeidimus ir vykdyti įsipareigojimus pagal taikomus teisės aktus kylančius dėl tokių pažeidimų;
  9. Atlyginti žalą Asmenims, pateikusiems asmeninę informaciją Cv.lt duomenų bazėje, jeigu įrodoma, kad ši žala jiems yra padaroma Cv.lt Klientui netinkamai ir/ar ne pagal paskirtį (naudojimas ne su darbo pasiūla susijusiais tikslais; darbo pasiūlymų teikimas, kurie draudžiami LR įstatymais, asmens duomenų saugumo reikalavimų nesilaikymas ir panašaus pobūdžio pažeidimai) naudojant Cv.lt duomenų bazėje esančią šių Asmenų informaciją;
  10. Cv.lt Klientas neturi teisės iš Cv.lt gautos Asmenų informacijos bet kuriuo būdu dauginti bei perleisti trečioms šalims, įskaitant bet neapsiribojant jos perrašymu, kopijavimu, dauginimu, platinimu, perdavimu, pardavimu, nuomojimu, dovanojimu ar kitokiu naudojimu, nei tas, kuris nusakytas šių sąlygų 3.3 punkte; taip pat Cv.lt Klientas negali gautos Asmenų informacijos naudoti tokiu būdu, kuris Asmenims ir/ar Cv.lt padarytų materialinę, moralinę bei kitokią žalą;
  11. Cv.lt Duomenų bazės informacijos autorinės teisės priklauso Cv.lt;
  12. Cv.lt Klientas neturi teisės kuriuo nors būdu, išvardintu 3.10 punkte aukščiau, dauginti bei perleisti trečioms šalims Cv.lt jam suteikto vartotojo vardo ir slaptažodžio bei kitos informacijos, kurią Cv.lt suteikia Cv.lt Klientui ir kuri yra reikalinga tinkamam paslaugų gavimui bei naudojimuisi duomenų baze;
  13. Vienai siūlomai darbo vietai Cv.lt Klientas gali publikuoti tik vieną Skelbimą. Skelbiant du ar daugiau tarpusavyje panašius Skelbimus, iš jų aprašymų turi aiškiai matytis, kuo siūlomos darbo pozicijos skiriasi viena nuo kitos. Draudžiama vieną Skelbimą naudoti 2 (dviem) ar daugiau skirtingų pareigybių darbuotojams ieškoti. Draudžiama skelbti skelbimus kitos įmonės vardu jeigu tai nėra apibrėžta atskiroje bendradarbiavimo sutartyje, kuri pasirašoma su personalo atrankos agentūromis;
  14. 1 darbo skelbimas galioja 30 kalendorinių dienų. Jei skelbimo galiojimas nustatomas ilgesniam nei 30 kalendorinių dienų laikotarpiui, iš kliento išskaičiuojamas atitinkamas pasirinktam laikotarpiui skelbimų skaičius, mažiausiai 1 darbo skelbimas.
  15. Cv.lt klientas įsipareigoja ne vėliau kaip po 4 (keturių) mėnesių nuo Asmens CV gavimo, t.y. pasiėmimo iš Cv.lt duomenų bazės, tokį CV panaikinti iš visų savo laikmenų, išskyrus atvejus, kai jis tiesiogiai gavo sutikimą iš CV savininko.
 4. Cv.lt įsipareigojimai ir teisės
  1. Užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą Cv.lt Klientui bei Cv.lt duomenų bazės veikimą ir atnaujinimą;
  2. Telefonu, elektroniniu paštu arba raštu informuoti, taip pat ir atskiru Cv.lt Kliento prašymu konsultuoti Cv.lt Klientą apie Cv.lt paslaugų ir/ar Cv.lt duomenų bazės naudojimo sąlygas ir tvarką, bei apie naudojimo sąlygų ir tvarkos pasikeitimus;
  3. Kaip galima greičiau nuo Cv.lt Kliento pranešimo gavimo, pašalinti nesklandumus (trūkumus, technines problemas ir kitokio pobūdžio trukdžius), tiesiogiai priklausančius nuo Cv.lt, kurie trukdo Cv.lt Klientui tinkamai gauti paslaugas;
  4. Tvarkyti Cv.lt Kliento suteiktus jo darbuotojų asmens duomenis laikantis teisėtų Cv.lt Kliento nurodymų ir galiojančių teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Cv.lt saugo asmens duomenis tiek, kiek tai būtina siekiant įgyvendinti Naudojimosi sąlygose nustatytus tikslus ir kiek tai leidžia atitinkami teisės aktai;
  5. Cv.lt turi teisę reikalauti, kad Cv.lt Klientas pakeistų arba pašalintų savo paskelbtą darbo skelbimą, jeigu jame yra šioms Sąlygoms ir/arba galiojantiems teisės aktams prieštaraujančios informacijos. Jei Cv.lt Klientas neatlieka reikalaujamų skelbimo pakeitimų per dvi darbo dienas, Cv.lt turi teisę savarankiškai pašalinti šį skelbimą, neprisiimant atsakomybės už jokią dėl tokio pašalinimo kilusią žalą Cv.lt Klientui;
  6. Cv.lt turi teisę panaikinti Cv.lt Kliento vartotojo vardo bei slaptažodžio galiojimą ir vienašališkai nutraukti paslaugų teikimą, jeigu Cv.lt Klientas po Cv.lt pranešimo (paštu, faksu arba el. paštu) apie įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, išsiuntimo, nevykdo ar nepradeda tinkamai vykdyti šiose sąlygose nurodytų įsipareigojimų bei reikalauti dėl to Cv.lt patirtų nuostolių atlyginimo;
  7. Cv.lt turi teisę be išankstinio pranešimo Cv.lt Klientui atlikti su duomenų bazės bei paslaugų naudojimo aplinka susijusius darbus (įskaitant bet neapsiribojant naujų paslaugų diegimu, teikiamų paslaugų koregavimu ir tobulinimu, aptarnavimo procedūrų bei Duomenų bazės keitimu); tokie darbai atliekami tik tuo atveju, jeigu tai netrukdys Cv.lt Klientui tinkamai gauti paslaugas bei naudotis duomenų baze; jeigu šiame punkte išvardinti darbai kokiu nors būdu kliudytų Cv.lt Klientui tinkamai gauti paslaugas, Cv.lt turi iš anksto apie tai informuoti Cv.lt Klientą, nurodant būsimų nesklandumų trukmę;
  8. Cv.lt pasilieka teisę, savo nuožiūra, bet kuriuo metu pakeisti šias Naudojimosi sąlygas. Apie tokius pakeitimus pranešimas gali būti pateikiamas Kliento nurodytais kontaktiniais duomenimis.
  9. Bet kokie šių Naudojimosi sąlygų pakeitimai įsigalios nedelsiant po jų paskelbimo Cv.lt tinklalapyje.
  10. Cv.lt įsipareigoja laikyti paslaptyje ir be Cv.lt Kliento raštiško sutikimo neperduoti trečiosioms šalims informacijos, kurią Cv.lt sužino iš Kliento teikiant paslaugas.
 5. Apmokėjimo sąlygos
  1. Už suteiktas paslaugas Cv.lt išrašo ir pateikia Cv.lt Klientui PVM sąskaitą - faktūrą. Cv.lt Klientas sumoka Cv.lt PVM sąskaitose - faktūrose nurodytą sumą per joje nurodytus terminus.
  2. Jeigu Cv.lt Klientas laiku neapmoka PVM sąskaitos - faktūros, Cv.lt turi teisę sustabdyti paslaugų teikimą iki pilno įsiskolinimo apmokėjimo.
 6. Kitos sąlygos
  1. Cv.lt Klientas darbuotojų atrankos tikslais gali naudoti Cv.lt įrankius tvarkyti informaciją apie asmenis, kurie nėra susikūrę asmeninio profilio portale Cv.lt. Tokiu atveju Cv.lt Klientas veikia kaip asmens duomenų valdytojas, o Cv.lt - duomenų tvarkytojas. Cv.lt Klientas prisiima visišką atsakomybę dėl tokių duomenų rinkimo, valdymo ir naudojimo veiksmų. Šiuos duomenis Cv.lt tvarkys iki Cv.lt Klientas juos sunaikins Cv.lt sistemoje pats arba ne ilgiau negu vieną mėnesį po sutarties tarp Cv.lt ir Cv.lt Kliento dėl paslaugų teikimo galiojimo pabaigos;
  2. Tuo atveju, kai Cv.lt Klientas naudoja Cv.lt įrankius tvarkyti informaciją apie asmenis, kurie nėra susikūrę asmeninio profilio portale Cv.lt, Cv.lt įsipareigoja tvarkyti tokius duomenis laikydamasis teisėtų Cv.lt Kliento nurodymų ir galiojančių teisės aktų, įskaitant, bet neapsiribojant, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.
  3. Cv.lt pasilieka teisę perduoti, perleisti arba priskirti bet kokias savo teises ar pareigas, nustatytas šiose Naudojimosi sąlygose, be Kliento sutikimo, įskaitant, bet neapsiribojant, susijusias su įmonės susijungimu, įsigijimu, nuosavybės teisių perėmimu ar turto pardavimu. Tokiems perdavimams bus taikomi ribojimai, susiję su Europos Sąjungos (ES) scenarijais ir jurisdikcijomis, kurioms taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) nuostatos, įskaitant šalis, kurias Europos Komisija laiko tinkamomis.
  4. Po tokio susijungimo, įsigijimo ar nuosavybės teisių pasikeitimo Naudojimosi sąlygos išliks galiojančios ir privalomos Klientui ir naujam Cv.lt savininkui. Visos teisės ir pareigos, nustatytos šiose Naudojimosi sąlygose, išliks nepaisant galimų nuosavybės pokyčių.
 7. Šalių atsakomybė
  1. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti visus šiose Sąlygose nurodytus savo įsipareigojimus ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai.
  2. Laiku neapmokėjęs už paslaugas, Cv.lt Klientas įsipareigoja mokėti Cv.lt 0,02% dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną.
  3. Cv.lt Klientas garantuoja ir prisiima pilną atsakomybę dėl to, kad pateikdamas skelbimą ir naudodamas duomenų bazėje pateiktus duomenis, jis nepažeidžia jokių galiojančių teisės normų ir bet kokių trečiųjų šalių teisių. Jeigu bet kokia trečia šalis pareikštų Cv.lt pretenzijas arba ieškinį dėl jos teisių pažeidimo, susijusius su Cv.lt Kliento veika, tai Cv.lt informuos apie tai Cv.lt Klientą, kuris įsipareigoja sureguliuoti pretenzijas arba imtis kitų veiksmų, kurie neleistų Cv.lt patirti žalos ir/arba nuostolių.
  4. Cv.lt neatsako už Duomenų bazės informacijos patikimumą, įskaitant bet neapsiribojant, jos teisingumu, tikslumu bei klaidomis, nes Duomenų bazėje esančią informaciją pateikia tretieji asmenys, taip pat už bet kokią Cv.lt Kliento dėl Duomenų bazėje esančių duomenų naudojimo patirtą žalą.
Uždaryti