Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Finansų, apskaitos, audito srityje.
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atranką Finansų skyriaus buhalterio (specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis A2 ) pareigybei užimti.

1.674 - 2.009 €
Neatskaičius mokesčių
9 Peržiūros

Darbo pobūdis:

 • Dokumentų pateikimo būdas:
 • Dokumentai teikiami iki 2023 m. sausio 31 d. įskaitytinai.
 • Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!
 • el. būdu (per VATIS Atrankos modulį)
 • Skelbimo Nr.: 85271
 • Skelbimo data: 2023-01-17
 • Pareigybės aprašymas:
 • FINANSŲ SKYRIAUS
 • BUHALTERIO
 • PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
 • I SKYRIUS
 • PAREIGYBĖ
 • 1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Finansų skyriaus (toliau – skyrius) buhalteris yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį. Pareigybių grupė – specialistai.
 • 2. Pareigybės lygis – A2.
 • 3. Buhalterio pareigybė yra nuotolinė skyriaus darbo vieta. Pareigybės paskirtis – tvarkyti priskirto padalinio buhalterinės apskaitos dalį iki finansinės atskaitomybės, užtikrinti duomenų teikimą finansinės atskaitomybės sudarymui, finansinių ir ūkinių operacijų teisėtumą ir teisingumą.
 • 4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – buhalterinė apskaita.
 • 5. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
 • II SKYRIUS
 • SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
 • 6. Darbuotojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • 6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • 6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
 • 6.2. mokėti dirbti MS Office programiniu paketu;
 • 6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos vedimo tvarką, valstybės tarnybą, statutinių valstybės tarnautojų statusą, darbo santykių teisinį reguliavimą;
 • 6.4. išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
 • 6.5. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, spręsti problemas ir priimti sprendimus;
 • 6.6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • III SKYRIUS
 • ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
 • 7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
 • 7.1. apdoroja su finansų valdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusios informacijos apdorojimą;
 • 7.2. atlieka išankstinę, einamąją ir paskesnę finansų kontrolę arba prireikus koordinuoja išankstinės, einamosios ir paskesnės finansų kontrolės atlikimą;
 • 7.3. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 • 7.4. registruoja apskaitos registruose ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis arba prireikus koordinuoja ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenų registravimą apskaitos registruose;
 • 7.5. rengia ir teikia informaciją su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su finansų valdymu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
 • 7.6. rengia ir teikia pasiūlymus su finansų valdymu susijusiais klausimais;
 • 7.7. rengia kitas su finansų valdymu susijusias ataskaitas arba prireikus koordinuoja kitų su buhalterine apskaita susijusių ataskaitų rengimą;
 • 7.8. rengia su finansų valdymu susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja su finansų valdymu susijusių dokumentų rengimą;
 • 7.9. rengia teisės aktų projektus (išskyrus norminius) ir kitus susijusius dokumentus dėl įstaigos finansų valdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl finansų valdymo rengimą;
 • 7.10. sudaro finansinės atskaitomybės ataskaitas arba prireikus koordinuoja finansinės atskaitomybės ataskaitų sudarymą;
 • 7.11. vykdo mokėjimo procedūras arba, prireikus koordinuoja mokėjimo procedūrų vykdymą.
 • 7.12. organizuoja ir planuoja darbuotojų, dirbančių nuotolinėse darbo vietose, esančiose priskirtame padalinyje, darbą;
 • 7.13. tvarko debitorinių ir kreditorinių įsipareigojimų apskaitą, ruošia debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo ataskaitas bei suderinimo aktus; registruoja sąskaitas faktūras už paslaugas pagal padalinius ir tikrina, kad sąnaudos atitiktų patvirtintai išlaidų programai, priemonei, finansavimo šaltiniui ir ekonominei klasifikacijai;
 • 7.14. vykdo mokėjimus iš kredito įstaigų atsiskaitomųjų sąskaitų, rengia mokėjimo paraiškas, registruoja asignavimų panaudojimą ir tvarko kitą informaciją valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemoje;
 • 7.15. pagal kompetenciją skyriaus darbuotojams, atsakingiems už finansinės atskaitomybės sudarymą, teikia duomenis apskaitos registrų mėnesinės, ketvirtinės ir metinės finansinės atskaitomybės sudarymui;
 • 7.16. pagal kompetenciją teikia priskirto padalinio duomenis biudžeto vykdymo ataskaitoms.
 • 7.17. saugo apskaitos dokumentus ir registrus, pagal reikalavimus įformina jų bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;
 • 7.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.
 • _______________

Reikalavimai:

 • 1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
 • 2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį finansų srityje;
 • 3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus subjektų buhalterinės apskaitos vedimo tvarką, valstybės tarnybą, statutinių valstybės tarnautojų statusą, darbo santykių teisinį reguliavimą.

Privalumai:

 • 1. Galimybė dalį laiko dirbti nuotoliniu būdu;
 • 2. Darbo užmokesčio kilimas priklausomai nuo profesinio darbo patirties stažo;
 • 3. Atsižvelgiant į darbuotojo profesinę kvalifikaciją, gali būti nustatyta darbuotojo pareiginės algos kintamoji dalis iki 20 proc.
Miestas:

Vilnius

Nuotolinis darbas:

Ne

Trukmė:

Pilnas etatas

Skelbimas galioja iki:

2023-01-31


Kontaktai

Kontaktinis asmuo:

Jūratė Saunorienė

Telefonas:

El. paštas:

 su nuoroda "Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos skelbia atranką Finansų skyriaus buhalterio (specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį, pareigybės lygis A2 ) pareigybei užimti."

Tinklalapio adresas:

pagd.lrv.lt/

Adresas:

Švitrigailos g. 18, LT-03223 Vilnius