svg
19
svgĮsiminti

Mėginių informacijos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas

svg
19

Darbo pobūdis:

 • Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
 • 1. Atlieka mėginių priėmimą pagal Kokybės vadybos sistemos procedūras.
 • 2. Teikia informaciją klientams apie mėginių pristatymo reikalavimus, atliekamus tyrimus, jų trukmę ir įkainius.
 • 3. Analizuoja Laboratorinės informacinės valdymo sistemos (LIVS) duomenis, teikia Skyriaus vedėjui ar jo patarėjui apibendrintą informaciją ir siūlymus dėl LIVS darbo optimizavimo.
 • 4. Prižiūri, pildo jam skirtus Skyriaus dokumentus, nurodytus Kokybės vadybos sistemos procedūrose.
 • 5. Vadovaudamasis teisės aktų reikalavimais bei Kokybės vadybos sistemos procedūromis, parengia ir pateikia archyvui skyriaus dokumentus.
 • 6. Pagal kompetenciją teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl Skyriaus darbo organizavimo tobulinimo.
 • 7. Jei reikia, savo kompetencijos ribose, pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją;
 • 8. Vykdo kitas, su Skyriaus veikla susijusias, funkcijas ir kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimus.

Reikalavimai:

 • 1. Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu; 2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais, Lietuvos standartais bei tarptautinių organizacijų dokumentais, reglamentuojančiais Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto (toliau – Institutas) veiklą. 3. Mokėti anglų ir rusų kalbą savarankiško vartotojo lygmens B1 lygiu. 4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti laboratorijos darbo specifiką.
 • darbo kompiuteriu įgūdžiai