Panevėžio mokymo centras
Panevėžio mokymo centras

Panevėžio mokymo centro direktorius (-ė)

2.213 - 3.093 €
Neatskaičius mokesčių
418 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

 • Organizuosite ir koordinuosite Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti.
 • Nustatysite Centro struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų, Centro struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis.
 • Teisės aktuose nustatyta tvarka valdysite, naudosite Centro turtą, lėšas ir jomis disponuosite, rūpinsitės intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrinsite jų optimalų valdymą ir naudojimą.
 • Atstovausite Centrui kitose institucijose.
 • Vykdysite kitas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir Profesinio mokymo įstatyme, Švietimo įstatyme, Viešųjų įstaigų įstatyme bei kituose teisės aktuose Centro vadovui nustatytas funkcijas.

Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą.
 • Atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus Švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį bent viename ūkio sektoriuje ar jo dalyje, kurio kvalifikacijas, vykdydamas formaliojo profesinio mokymo programas, teikia Centras;
 • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas), 5.2.2 papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas turėtų būti ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai).
 • Turėti Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas.
 • Turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje.
 • Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis.
 • Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus.
 • Ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).
 • Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Privalumai:

 • Prisidėsite prie 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės „Sukurti rinkos poreikius atliepiančią profesinio ugdymo sistemą“ įgyvendinimo.
 • Prisidėsite prie darbo rinkos poreikių atliepimo vykdydami žaliojo kurso ir skaitmenizacijos tendencijas atitinkantį profesinį mokymą.
 • Bendradarbiausite su asocijuotomis verslo struktūromis, darbdaviais, kitais socialiniais partneriais, dalyvausite tarptautiniuose projektuose ir turėsite galimybę bendrauti su ES ir kitų šalių profesinio mokymo įstaigomis.

Įmonė siūlo:

Įdomų ir kupiną iššūkių darbą. Turėsite galimybę prisidėti tiek prie profesinio mokymo prestižo kėlimo, siekiant įtvirtinti jį kaip lygiavertę atsvarą tradicinei mokyklai, tiek prie viso regiono žmogiškųjų išteklių vystymo.

Siūlomas atlyginimas:

2.213 - 3.093 € per mėn. (prieš mokesčius)
Gali būti nustatyta mėnesinės algos kintamoji dalis iki 50 procentų nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies.

Miestas:

Panevėžys

Nuotolinis darbas:

Ne

Trukmė:

Pilnas etatas

Skelbimas galioja iki:

2023-04-05


Kontaktai

Kontaktinis asmuo:

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Personalo skyriaus vyriausioji specialistė Aira Dudėnienė

Telefonas:

El. paštas:

 su nuoroda "Panevėžio mokymo centro direktorius (-ė)"

Papildoma informacija:

Daugiau apie konkursą ir informaciją apie reikalingus pateikti dokumentus rasite čia: https://smsm.lrv.lt/lt/skelbimai/konkursas-panevezio-mokymo-centro-direktoriaus-pareigoms-eiti-paskelbta-2023-01-12

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .