Administracija Vyriausiasis specialistas

Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija Kitas
Dalintis
749
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:VALSTYBINIO KERNAVĖS KULTŪRINIO REZERVATO DIREKCIJOS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA1. Vyriausiojo specialisto pareigybė yra priskirta Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos (toliau – Direkcijos) specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2

3. Pareigybės paskirtis: vyriausiojo specialisto pareigybė skirta Direkcijos specialiosios ūkinės veiklos administravimui, įstaigos materialinio-techninio aprūpinimo organizavimui ir vykdymui.

4. Pareigybės pavaldumas: vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Direkcijos direktoriui, vykdo jo nustatytas užduotis ir pavedimus.II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI5. Darbuotojas einantis vyriausiojo specialisto pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį (universitetinį ar kolegijos profesinio bakalauro laipsnį) ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją ir mokėti dirbti MS Office programinio paketo programomis;

5.3. turi būti gerai susipažinęs su Direkcijos struktūra ir ūkinės veiklos specifika;

5.4.gebėti spręsti jo kompetencijai priskirtus klausimus, analitiškai vertinti ir apibendrinti informaciją bei priimti sprendimus, mokėti organizuoti darbo procesą;

5.5. turėti būtinus bendravimo įgūdžius su valstybinėmis ir savivaldybių institucijomis, juridiniais asmenimis, būti susipažinęs su darbo santykių psichologijos pagrindais;

5.6. privalo būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais reglamentuojančiais ūkinę veiklą darbuotojų ir gaisrinę saugą, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato nuostatais, Direkcijos nuostatais ir darbo vidaus tvarkos taisyklėmis;III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUKCIJOS6. Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:

6.1. savo kompetencijos ribose atsako už įstaigos uždavinių įgyvendinimą;

6.2. nustato įstaigos darbui reikalingų darbo priemonių ir medžiagų poreikius;

6.3. organizuoja įstaigos aprūpinimą įrengimais, biuro technika, kanceliarinėmis, švaros ir kitomis prekėmis, atsako už šiam tikslui lėšų panaudojimą, vykdo jų apskaitą;

6.4. vykdo viešuosius pirkimus (pirkimų organizatorius), organizuoja viešųjų pirkimų konkursus;

6.5. rengia prekių ir paslaugų pirkimų-pardavimų sutartis ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.6. koordinuoja Rezervato tvarkymo ir priežiūros bei muziejaus eksploatavimo darbų planavimą;

6.7. kontroliuoja materialinių resursų racionalų panaudojimą Direkcijoje, vadovauja pastoviai veikiančiai pripažinto nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo komisijai;

6.8. atsako už Direkcijos darbuotojų, kurių pareigybės nėra priskirtos struktūriniams padaliniams, tinkamą darbo laiko apskaitą, pildo mėnesinius darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

6.9.yra atsakingas asmuo už Direkcijos tarnybinių lengvųjų automobilių ir krovininio transporto priemonių naudojimo ir saugojimo kontrolę, kontroliuoja direktoriaus įsakymu nustatytų sunaudojamo kuro normų laikymąsi, vykdo kelionės lapų apskaitą;

6.10. vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijas, supažindina įstaigos darbuotojus su darbų saugos reikalavimais, rengia darbų saugos instrukcijas, kontroliuoja jų laikymąsi, teikia direktoriui pasiūlymus darbuotojų darbo sąlygų ir sveikatos gerinimo bei darbų saugos klausimais;

6.11. organizuoja ir kontroliuoja gaisrinės saugos reikalavimų vykdymą Direkcijoje, rengia norminių dokumentų projektus darbų saugos, priešgaisrinės ir civilinės saugos klausimai ir teikia juos Direkcijos direktoriui tvirtinti;

6.12.vadovauja įstaigos ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto, trumpalaikio turto, atsargų inventorizacinei komisijai, vykdo ilgalaikio ir trumpalaikio turto ir atsargų perdavimo-priėmimo ir nurašymo procedūras;

6.1. vykdo kitus direktoriaus pavedimus ir užduotis organizuojant įstaigos ūkinę–finansinę veiklą;IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ7. Vyriausiasis specialistas, vykdydamas savo pareigas, turi visas Lietuvos Respublikos įstatymais, Direkcijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis nustatytas teises.

8. Vyriausiasis specialistas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako įstaigos vidaus darbo tvarkos taisyklių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

9. Vyriausiąjį specialistą įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jš, skatina už gerą darbą ir skiria drausmines nuobaudas už netinkamą pareigų vykdymą Direkcijos direktorius.

__________________

Siūlomas atlyginimas:Pareiginės algos koeficientas: 6.2 (prieš mokesčius, bruto)
Skelbimas paskelbtas:2020.05.13
Skelbimas galioja iki:2020.05.28
Telefonas:8-38247371
El. paštas:
Adresas:Kerniaus g.4a, 19172 Kernavė, Širvintų rajonas

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcija
Kandidatuoju į pareigas:

Administracija Vyriausiasis specialistas

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje