Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Administravimo departamento Turto valdymo ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas

16 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie
Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2023 m. gegužės 19 d.
įsakymu Nr. VP-28


ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO
TURTO VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖ

1. Administravimo departamento Turto valdymo ir priežiūros skyriaus (toliau ― Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, su kuriuo sudaroma darbo sutartis. Ši pareigybė priskirta specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis — A2.
3. Pareigybės paskirtis — užtikrinti tinkamą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) ūkio funkcionavimą, užtikrinti tinkamą VMI prie FM turto valdymo ir priežiūros teisinį reglamentavimą, apdoroti su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoti su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą.
4. Šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI, ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija studijų kryptis – ekonomika arba finansai arba teisė arba aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija ir 1 metų darbo patirtį turto valdymo srityje.
5.2. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis (Microsoft Office, Microsoft Edge, Google Chrome ar Firefox);
5.3. išmanyti raštvedybos, dokumentų bei teisės aktų rengimo ir valdymo taisykles;
5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius mokesčių administravimą, metodinius dokumentus bei kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su jo veikla bei mokėti juos taikyti praktikoje;
5.5. turėti gerus patikimumo ir atsakingumo, analizės ir pagrindimo bei organizuotumo įgūdžius ir kompetencijas.

III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
6.1. siekdamas užtikrinti tinkamą VMI prie FM ūkio funkcionavimą:
6.1.1. dalyvauja rengiant ir teikiant informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
6.1.2. apdoroja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su turto priežiūros ir valdymo veiklų vykdymu susijusios informacijos apdorojimą;
6.1.3. atlieka pirminę turto apskaitą arba prireikus koordinuoja pirminės turto apskaitos atlikimą, organizuoja ir dalyvauja VMI prie FM turto (išskyrus kompiuterinę techniką) inventorizavimo procedūrose: rengia įsakymų projektus, inventorizavimo žiniaraščius, pažymas, raštus;
6.1.4. konsultuoja priskirtos srities klausimais;
6.1.5. organizuoja turto naudojimą arba prireikus koordinuoja turto naudojimo organizavimą;
6.1.6. organizuoja ir vykdo gaisrinės saugos priemones, mokymus, instruktažus arba prireikus koordinuoja gaisrinės saugos priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą;
6.1.7. rengia ir teikia informaciją ir pasiūlymus su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;
6.1.8. rengia teisės aktų projektus (ne administracinius norminius teisės aktus, t. y. vidinius dokumentus) ir kitus susijusius dokumentus dėl turto valdymo, priežiūros ir apskaitos vykdymo arba prireikus koordinuoja su turto valdymu, naudojimu ir priežiūra susijusių dokumentų rengimą;
6.1.9. vykdo turto priežiūrą arba prireikus koordinuoja turto priežiūros vykdymą;
6.1.10. vertina turto tinkamumą naudoti, organizuoja turto nurašymą, išardymą ir likvidavimą arba prireikus koordinuoja turto tinkamumo naudoti vertinimą, nurašymo, išardymo ir likvidavimo organizavimą;
6.1.11. dalyvauja nuolatinės VMI prie FM turto (išskyrus kompiuterinę ir programinę įrangą) pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti ir jo nurašymo komisijos darbe;
6.2. siekdamas įgyvendinti Skyriui pavestus uždavinius:
6.2.1. organizuoja ir kontroliuoja tarnybinių automobilių panaudojimą. Telemetrinės tarnybinių automobilių kontrolės informacinėje sistemoje atlieka visus su automobilių naudojimu susijusius veiksmus. Administruoja įstaigos įsigytų pavėžėjimo (taxi) paslaugų tikslingą naudojimą ir apmokėjimą už suteiktas paslaugas;
6.2.2. vertina ir planuoja investicijų į turtą poreikį arba prireikus koordinuoja investicijų į turtą poreikio vertinimą ir planavimą;
6.2.3. rengia, kaupia ir analizuoja informaciją apie numatomus ir atliekamus pirkimus, sudarytas pirkimų sutartis, jų įvykdymo rezultatus ir inicijuoja sudėtingus ir didelės apimties VMI prie FM prekių, darbų ir paslaugų pirkimus, bei užtikrina jų atitikimą LR teisės aktams, reglamentuojantiems viešųjų pirkimų procedūras ir tvarką;
6.2.4. dalyvauja komisijų vykdančių įstaigos ir pavaldžių įstaigų prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų procedūras, darbe;
6.2.5. dalyvauja rengiant Administravimo departamento veiklos planus, veiklos planų vykdymo ataskaitas, kaupia, sistemina ir nagrinėja norminę bei metodinę medžiagą, reikalingą Administravimo departamento ir / ar Skyriaus funkcijoms vykdyti;
6.3. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio VMI prie FM vadovybės, Administravimo departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo pavedimus susijusius su padalinio veikla, siekiant strateginių VMI prie FM tikslų įgyvendinimo.
_____________

Susipažinau
(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 9.8 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-06-07


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vasario 16 g. 14, 01514 Vilnius, Lietuva

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .