Lietuvos zoologijos sodas
Lietuvos zoologijos sodas

Administravimo skyriaus teisininkas

4 Peržiūros

Darbo pobūdis:


PATVIRTINTA
Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus
2022 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-33


TEISININKAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

i SKYRIUS
PAREIGYBĖ

Teisininkas yra Lietuvos zoologijos sodo darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Teisininko pareigybė priskiriama specialistų kategorijai, pareigybės lygis – A2.
Teisininkas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas Administravimo skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėtine žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu teisės mokslų studijų srityje;
4.2. mokėti anglų, vokiečių ar prancūzų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4.3. turėti 3 metų praktinio darbo patirtį;
4.4. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos bei saugojimo taisyklėmis ir kitais norminiais aktais, susijusiais su atliekamu darbu, Lietuvos zoologijos sodo nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, kolektyvine sutartimi, Lietuvos zoologijos sodo direktoriaus įsakymais;
4.5. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.6. žinoti dokumentų bei teisės aktų rengimo ir įforminimo taisykles, mokėti rengti teisės aktų projektus;
4.7. gebėti atlikti darbą savarankiškai, parinkti jo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą pagal suteiktus įgaliojimus;
4.8. išmanyti bendravimo psichologiją, žinoti profesinės etikos dalykus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:
5.1. sprendžia su teisine veikla susijusius klausimus;
5.2. rengia vidaus tvarkos projektus Lietuvos zoologijos sodo veiklos klausimais;
5.3. vertina ir vizuoja teikiamų direktoriui pasirašyti dokumentų projektus, užtikrina, kad vizuojami dokumentai atitinka teisės aktų reikalavimus;
5.4. rengia ir tobulina Lietuvos zoologijos sodo veiklos klausimais organizavimo dokumentų (nuostatų, įsakymų, vidaus tvarkos aprašų ir taisyklių, kitų vietinių norminių teisės aktų) projektus, užtikrina, kad jie atitinka teisinės technikos ir teisės aktų reikalavimus ir juos vizuoja;
5.5. rengia, keičia, standartizuoja dokumentų šablonus, suderinant juos su suinteresuotais struktūriniais vienetais;
5.6. rengia veiklai reikalingas sutartis ar jų pakeitimus, vertina atitikties teisinės technikos ir teisės aktų reikalavimams aspektais prekių ir paslaugų teikėjų, kitų suinteresuotų asmenų parengtus sutarčių ir jų pakeitimų projektus, pagal kompetenciją koordinuoja tinkamą jų vykdymą;
5.7. užtikrina, kad sutartys ir susitarimai dėl jų pakeitimo atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas;
5.8. rengia ir, atsiradus poreikiui, atnaujina asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių vidaus teisės aktų projektus, taisykles ir procedūras, užtikrina rengiamų teisės aktų atitiktį ES Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos teisės aktams;
5.9. informuoja direktorių ir asmens duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal ES Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą ir kitus ES arba Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos teisės aktus ir konsultuoja juos šiais klausimais;
5.10. teikia direktoriui ir darbuotojams teisines konsultacijas ir metodinę pagalbą teisės taikymo darbo klausimais;
5.11. pagal kompetenciją rengia ir teikia teismams ar ikiteisminio ginčų nagrinėjimo institucijoms procesinius dokumentus, atstovauja įstaigą teismuose, valstybės ir savivaldybių institucijose, kitose įstaigose ar organizacijose, dalyvauja kolegialių institucijų (komisijų, darbo grupių ir kt.) veikloje;
5.12. prireikus atstovauja darbdavį santykiuose su darbuotojais ir darbuotojų atstovais (sprendžiant individualius bei kolektyvinius darbo ginčus, kolektyvinių derybų metu ir kita);
5.13. bendradarbiauja su projektų koordinatoriumi, rengiant projektinę dokumentaciją;
5.14. nuolat tobulina savo žinias, įgūdžius ir kitas profesines savybes bei gebėjimus;
5.15. laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkos apsaugos reikalavimų, įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;
5.16. pagal kompetenciją laiku ir tinkamai vykdo vienkartinius ar nenuolatinio pobūdžio su Lietuvos zoologijos sodo veiklos tikslais susijusius pavedimus;
5.17. nustatytu laiku periodiškai tikrinasi sveikatą pagal darbdavio patvirtintą sveikatos pasitikrinimų grafiką;
5.18. tausoja materialines vertybes, darbo priemones, patikėtą inventorių, taupiai naudoja vandenį, medžiagas, elektros energiją;
5.19. dalyvauja ypatingų situacijų padarinių likvidavime;
5.20. palaiko tvarką bei švarą darbo vietoje;
5.21. vykdo kitas tiesioginio vadovo užduotis.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6. Pareigybės aprašymas įsigalioja nuo 2022 m. gegužės 1 d., o konkretaus darbuotojo atžvilgiu jie yra taikomi nuo susipažinimo datos.
_______________

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 9.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-02-08


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Kauno m. sav. Kauno m. Radvilėnų pl. 21

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .