Visagino savivaldybės administracija
Visagino savivaldybės administracija

Aplinkos tvarkymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (Koef. 6,6-7,4)

21 Peržiūra

Darbo pobūdis:


aplinkos tvarkymo skyriaus
vyriausiojo specialisto
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I skyrius
PAREIGYBĖ


Aplinkos tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Pareigybės grupė – specialistas.
Pareigybės lygis – B.
Pareigybės paskirtis – atlikti savivaldybei nuosavybės teise priklausančių mažųjų architektūrinių formų, vaikų žaidimo aikštelių ir paplūdimio zonos įrangos priežiūrą bei prižiūrėti organizuotus šaligatvių atskirų vietų remontą.
Vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas skyriaus vedėjui.


II skyrius
specialŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI


Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą (studijų kryptis – inžinerijos mokslai);
6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais darbo santykius, saugą ir sveikatą darbe, priešgaisrinę saugą;
6.3. gebėti savarankiškai atlikti užduotis, pasirinkti veiklos metodus, gebėti rasti sprendimus savo veiklos sferoje;
6.4. būti pareigingam, darbščiam, atsakingam, gebėti bendrauti su įvairaus būdo žmonėmis.

III skyrius
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS


Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. tikrina miesto visų mažųjų architektūrinių formų techninę būklę ir pildo jų apžiūros žurnalą;
7.2. rengia netinkamų naudoti mažųjų architektūrinių formų sąrašus ir teikia skyriaus vedėjui;
7.3. prižiūri ir atlieka vaikų žaidimo aikštelių priežiūrą pagal galiojančius teisės aktus;
7.4. prižiūri šaligatvių atskirų vietų remonto darbų atlikimą;
7.5. atlieka paplūdimio zonoje esančios įrangos priežiūrą;
7.6. prižiūri, kad darbus atliktų tik atitinkamos kvalifikacijos darbuotojai, turintys profesinius ir kvalifikacinius pažymėjimus;
7.7. užtikrina, kad darbuotojai gautų visapusišką informaciją apie darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos organizavimą skyriuje, esančią ir galimą profesinę riziką, Valstybinės darbo inspekcijos atlikto skyriaus inspektavimo rezultatus;
7.8. užtikrina darbuotojų darbo ir poilsio režimą, organizuoja darbuotojų darbą pagal fiziologiškai pagrįstą darbo ir poilsio režimą;
7.9. užtikrina, kad darbuotojai laikytųsi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų;
7.10. nedelsiant informuoja skyriaus vedėją, jeigu darbuotojai pažeidė darbo saugos norminius teisės aktus, jeigu darbe pasirodo neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojas;
7.11. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
7.12. inicijuoja viešuosius pirkimus, būtinus funkcijoms vykdyti;
7.13. vykdo su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriaus tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.


Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 6.6 (prieš mokesčius)

Miestas:

Visaginas

Skelbimas galioja iki:

2023-12-01


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Parko g. 14, 31140 Visaginas

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .