Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos
Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos

Bendrųjų reikalų skyrius Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas [koef. 10-13]

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


INFORMACIJOS SAUGUMO DEPARTAMENTO
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIAUS
PREKIŲ IR PASLAUGŲ PIRKIMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos (toliau – NKSC) Informacijos saugumo departamento (toliau – Departamentas) Bendrųjų reikalų skyriaus (toliau - Skyrius) prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybė priskiriama specialistų pareigybių grupei.
Pareigybės lygis – A2 (pareigybės kodas – 243113). Pareigybės sudėtingumo lygis – labai sudėtinga.
Prekių ir paslaugų pirkimo specialisto pareigybė reikalinga NKSC prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planavimo ir organizavimo, NKSC administracinių patalpų nuomos pirkimų organizavimo funkcijoms vykdyti.
Prekių ir paslaugų pirkimo specialistas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
5.3. mokėti dirbti MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer ir kitomis tarnyboje naudojamomis kompiuterio programomis;
5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, krašto apsaugos sistemos ir NKSC veiklą, valdymo principus ir prioritetus, Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančios informacijos apsaugą, dokumentų, materialinių išteklių valdymą ir viešųjų pirkimų organizavimą;
5.5. atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus;
5.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, gebėti planuoti, mokėti analizuoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir praktinę patirtį, perteikti ją kitiems, rengti išvadas ir pasiūlymus, numatyti perspektyvas.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų planus, jų pakeitimus, viešųjų pirkimų suvestines;
6.2. dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų planams parengti reikalingų skyriaus numatomų pirkimų dokumentų (pirkimų poreikio sąrašų) projektus;
6.3. rengia viešųjų pirkimų procedūrų dokumentus, organizuoja pirkimų procedūras, dalyvauja NKSC viešųjų pirkimų komisijos darbe, prižiūri ir atsako už šių pirkimų eigą ir procedūrų atitikimą teisės aktų reikalavimams;
6.4. rengia viešųjų pirkimų sutarčių projektus, organizuoja jų pasirašymą, teisės aktų nustatyta tvarka viešina informaciją apie sudarytas sutartis ir apie jų pakeitimus;
6.5. Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS) skelbia kvietimą suteikti rinkos konsultacijas;
6.6. prižiūri, kad NKSC patvirtintos techninės specifikacijos būtų įtrauktos (esant poreikiui, įtraukia) į Krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) techninių specifikacijų katalogą teisės aktuose nustatyta tvarka;
6.7. teikia metodinę pagalbą ir konsultacijas NKSC darbuotojams techninių specifikacijų, pirkimo paraiškų rengimo, pirkimo sutarčių vykdymo ir keitimo klausimais;
6.8. kaupia ir sistemina duomenis apie NKSC vykdomus pirkimus, dalyvauja rengiant viešųjų pirkimų ataskaitas, pildo atliktų viešųjų pirki;
6.9. organizuoja NKSC administracinių patalpų nuomos pirkimus, prižiūri jų eigą;
6.10. rengia raštus ir kitus dokumentus KAM Įsigijimų politikos skyriui, vidaus auditui ir kitoms KAS institucijoms, susijusius su NKSC centralizuotų ir decentralizuotų pirkimų planavimu ir organizavimu;
6.11. pagal kompetenciją rengia teisės aktų, jų pakeitimų projektus (išskyrus administracinius norminius teisės aktus), susirašinėjimo su valstybės valdymo ir kitomis institucijomis raštų ar kitų dokumentų, susijusių su viešųjų pirkimų organizavimu, ir kitais vykdomų funkcijų klausimais, projektus;
6.12. vykdo kitus su jo funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus.


Susipažinau
_______________________________
(parašas)
_______________________________
(vardas ir pavardė)
_______________________________
(data)

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-03-30


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 40