Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Trakų istorijos muziejus
Trakų istorijos muziejus

Bendrųjų reikalų skyrius Viešųjų pirkimų specialistas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SPECIALISTO PAREIGYBĖ

1. B e n d r o j i c h a r a k t e r i s t i k a
1.1. Pareigybės grupė: specialistai.
1.2. Pareigybės pavadinimas: viešųjų pirkimų specialistas.
1.3. Pareigybės lygis: A.
1.4. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 10 – 12 BD.

2. P a v a l d u m a s
2.1. Tiesiogiai pavaldus bendrųjų reikalų skyriaus vedėjui.

3. S p e c i a l i e j i r e i k a l a v i m a i
3.1. Viešųjų pirkimų specialistas (-ė) privalo turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą viešųjų pirkimų srityje;
3.2. mokėti lietuvių kalbą ne žemesniu nei trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu (LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“), sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
3.3. mokėti bent vieną užsienio (anglų, vokiečių, prancūzų, rusų ar lenkų) kalbą pradedančiojo vartotojo lygmens A1 lygiu;
3.4. turėti gerus darbo kompiuteriu (MS Office: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer programomis) įgūdžius.
4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi žinoti, išmanyti, gebėti, būti susipažinęs:
4.1. žinoti muziejaus veiklos tikslus ir funkcijas, vidaus darbo tvarką, bendrus muziejaus institucijos tikslus ir veiklos priemones;
4.2. gebėti rengti dokumentų projektus viešųjų pirkimų klausimais, išmanyti viešųjų pirkimų procedūras; viešųjų pirkimų vykdymo praktiką; viešųjų pirkimų planų rengimo ypatumus; Muziejaus veiklos pobūdį ir veiklos specifiką;
4.3. išmanyti ir gebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reikalingus funkcijoms vykdyti;
4.4. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo individualią veiklą, dirbti kolegialiai;

5. F u n k c i j o s
5.1. rengia tvarkas/taisykles, įsakymų projektus;
5.2. rašo Viešųjų pirkimų tarnybai ir tiekėjams adresuotus raštus, paklausimus, paaiškinimus bei atsakymus į pretenzijas ir skundus;
5.3. dalyvauja Muziejaus numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų planavimo procese ir vykdo šias funkcijas:
5.3.1. teikia metodinę pagalbą skyrių vedėjams rengiant paraiškas viešiesiems pirkimams;
5.3.2. rengia Muziejaus numatomų vykdyti prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planą;
5.3.3. nustato perkamų prekių, paslaugų ar darbų kodus pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną;
5.3.4. sumuoja planuojamų pirkimų vertes ir parinkti numatomo pirkimo būdą bei laiką;
5.4. vykdo ilgalaikių tiekimo sutarčių apskaitą, teikia siūlymus dėl naujų sutarčių sudarymo ar nutraukimo;
5.5. vykdo viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas;
5.6. veda Muziejaus pirkimų, atliktų taikant įprastinę komercinę praktiką, registrą;
5.7. užtikrina, kad visa muziejaus viešųjų pirkimų dokumentacija: įvykdytos pirkimo sutartys, paraiškos, pasiūlymai, pirkimo dokumentai, paraiškų ir pasiūlymų nagrinėjimo bei vertinimo dokumentai, kiti su pirkimu susiję dokumentai, nepaisant jų pateikimo būdo, formos ir laikmenos būtų saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka;
5.8. informuoja atsakingus asmenis apie pastebėtus pažeidimus vykdant viešųjų pirkimų procedūras;
5.9. teikia informaciją ir konsultuoja viešųjų pirkimų klausimais darbuotojus, vykdančius viešuosius pirkimus;
5.10. seka ir analizuoja Viešųjų pirkimų tarnybos tvarkomą informacinę sistemą interneto svetainėje, kaupia naujausią informaciją susijusią su viešaisiais pirkimais;
5.11. bendradarbiauja su kitomis įstaigomis ir organizacijomis, siekiant pasinaudoti jų sukaupta gera patirtimi;
5.12. dalyvauja muziejaus viešųjų pirkimų komisijos darbe ir vykdo šias funkcijas:
5.12.1. kviečia komisijos narius į posėdžius, informuoja apie jų dienotvarkę;
5.12.2. rašo viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus ir juos registruoja;
5.12.3. esant reikalui, į komisijos posėdžius kviečia ekspertus ir nustatyta tvarka įforminti jų dalyvavimą;
5.13. rengia ataskaitas, susijusias su vykdomomis funkcijomis;
5.14. saugo, neatskleidžia bei kitaip neviešina su Muziejaus viešaisiais pirkimais susijusios informacijos, jei jos atskleidimas prieštarauja įstatymams, daro ar gali daryti nuostolių įstaigos ar pirkimo procedūrose dalyvavusių tiekėjų komerciniams interesams, ar gali trukdyti užtikrinti sąžiningą konkurenciją vykdant viešuosius pirkimus.Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 10.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-03-23


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Trakų r. sav. Trakų m. Kęstučio g. 4