Visagino socialinių paslaugų centras
Visagino socialinių paslaugų centras

Bendruomenės skyrius užimtumo specialistas

7 Peržiūros

Darbo pobūdis:

VISAGINO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO BENDRUOMENĖS SKYRIAUS UŽIMTUMO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS.PAREIGYBĖ
1. Visagino socialinių paslaugų centro (toliau – VSPC) užimtumo specialisto pareigybė yra 3 grupės.
2. VSPC specialisto pareigybės lygis – B.
3. VSPC užimtumo specialisto pareigybės paskirtis – organizuoti ir teikti kokybišką, pagal paslaugų gavėjų pomėgius, užimtumą, ugdyti ir palaikyti paslaugų gavėjų socialinius ir darbinius įgūdžius bei skleisti aktyvaus senėjimo idėjas.
4. VSPC užimtumo specialistas tiesiogiai pavaldus VSPC direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams, atskaitingas VSPC direktoriui.

II. SKYRIUS. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
5. Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį, aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
6. Šias pareigas einančio asmens valstybinės kalbos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo II kategoriją.
7. Gebėti planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, rengti ir įgyvendinti užimtumo efektyvumą, bendrauti ir įvertinti paslaugų gavėjų poreikius, sugebėjimus, galimybes, atsižvelgti į jo individualumą, vadovautis jo poreikiais ir parinkti užimtumo pobūdį.
8. Užtikrinti asmenų užimtumą pagal jų poreikius.
9. Žinoti etikos ir estetikos pagrindus, psichologijos pagrindus, bendravimo pagrindus, socialinio planavimo pagrindus, socialinių problemų kilmę ir jų sprendimo būdus, dokumentų tvarkymo ir duomenų rinkimo pagrindus.
10. Būti susipažinusiam ir išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Vyriausybės nutarimus ir Visagino savivaldybės tarybos priimtus teisės aktus, reglamentuojančius paslaugų teikimą neįgaliems asmenims, senyvo amžiaus žmonėms ir kt.
11. Būti susipažinusiam ir savo veikloje vadovautis VSPC nuostatais, VSPC vidaus tvarkos taisyklėmis, darbo saugos ir sveikatos, priešgaisrinės, civilinės saugos instrukcijomis, higienos normomis ir taisyklėmis bei šiuo pareigybės aprašymu.
12. Gebėti atsirinkti ir taikyti savo darbe įprastas taisykles ir instrukcijas, dirbti pagal nustatytas procedūras, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą.
13. Privalo pasižymėti tokiomis asmeninėmis savybėmis kaip tolerancija, geranoriškumas, atsakingumas, kūrybiškumas bei iniciatyvumas.
14. Turi nuolat siekti atnaujinti savo teorines slaugos žinias ir praktinius darbo įgūdžius bei gebėjimus.
15. Laikytis konfidencialumo, apie klientą žinomą informaciją teikti tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius kliento interesus.

III. SKYRIUS. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
16. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
16.1. kartu su įstaigos darbuotojų komandos nariais ugdo, atstato ir palaiko paslaugų gavėjų asmeninius sugebėjimus, tenkina būtinuosius poreikius ir pageidavimus;
16.2. gerina paslaugų gavėjų socialinį gyvenimą, mažina jų socialinę atskirtį ir skatina socialinę integraciją į visuomenę, pasirenka ateities perspektyvą;
16.3. planuoja ir organizuoja užimtumo terapiją grupėse ir individualiai, užtikrina kokybišką užimtumo terapijos paslaugų teikimą paslaugų gavėjams;
16.4. planuoja ir organizuoja socialinį paslaugų gavėjų užimtumą, darbinę veiklą bei laisvalaikį, veda įvairius dailės, muzikos, sporto, dailiųjų amatų ir kt. užsiėmimus;
16.5. atlieka pavestus darbus, į veiklą įtraukia paslaugų gavėjus, ugdo jų saviauklą, saviugdą;
16.6. stebi paslaugų gavėjų socialinę ir sveikatos būklę, kai reikia, informuoja VSPC bendrosios praktikos slaugytoją;
16.7. skatina paslaugų gavėjus laikytis VSPC vidaus tvarkos taisyklių ir stebi, kad jos nebūtų pažeidžiamos, apie iškilusias konfliktines situacijas informuoja VSPC direktoriaus pavaduotoją socialiniams reikalams, jeigu pats nesugeba pašalinti konflikto priežasties ar konflikto;
16.8. skatina paslaugų gavėjus elgtis etiškai, ugdo atsakingumo ir pareigingumo sau ir kitam jausmą;
16.9. skatina paslaugų gavėjus burtis į savigalbos grupes, aktyvina jų veiklą;
16.10. bendrauja ir bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais dėl pagalbos klientui gavimo bei kitais darbo klausimais;
16.11. rengia ir teikia VSPC direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams metinius užimtumo bei darbinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir skatinimo planus bei ataskaitas, užtikrina planų įgyvendinimą;
16.12. teikia pasiūlymus dėl užimtumo veiklos tobulinimo;
16.13. vykdo su VSPC funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio VSPC direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti VSPC tikslai ir įgyvendinti uždaviniai.

Reikalavimai:

IV. SKYRIUS. ATSAKOMYBĖ
17. VSPC užimtumo specialistas atsako Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka už:
17.1. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų norminių teisės aktų, reglamentuojančių jo veiklą, nesilaikymą, savivaldybės institucijų sprendimų savo kompetencijos klausimais nevykdymą;
17.2. VSPC nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų ir pavestų užduočių neatlikimą ar netinkamą atlikimą;
17.3. VSPC vidaus darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą;
17.4. priskirtų materialinių vertybių apsaugą;
17.5. jo žinioje esančių dokumentų, bylų saugumą, konfidencialumą.

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.28 (prieš mokesčius)

Miestas:

Visaginas

Skelbimas galioja iki:

2023-02-08


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Visagino sav. Visagino m. Taikos pr. 13

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .