Dalintis
432
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (3)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų

centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d.

įsakymu Nr. SK (77) – 20 (1.3)

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO PASLAUGŲ CENTRO VYRESNIOJO BUHALTERIO (15) PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖ1. Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro (toliau – Centras) vyresnysis buhalteris - specialistų grupės darbuotojas.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – vykdyti Centro ir Šiaulių rajono ugdymo įstaigų (toliau – Įstaigos) buhalterinę apskaitą, užtikrinti finansinių-ūkinių operacijų teisėtumą, garantuoti buhalterinių įrašų teisingumą, finansinės atskaitomybės pateikimą laiku.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

4.2. turėti buhalterinio darbo patirtį viešojo buhalterinės apskaitos srityje, skaičiuojant darbo užmokestį;

4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų veiklą, viešuosius pirkimus, biudžeto formavimą, biudžetinių įstaigų turto valdymą, savivaldybių darbą;

4.4. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa „BiudžetasVS“, viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacine sistema VSAKIS;

4.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

4.6. žinoti tarnybinės etikos reikalavimus ir gebėti juos taikyti.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

55. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

5.1. vadovaujantis VSAFAS ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus apskaitą, tvarko priskirtų programų apskaitą Įstaigoms;

5.2. Šiaulių rajono ugdymo įstaigų darbuotojams skaičiuoja darbo užmokestį ir kitus priskaitymus, susijusius su darbo užmokesčiu. Įstaigų skaičių Centro vyriausiasis buhalteris gali keisti pagal būtinumą;

5.3. tikrina Įstaigų darbo laiko apskaitos žiniaraščių užpildymo teisingumą vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais;

5.4. kas mėnesį sudaro SODRAI formas SAM visiems švietimo įstaigų bei Centro darbuotojams. Centro, Įstaigų vadovams įgaliojus ar nesant darbuotojo, skaičiuojančio kitos Įstaigos darbo užmokestį, VSDVF teikia ir pasirašo elektroniniu parašu formas 1a-SD, 2a-SD, 9-SD, 12-SD;

5.5. darbuotojui paprašius, per 10 darbo dienų išrašo pažymas apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir atiduoda tik asmeniškai darbuotojui;

5.6. atlieka išskaitymus pagal vykdomuosius raštus, pagal darbuotojų prašymus už maitinimąsi įstaigoje;

5.7. pildo darbo apmokėjimo statistinę ataskaitą DA-01 (ketvirtinė), darbo užmokesčio struktūros statistinę ataskaitą DUS-01 (kas 4 metai);

5.8. formuoja darbo užmokesčio pervedimo į darbuotojų asmenines sąskaitas sąrašus;

5.9. pateikia Centro ir Įstaigų darbuotojams atsiskaitymo lapelius el. priemonėmis;

5.10. pildo pajamų mokesčio deklaracijas nuo A klasės pajamų, nuo B klasės pajamų, gautos paramos ir labdaros per metus ir pateikia VMI;

5.11. skaičiuoja asmenų, gaunančių pajamas iš sporto, atlikėjo veiklos bei pagal autorines sutartis dirbančių žmonių priskaitymus ir atskaitymus, ruošia duomenis pavedimams, teikia VSDFV informaciją nustatytais terminais;

5.12. skaičiuoja dalinę kompensaciją už kelionę į darbą;

5.13. reikalauja, kad būtų pateikti visi su ūkine operacija susiję dokumentai, kad jie būtų tinkamai sutvarkyti, kad būtų užtikrintas visų tinkamai įformintų ir apskaitos dokumentais pagrįstų ūkinių įvykių ir ūkinių operacijų įtraukimas į apskaitą;

5.14. vykdo einamąją finansų kontrolę, pagal pareigybės apraše nurodytas funkcijas;

5.15. rengia ir pateikia derinti ar pasirašyti dokumentų valdymo sistemoje (DVS) @vilys Centro direktoriaus įsakymų projektus, siunčiamų raštų bei atsakymų į gautus raštus projektus savo kompetencijos klausimais;

5.16. sutvarko pagal Centro dokumentacijos planą savo darbo srities archyvines bylas ir iki einamųjų metų balandžio 1 d. praėjus vieneriems kalendoriniams metams po bylų užbaigimo perduoda atsakingam darbuotojui;

5.17. vykdo kitus su Centro funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal savo kompetenciją.

IV SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

6. Šias pareigas vykdantis darbuotojas už savo funkcijų nevykdymą ar netinkamą atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

.___________________________________

Susipažinau(darbuotojo pareigos)

________________________

(parašas)

________________________

(vardas, pavardė )

________________________

(data)

Skelbimas paskelbtas:2019.09.03
Skelbimas galioja iki:2019.09.18
Telefonas:8 41 399415
El. paštas:
Adresas:Šiaulių m. sav. Šiaulių m. V. Montvilos g. 4

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centras
Kandidatuoju į pareigas:

Buhalteris

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje