Centralizuotos buhalterijos padalinio vadovas

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras Šiauliai
Dalintis
258
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:

CENTRALIZUOTOS BUHALTERIJOS PADALINIO VADOVO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS1. Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo centro (toliau – Centras) centralizuotos buhalterijos padalinio vadovo (toliau – Padalinio vadovas) pareigybė yra priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų pareigybių grupei. Padalinio vadovas yra tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Padalinio vadovas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir ne mažesnę nei 1 metų vadybinio darbo patirtį;

3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais buhalterinę apskaitą, raštvedybos taisyklėmis;

3.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

3.4. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: Ms Word, Ms Exel, MS Outlook, Internet Explorer, buhalterinės apskaitos programomis.III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Siekdamas, kad būtų užtikrintas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų vykdymas, Padalinio vadovas atlieka šias funkcijas:

4.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja centralizuotos buhalterijos padalinio darbą;

4.2. rūpinasi tinkamu buhalterinės apskaitos programos naudojimu;

4.3. atsako už padalinio patalpų atitikimą higienos reikalavimams;

4.4. rengia padalinio nuostatus, tvarkas, veiklos ataskaitas, darbuotojų pareigybių aprašymus;

4.5. analizuoja ir teikia pasiūlymus Centro direktoriui dėl padalinio struktūros, darbuotojų poreikio efektyviam padaliniui priskirtų funkcijų vykdymui, dalyvauja formuojant padalinio personalo sudėtį;

4.6. vertina padalinio darbuotojų veiklą, teikia Centro direktoriui pasiūlymus dėl jų skatinimo arba nuobaudų skyrimo, kvalifikacijos kėlimo ir profesinių įgūdžių tobulinimo;

4.7. inicijuoja pasitarimus biudžetinių įstaigų vadovams buhalterinės apskaitos klausimais;

4.8. rengia Centro direktoriaus įsakymų projektus padalinio veiklos klausimais;

4.9. dalyvauja Centro direktoriaus sudarytų komisijų veikloje;

4.10. vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus;

4.11. teikia savo ir padalinio veiklos metinę ataskaitą Centro direktoriui.

4.12. pagal kompetenciją užtikrina suinteresuotų piliečių ir institucijų priėmimą bei jų skundų ir pareiškimų nagrinėjimą, rengia į juos atsakymus;

Reikalavimai:

IV. ATSAKOMYBĖ5. Padalinio vadovas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:

5.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme, atlikimą;

5.2. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės teisės aktų, Centro nuostatų, Centro darbo tvarkos taisyklių, Centro direktoriaus įsakymų laikymąsi bei tinkamą jų įgyvendinimą;

5.3. Centro konfidencialios informacijos saugojimą;

5.4. darbo, civilinės bei priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi;

6. Padalinio vadovas už tarnybinių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________________

Skelbimas paskelbtas:2019.09.09
Skelbimas galioja iki:2019.09.25
Telefonas:-841526045
El. paštas:
Adresas:Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Pakalnės g. 6A

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Kandidatuoju į pareigas:

Centralizuotos buhalterijos padalinio vadovas

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje