Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė
Viešoji įstaiga Ukmergės ligoninė

Chirurgijos skyriaus vedėjas, gydytojas chirurgas (atlyginimas nuo 2710 Eur)

3 Peržiūros

Darbo pobūdis:

CHIRURGIJOS SKYRIAUS
VEDĖJO, GYDYTOJO CHIRURGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


VšĮ Ukmergės ligoninės (toliau – Ligoninė) Chirurgijos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas, gydytojas chirurgas (toliau - Skyriaus vedėjas, gydytojas chirurgas) į darbą priimamas konkurso būdu, atitinkantis Ligoninės direktoriaus patvirtintus reikalavimus bei konkurso sąlygas, atleidžiamas Ligoninės direktoriaus, teisės aktų nustatyta tvarka.
Skyriaus vedėjo, gydytojo chirurgo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo veiklą Ligoninės Skyriuje, dienos chirurgijos diagnostinę ir ūkinę veiklą, siekiant užtikrinti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Ligoninėje, vadovauti Skyriaus gydymo procesui bei spręsti su tuo susijusius klausimus.

3. Skyriaus vedėją, gydytoją chirurgą į darbą viešo konkurso būdu terminuotam laikotarpiui- 5 metams, priima Ligoninės direktorius.

Skyriaus vedėjas, gydytojas chirurgas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, Chirurgijos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą reglamentuojančiomis higienos ir medicinos normomis, Ligoninės įstatais, Ligoninės direktoriaus įsakymais, tvarkomaisiais, organizaciniais ir informaciniais įstaigos dokumentais, taip pat kitais Ligoninės administracijos teisėtais raštiškais ir žodiniais nurodymais bei šiais pareiginiais nuostatais.
Skyriaus vedėjas, gydytojas chirurgas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui medicinai ir vykdo jo teisėtus nurodymus.
Skyriaus vedėjui, gydytojui chirurgui tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Skyriaus gydytojai ir vyresnysis bendrosios praktikos slaugytojas, netiesiogiai – kiti skyriaus darbuotojai.

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI


Darbuotojas, einantis Skyriaus vedėjo, gydytojo chirurgo pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją bei verstis gydytojo chirurgo praktika (turėti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka išduotą ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo chirurgo profesinę kvalifikaciją);
7.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį su skyriaus, kuriam siekiama vadovauti, funkcijomis susijusioje srityje;
7.3. žinoti, išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
7.4. žinoti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
7.5. gebėti nustatyti rizikingas veiklos pagal kompetenciją sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
7.6. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
7.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamo Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą
7.8. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
7.9. mokėti valstybinę kalbą;
7.10. turėti spaudą, išduotą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
7.11. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus.
III. FUNKCIJOS


Skyriaus vedėjas, gydytojas chirurgas, organizuodamas skyriaus darbą, privalo jį ir planuoti ir organizuoti taip, kad būtų atliekamos visos Skyriaus užduotys (konsultacinis darbas stacionaro skyriuose, Skubios pagalbos skyriuje, kituose ligoninės skyriuose, užtikrinant nepertraukiamą ligoninės veiklą), t.y.:

8.1. vadovauja Skyriaus personalui organizuojant kasdieninį darbą, užtikrinant pacientų patekimą į Skyrių, jų savalaikį perkėlimą ir kokybišką ištyrimą, gydymą, o esant reikalui – perkėlimą į kitą Ligoninės skyrių, gydymo įstaigą;
8.2. kontroliuoja Skyriuje dirbančių darbuotojų darbo kokybę;
8.3. pasirašytinai supažindina Skyriaus personalą ir kitų skyrių gydytojus, atliekančius darbą Skyriuje, su gaunamais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - SAM) teisės aktais ir dokumentais, Ligoninės direktoriaus įsakymais bei kitais Ligoninės vidaus teisės aktais;
8.4. pildo gydytojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, sudaro darbo grafikus, kad būtų užtikrinamas kokybiškas ir savalaikis pagalbos paslaugų teikimas;
8.5. nustato Skyriaus personalo poreikį tobulintis ir kelti kvalifikaciją;
8.6. analizuoja Skyriaus bei atskirų darbuotojų darbo pasiekimus ir trūkumus, tekia informaciją Ligoninės administracijai ir Skyriaus personalui;
8.7. diegia Skyriuje naujus ištyrimo ir gydymo metodus;
8.8. rengia Skyriaus gydytojų pareiginių nuostatų, Skyriaus vidaus darbo organizavimo dokumentų projektus ir teikia direktoriaus pavaduotojui medicinai;
8.9. užtikrina Skyriaus personalo darbo drausmę ir sanitarinę higieninę būklę;
8.10. kokybiškai ir laiku pildo, pasirašo, perduoda Sveikatos statistikos skyriui, Ligoninės archyvarui medicininius dokumentus, kontroliuoja Skyriaus personalo darbo ir medicininių dokumentų rašymo kokybę ir savalaikiškumą; kontroliuoja, kad medicininė dokumentacija būtų kokybiškai, laiku pildoma ir pasirašoma, laikantis numatytos galiojančios tvarkos reikalavimų, ir priduodama Sveikatos statistikos skyriui, Ligoninės archyvarui, tuo tikslu:
8.10.1. pildo ir veda duomenis, susijusius su vykdomomis pareigomis ir gydomais pacientais į Ligoninėje įdiegtas elektronines (kompiuterines) programas (sistemas);
8.10.2. organizuoja ir kontroliuoja, kad visi Skyriaus darbuotojai pildytų ir vestų duomenis, susijusius su vykdomomis pareigomis ir gydomais pacientais, į Ligoninėje įdiegtas elektronines (kompiuterines) programas (sistemas);
8.10.3. įsigyja ir darbo vietoje turi galiojančią asmeninę elektroninio pasirašymo priemonę, laiku pratęsia elektroninės pasirašymo priemonės galiojimą;
8.10.4. turi asmeninį gydytojo spaudą;
8.11. organizuoja diagnozės ir gydymo požiūriu sudėtingais susirgimais sergančių pacientų aptarimus;
8.12. užtikrina racionalų ir taupų medikamentų, medicininių priemonių, aparatūros ir kito inventoriaus naudojimą;
8.13. analizuoja Skyriaus veiklos rodiklius ir numato priemones darbo kokybei ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo kokybei gerinti, teikia pasiūlymus Ligoninės administracijai;
8.14. skubiai reaguoja į problemas ir, esant galimybei atvyksta į Skyrių ne darbo metu, kviečiant Skyriaus gydytojui ar Ligoninės administracijai;
8.15. nustatyta tvarka planuoja Skyriaus viešųjų pirkimų poreikį, teikti paraiškas – medicinos priemonėms, medicinos technikai, baldams, bei kt.;
8.16. nedelsiant informuoja Ligoninės administraciją apie ypatingus įvykius (galimas traumas, žalos pacientams padarymo atvejus, grubius darbo drausmės pažeidimus, Skyriaus aprūpinimo sutrikimus ir kt.);
8.17. užtikrina ir kontroliuoja, kad pavaldus personalas vykdytų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės rodiklių stebėseną ir registruotų neatitiktis (neatitiktis – gydytojo veiklos neatitikimas teisės aktais bei įstaigos vidaus dokumentais nustatytiems reikalavimams) gydymo paslaugų kokybės rodikliams, vykdytų jų periodinę analizę ir teiktų analizės rezultatais pagrįstus siūlymus (pakeitimus sveikatos priežiūros paslaugų kokybės gerinimo procesams įgyvendinti);
8.18. kontroliuoja paciento teisių apsaugą ir paciento saugos užtikrinimą, taip pat paciento teisių įgyvendinimo Skyriuje laikymąsi, informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms tvarkos laikymąsi, pacientų skundų nagrinėjimo ir būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarkos laikymąsi ir kt.;
8.19. dalyvauja Ligoninės organizuojamuose darbiniuose susirinkimuose;
8.20. vykdo kitus teisėtus administracijos, direktoriaus pavaduotojo medicinai pavedimus bei pareigybei neprieštaraujančias funkcijas

Skyriaus vedėjas, gydytojas chirurgas taip pat atlieka gydytojo chirurgo funkcijas:

9.1. teikia asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal kompetenciją, nurodytą galiojančioje medicinos normoje;
9.2. teikia būtinąją medicinos pagalbą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymo Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir Būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
9.3. pagal savo kompetenciją, nurodytą Lietuvos medicinos normoje, ir Ligoninės licenciją kvalifikuotai tiria, diagnozuoja ir gydo ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, rekomenduoja profilaktikos priemones ir dalyvauja jas organizuojant bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir saugą;
9.4. nepriskirtais jo kompetencijai atvejais siunčia pacientą konsultuotis ir (ar) gydytis pas atitinkamos srities asmens sveikatos priežiūros specialistą;
9.5. bendradarbiauja su asmens sveikatos priežiūros ir kitais specialistais, dalyvaujančiais atliekant tyrimo, diagnostikos ir gydymo veiksmus;
9.6. propaguoja sveiką gyvenseną, ligų profilaktikos ir sveikatos tausojimo bei ugdymo priemones;
9.7. turi spaudą, kurio numeris suteikiamas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl Numerio sveikatos specialisto spaudui suteikimo ir panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka;
9.8. pagal kompetenciją vykdo privalomąsias sveikatos programas;
9.9. laikosi sveikatos priežiūros specialisto profesinės etikos principų, gerbia pacientų teises ir jų nepažeidžia;
9.10. tobulina profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
9.11. laikosi licencijuojamos sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų;
9.12. tvarko gydytojo praktikos dokumentus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
9.13. paaiškina asmens sveikatos priežiūros specialisto praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;
9.14. taiko Lietuvos Respublikoje tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius tyrimo, diagnostikos ir gydymo metodus, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis;
9.15. praktikoje vadovaujasi diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašais, diagnostikos ir gydymo protokolais bei diagnostikos ir gydymo metodikomis.
9.16. naudoja tik teisės aktų reikalavimus atitinkančias medicinos priemones (prietaisus), išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis; užtikrina, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone (prietaisu) pateikiama informacija;
9.17. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūros specialisto praktiką, nustatytas pareigas.

Skyriaus vedėjas, gydytojas chirurgas privalo žinoti, gebėti taikyti:

10.1. Ligoninės darbo tvarkos taisykles, vidaus tvarkos taisykles;
10.2. Skyriaus darbo organizavimą, Skyriaus darbuotojų pareiginius nuostatus bei kitus Ligoninės vidaus teisės aktus ir dokumentus;
10.3. pavaldaus personalo darbo krūvių normatyvus, darbo grafikų ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sudarymo ir tvirtinimo tvarką;
10.4. Skyriuje naudojamų ir naudotinų medicininių dokumentų pildymo, išdavimo bei perdavimo archyvavimui tvarkas;
10.5. Skyriuje atliekamų tyrimų nomenklatūrą;
10.6. Skyriuje teikiamų asmens sveikatos priežiūros ir kitų paslaugų įkainius;
10.7. Skyriaus aprūpinimo vaistais, medicinos technikos, slaugos priemonėmis ir kitu inventoriumi tvarkas;
10.8. Skyriuje esančių, naudotinų materialinių vertybių išrašymo, apskaitos, saugojimo ir nurašymo tvarką;
10.9. Skyriaus kokybinius ir kiekybinius darbo rodiklius;
10.10. pacientų pareiškimų ir skundų nagrinėjimo reikalavimus;
10.11. darbuotojų saugos ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
10.12. Skyriaus veiklos ir darbuotojų licencijavimo tvarką;
10.13. higieninius sanitarinius reikalavimus ir hospitalinių infekcijų profilaktikos organizavimą;
10.14. Skyriuje tvarkomų asmens duomenų saugumo reikalavimus;
10.15. kitų teisės aktų ir dokumentų, reglamentuojančių Skyriaus veiklą, reikalavimus.

Reikalavimai:

IV. TEISĖS

11. Skyriaus vedėjo, gydytojo chirurgo teisės:
11.1. gauti darbui būtiną informaciją apie tiriamus ligonius, savarankiškai pasirinkti diagnostikos metodiką;
11.2. gauti darbui būtinas darbo priemones;
11.3. vadovaujant skyriui, savarankiškai pasirinkti vadovavimo metodus ir būdus;
11.4. medicinos dokumentuose naudoti asmens spaudą, kuriame nurodytas gydytojo vardas, pavardė, spaudo numeris;
11.5. dalyvauti pasitarimuose, konferencijose ir kituose renginiuose, kur nagrinėjami asmens sveikatos priežiūros klausimai;
11.6. teikti paraiškas administracijai medicinos įrangai, farmakologinėms priemonėms, naujoms technologijoms įsigyti;
11.7. palaikyti ryšius su tiekėjais, su rajonų ligoninių gydytojais tyrėjais ir kitais specialistais;
11.8. naudotis teise kelti profesinę kvalifikaciją dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo renginiuose;
11.9. teikti pasiūlymus ligoninės administracijai pacientų tyrimo, gydymo bei skyriaus darbo sąlygų gerinimo klausimais.

V. ATSAKOMYBĖ

12. Skyriaus vedėjas, gydytojas chirurgas atsako už:
12.1. neigiamus skyriaus veiklos rezultatus;
12.2. padarytas klaidas, aplaidumą ar netinkamą šiame Aprašyme ir kituose teisės aktuose bei dokumentuose priskirtų pareigų, pavestų darbų, užduočių, funkcijų vykdymą, jų nevykdymą arba įvykdymą ne nustatytais terminais, bioetikos reikalavimų pažeidimą, įgaliojimų viršijimą;
12.3. saugos darbe, radiacinės saugos, priešgaisrinės saugos, elektros saugos reikalavimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą;
12.4. padarytą žalą dėl savo aplaidumo ar neteisėtų veiksmų, ar neveikimo;
12.5. patikėtos konfidencialios informacijos neteisėtą pagarsinimą ir/ar slaptumo neišsaugojimą, patikėtą asmens duomenų neteisėtą atskleidimą ir/ar panaudojimą savanaudiškais tikslais;
12.6. Ligoninei padarytą materialinę žalą privalo atlyginti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (Civilinį kodeksą ir Darbo kodeksą).

Susipažinau
_________________________________
(vardas, pavardė, parašas)

Miestas:

Ukmergė

Skelbimas galioja iki:

2023-11-29


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Ukmergės r. sav. Ukmergės m. Vytauto g. 105