Biudžetinė įstaiga Skaitlis
Biudžetinė įstaiga "Skaitlis"

Darbo užmokesčio apskaitos buhalteris

19 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

DARBO UŽMOKESČIO APSKAITOS SKYRIAUS BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Biudžetinės įstaigos „Skaitlis“ (toliau – Įstaiga) Darbo užmokesčio apskaitos skyriaus buhalteris (kodas 3313, toliau – Darbuotojas) yra priskiriamas specialistų grupei.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – vykdyti Darbuotojui priskirtų Vilniaus miesto savivaldybės viešojo sektoriaus subjektų, kurių centralizuotas finansinės (buhalterinės) apskaitos organizavimas perduotas Įstaigai, (toliau – Savivaldybės įstaigos) finansinę (buhalterinę) apskaitą.
4. Darbo užmokesčio apskaitos skyriaus buhalteris yra pavaldus Skyriaus vadovui.
5. Šis pareigybės aprašymas, pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams ar esant būtinybei, keičiamas Įstaigos direktoriaus iniciatyva.

II. SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
6.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
6.2. mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu ir naudotis finansų valdymo ir apskaitos sistema, dokumentų valdymo sistema ir kitomis informacinėmis sistemomis, reikalingoms apskaitai vykdyti;
6.3. mokėti valstybinę kalbą pagal antrąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
6.4. išmanyti Dokumentų rengimo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
6.5. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais viešojo sektoriaus subjekto buhalterinę apskaitą ir viešojo sektoriaus atskaitomybę;
6.6. gebėti savo darbe taikyti buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS);
6.7. žinoti buhalterinės apskaitos sąskaitų planą ir sąskaitų korespondenciją, buhalterinės apskaitos formas ir metodus įstaigoje, išmanyti Įstaigos darbo specifiką, Įstaigos finansinės veiklos analizės metodus ir buhalterinės ir finansų dokumentacijos formas, jų užpildymo ir pateikimo tvarką;
6.8. mokėti kaupti, sisteminti, valdyti ir apibendrinti gautą informaciją bei rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu lietuvių kalba.

III. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Darbuotojas savo darbe vadovaujasi galiojančiais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos, Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitų valstybės institucijų norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais finansinės (buhalterinės) apskaitos tvarkymą, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Įstaigos direktoriaus įsakymais, tarp biudžetinės įstaigos „Skaitlis“ ir Savivaldybės įstaigomis sudarytų finansinės (buhalterinės) apskaitos tvarkymo sutarčių numatytomis nuostatomis, Įstaigos apskaitos politika, darbo tvarkos taisyklėmis, darbo reglamentu, darbuotojų gaisrinės saugos, saugos ir sveikatos instrukcijomis, šiuo pareigybės aprašymu, kitais vidaus tvarkos dokumentais.
8. Šias pareigas einantis Darbuotojas, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
8.1. atlieka priskirtų Savivaldybės įstaigų finansinę (buhalterinę) apskaitą ir pavestas funkcijas, susijusias su apskaitos tvarkymu;
8.2. vykdo Savivaldybės įstaigų gautinų sumų, išankstinių apmokėjimų, mokėtinų, finansavimo sumų, piniginių lėšų ir kito turto, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų apskaitą;
8.3. rengia biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas bei jų rinkinius, kitas ataskaitas;
8.4. atlieka einamąją finansų kontrolę ir atsako už finansinės operacijos savalaikį ir teisingą įrašymą į apskaitos registrus;
8.5. atliekant einamąją finansų kontrolę priima Savivaldybės įstaigų pateiktus apskaitos dokumentus ir įvertina juose pateiktos informacijos pakankamumą ūkinei operacijai ar ūkiniam įvykiui registruoti apskaitoje;
8.6. atliekant einamąją finansų kontrolę tikrina, ar pateikti visi ūkinei operacijai registruoti reikalingi dokumentai ir ar pateikti dokumentai turi visus privalomus rekvizitus, jų teisėtumą, pateiktuose dokumentuose užfiksuotus duomenis registruoja finansų valdymo ir apskaitos informacinėse sistemose;
8.7. vykdydamas finansų kontrolę ir nustatęs neatitikimus ar trūkumus (pateikti neteisingi, netinkamai surašyti dokumentai) imasi veiksmų jiems pašalinti. Kai nėra galimybės ištaisyti nustatytus trūkumus ar neatitikimus, Darbuotojas nedelsiant raštu praneša apie tai Savivaldybės įstaigos direktoriui;
8.8. registruoja apskaitoje ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
8.9. rengia apskaitos dokumentus, formuoja ir/ ar tvarko finansinės (buhalterinės) apskaitos ataskaitas ir/ ar registrus;
8.10. pagal kompetenciją rengia atsakymus į gaunamus raštus, pranešimus, ataskaitas, pažymas, deklaracijas Valstybinio socialinio draudimo fondo skyriui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ataskaitas Lietuvos statistikos departamentui ir kitoms institucijoms;
8.11. kaupia, sistemina, saugo informaciją ir dokumentus, susijusius su jo tvarkoma apskaita, formuoja bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į archyvą; užtikrina savalaikį ir tinkamą tvarkomų dokumentų parengimą ir perdavimą į archyvą nustatyta tvarka;
8.12. Savivaldybės įstaigos direktoriaus prašymu (žodiniu ar rašytiniu) operatyviai teikia visokeriopą informaciją, susijusią su atitinkamos įstaigos buhalterine apskaita;
8.13. renka, kaupia, apibendrina ir analizuoja Skyriuje vykdomas duomenų tvarkymo operacijas ir teikia Skyriaus vadovui pasiūlymus dėl efektyvaus Skyriaus darbo organizavimo ir procesų optimizavimo;
8.14. vertina ir siūlo galimus sprendimus Skyriaus finansų valdymo ir buhalterinės apskaitos srityje;
8.15. vykdo priskirtų Savivaldybės įstaigų vykdomų projektų finansinę (buhalterinę) apskaitą;
8.16. pagal kompetenciją laikinai vaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe jo atostogų metu;
8.17. vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vadovo ir pavaduotojo, Vyriausiojo buhalterio ir pavaduotojo, Įstaigos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Įstaigos uždaviniai ir funkcijos;
8.18. be anksčiau išvardytų funkcijų vykdo šias specialias funkcijas Skyriuje:
8.18.1. derina su Savivaldybės įstaigų vadovais ir rengia Savivaldybės įstaigų pedagoginių darbuotojų ir techninio personalo tarifikacijas nustatytais terminais;
8.18.2. nustatytais terminais apskaičiuoja darbo užmokestį ir avansą, bei atlieka kitus darbo užmokesčio apskaitos darbus (apskaičiuojant kompensacijas už nepanaudotas kasmetines
atostogas, atleidžiant darbuotojus, vykdant teismo sprendimus, apskaičiuojant darbuotojų kasmetinių atostogų mokėtiną sumą ir kt.);
8.18.3. apskaičiavęs darbo užmokestį, parengia duomenis pervedimams į banką atlikti bei sudaro suvestines ataskaitas;
8.18.4. atsižvelgdamas į tai, jog Savivaldybės įstaigų darbuotojams darbo užmokestis apskaitomas ir mokamas iš skirtingų finansavimo šaltinių, kiekvienam finansavimo šaltiniui atidaro atskirą darbuotojo apskaitos kortelę;
8.18.5. darbo užmokesčiui apskaičiuoti kiekvieną mėnesį patikrina Savivaldybės įstaigų pateiktus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, parengia ir išsiunčia Savivaldybės įstaigoms atsiskaitymo lapelius su informacija apie kiekvienam darbuotojui apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas ir apie darbo laiko trukmę, atskirai nurodant viršvalandinių darbų trukmę;
8.18.6. periodiškai atlieka išskaitymus iš Savivaldybės įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio pagal vykdomuosius dokumentus dėl skolų išieškojimo ir išskaitymo sumas pervedimui per banką pateikia atsakingam Įstaigos darbuotojui;
8.18.7. pagal poreikį arba kaip nurodyta sutartyse su Vilniaus darbo birža, teikia pažymas-tabelius apie darbuotojų dirbtų valandų (dienų) skaičių ir gautą atlyginimą, dirbant viešuosius darbus;
8.18.8. Savivaldybės įstaigoms priimant naujus darbuotojus ar atleidžiant esamus bei tikslinant apdraustųjų duomenis, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais sudaro ir elektroniniu būdu pateikia VSDFV Vilniaus skyriui atitinkamas SD pranešimų formas (1-SD, 2-SD), papildomai pateikia duomenis apie darbuotojo profesiją pagal klasifikatorių (14-SD forma), tikslinant duomenis dėl apdraustųjų, VSDFV Vilniaus skyriui elektroniniu paštu pateikia PT formas, suveda duomenis į darbo užmokesčio apskaitos sistemas, sukuria naujas darbuotojo apskaitos korteles;
8.18.9. darbuotojų nedarbingumo atvejais įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais pildo ir elektroniniu būdu teikia VSDFV Vilniaus skyriui atitinkamos formos pranešimus (NP-SD, 9-SD);
8.18.10. kontroliuoja, kad Ugdymo įstaigos laiku pateiktų teisingai užpildytą informaciją pagal personalo valdymo ir darbo užmokesčio apskaitos programos modulius (darbo laiko apskaitos žiniaraščius, tarifikacijas, bendrus personalo apskaitos duomenis). Pagal Savivaldybės įstaigų vadovų pateiktus duomenis vykdo darbo užmokesčio apskaitą;
8.18.11. rengia darbo užmokesčio ketvirtines ir metines ataskaitas.
8.18.12. pagal rašytinį darbuotojo prašymą, išrašo pažymas apie jiems priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, išskaičiuotus ir sumokėtus mokesčius, pildo su šia informacija susijusias dokumentų formas, laikydamiesi Asmens duomenų apsaugos įstatyme nustatytų reikalavimų.

Reikalavimai:

IV. ATSAKOMYBĖ

9. Darbuotojas, nevykdantis ar netinkamai vykdantis pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, nesilaikantis Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytų darbuotojo pareigų ar kitų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių jo funkcijų vykdymą, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-09-28


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Dariaus ir Girėno g. 11

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .