Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos
Centralizuota finansų ir turto tarnyba prie Krašto apsaugos ministerijos

Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus Buhalteris

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


PATVIRTINTA
Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie KAM direktoriaus
2023 m. balandžio 27d.
įsakymu Nr. N-15
DARBO UŽMOKESČIO IR ATSISKAITYMŲ SKYRIAUS BUHALTERIO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ
1. Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyriaus buhalteris yra specialistas.
2. Pareigybės lygis – A2.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę ir finansinę apskaitą, biudžetinių įstaigų ir krašto apsaugos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, darbo teisę, taip pat viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
3.3. gerai žinoti ir mokėti taikyti praktiškai darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų ir Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;
3.4. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai vykdyti užduotis;
3.5. gebėti analizuoti informaciją, ją sisteminti, apibendrinti ir rengti išvadas ir siūlymus;
3.6. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Power Point, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
3.7. turės atitikti teisės aktuose nustatytus teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, pažymėta slaptumo žyma RIBOTO NAUDOJIMO, reikalavimus.
III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. skaičiuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų išlaidas, gyventojų pajamų mokestį ir socialinio draudimo įmokas, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidas;
4.2. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, išmokų buitinėms išlaidoms ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, gyventojų pajamų mokesčio ir socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėjimo dokumentus ir teikia juos apmokėti;
4.3. teikia piniginių lėšų užsakymus į krašto apsaugos sistemos institucijų sąskaitas banke;
4.4. formuoja profesinės karo tarnybos karių, valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai) asmens sąskaitų korteles;
4.5. tvarko krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų mokėtinų ir gautinų sumų, kitų finansinių įsipareigojimų apskaitą;
4.6. tvarko finansavimo sumų apskaitą pagal visus finansavimo šaltinius;
4.7. įtraukia visus tinkamai įformintus ir apskaitos dokumentais pagrįstus ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių duomenis į nustatytus apskaitos registrus;
4.8. teikia krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų duomenis Finansų skyriui valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozėms sudaryti;
4.9. analizuoja ir kontroliuoja krašto apsaugos sistemos institucijų darbo užmokesčio, komandiruočių, stipendijų, mitybos, socialinių išmokų, ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų, autorinių atlyginimų, socialinio draudimo įmokų, Lietuvos Respublikos nuolatinių atstovybių gynybos atstovų išlaikymo išlaidų panaudojimą ir pagal kompetenciją teikia siūlymus;
4.10. atlieka einamąją finansų kontrolę;
4.11. rengia krašto apsaugos sistemos institucijų darbuotojams ir kitiems asmenims pažymas apie darbo užmokestį, kitas išmokas ir išskaičiuotus mokesčius;
4.12. rengia atitinkamas ataskaitinių laikotarpių finansinių ataskaitų rinkinių ir biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių ataskaitas, taip pat kitas ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas;
4.13. teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia finansines ataskaitas Krašto apsaugos ministerijos vadovybei, krašto apsaugos sistemos institucijoms, auditoriams, mokesčių administratoriams, kitoms valstybės institucijoms;
4.14. pagal kompetenciją dalyvauja posėdžiuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;
4.15. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus.

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 9.5 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-11-27


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Šv. Ignoto g. 8, 2001 Vilnius