Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras
Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centras

Darbų vadovas

15 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Šiaulių miesto savivaldybės
Švietimo centro direktoriaus
2017 m. birželio 15 d.
įsakymu Nr. V-19
2022 m. vasario 8 d.
įsakymu Nr. V-16 (nauja redakcija)
2023 m. gegužės 23 d.
įsakymu Nr. V-24 (nauja redakcija)

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO CENTRO
ŪKINĖS VEIKLOS GRUPĖS DARBŲ VADOVO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro (toliau – Centras) Ūkinės veiklos grupės darbų vadovo pareigybės yra priskiriama specialistų pareigybių grupei. Darbuotojas tiesiogiai yra pavaldus ir atskaitingas Centro direktoriaus pavaduotojui.
2. Pareigybės lygis – B.
Darbo apmokėjimui taikomas pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas pagal Šiaulių miesto savivaldybės švietimo centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo apmokėjimo sistemos aprašą – 6,6 – 6,9.
Darbo pradžia 2023 m. liepos 3 d.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti tokius specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, gebėti naudotis veiklai reikalingomis skaitmeninėmis Šiaulių miesto savivaldybės, Lietuvos Respublikos duomenų bazėmis ir informacinėmis sistemomis;
3.3. būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešųjų pirkimų, civilinės, gaisrinės ir darbo saugos, turto valdymo, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą ir kitais, reglamentuojančiais ūkinės veiklos planavimą, organizavimą, kontrolę ir gebėti šiuos teisės aktus taikyti praktiškai;
3.4. išmanyti viešųjų pirkimų, civilinės, gaisrinės ir darbų saugos darbe, turto bei ūkinės veiklos sutarčių valdymo planavimo, organizavimo ir vykdymo procedūras;
3.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti raštvedybos, dokumentų rengimo ir saugojimo taisykles;
3.6. išmanyti dokumentų valdymo taisykles, apskaitos, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles, gebėti jas taikyti praktiškai;
3.7. turėti vairuotojo pažymėjimą;
3.8. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir grupės veiklą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas, siekdamas užtikrinti Centro strateginių tikslų įgyvendinimą, vykdo tokias funkcijas:
4.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja grupės veiklą;
4.2. užtikrina higienos normų reikalavimų laikymąsi, atsako už švarą ir tvarką Centro patalpose ir teritorijoje;
4.3. atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkciją, sudaro pirkimo–pardavimo sutartis, viešina CVPIS ir kontroliuoja jų vykdymą, tvarko viešųjų pirkimų dokumentus;
4.4. rengia viešųjų pirkimų metines ataskaitas ir viešina CVPIS;
4.5. pasirašo pirkimo metu gautas sąskaitas, vykdo operacijas pagal kompetenciją viešųjų pirkimų modulyje ECOCOST,
4.6. vykdo viešųjų pirkimų išankstinę, einamąją kontrolę;
4.7. planuoja, derina ir organizuoja Centro ir grupės darbuotojų aprūpinimą darbo ir saugos priemonėmis;
4.8. organizuoja ir kontroliuoja Centro materialinio turto techninės būklės priežiūros, apsaugos ir remonto darbus;
4.9. atsako už ilgalaikio ir trumpalaikio turto, medžiagų ir saugos priemonių išdavimą, priežiūrą, apsaugą, apskaitą, nurašymą ir likvidavimą, organizuoja nebetinkamo naudoti ilgalaikio turto pardavimą aukciono būdu;
4.10. atlieka materialinių vertybių inventorizaciją;
4.11. atsiskaito su Šiaulių apskaitos centru perkant inventorių, priemones, medžiagas;
4.12. atlieka įvadinius, pirminius, periodinius ir kt. darbuotojų instruktažus ir mokymus darbo, gaisrinės, civilinės saugos klausimais;
4.13. vykdo darbuotojų sveikatos profilaktinių patikrinimų kontrolę ir organizuoja profilaktinius patikrinimus;
4.14. kontroliuoja ir organizuoja pastatų ir patalpų priežiūrą pagal priešgaisrinės, civilinės saugos ir higienos reikalavimus;
4.15. vykdo kitus su pareigybės funkcijomis susijusius Centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.


IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

5. Šias pareigas einantis darbuotojas teisės aktų nustatyta tvarka atsako už:
5.1. funkcijų, išvardintų šiame pareigybės aprašyme, atlikimą;
5.2. pavestų užduočių įvykdymo kokybiškumą bei terminų laikymąsi;
5.3. Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, Savivaldybės teisės aktų, Centro nuostatų, Centro darbo tvarkos taisyklių, Centro direktoriaus įsakymų laikymąsi bei tinkamą jų įgyvendinimą;
5.4. Centro konfidencialios informacijos saugojimą;
5.5. darbo, civilinės bei gaisrinės saugos taisyklių laikymąsi;
5.6. dėl jo kaltės padarytą žalą.
6. Darbuotojas už tarnybinių pareigų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, darbo drausmės pažeidimus gali būti traukiamas atsakomybėn Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.Susipažinau

_____________________________
(Parašas)

_____________________________
(Vardas ir pavardė)

_____________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 6.9 (prieš mokesčius)

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-06-08


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Pakalnės g. 6A

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .