Kauno kultūros centras
Kauno kultūros centras

Direktoriaus pavaduotojas(-a) kultūrinei veiklai

14 Peržiūrų

Darbo pobūdis:


DIREKTORIAUS (-ĖS) PAVADUOTOJAS (-A) KULTŪRINEI VEIKLAI
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


Tiesioginis vadovasDirektorius2. Pareigybės paskirtis

Koordinuoti įstaigos organizacinius, kultūrinės veiklos valdymo ir vykdymo bei dokumentacijos rengimo klausimus, kuruoti įstaigoje veikiančius meno kolektyvus, rūpintis jų plėtra ir veiklos kokybe.3. Pareigybės lygis

A2II SKYRIUS
REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PAREIGYBĘ UŽIMANTIS DARBUOTOJAS

4. Išsilavinimas

Privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą.5. Patirtis, būtina funkcijoms vykdyti

Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūrinio darbo vadybos ar jam prilygintoje srityje.6. Žinios ir gebėjimai, būtini funkcijoms vykdyti

6.1.turi būti susipažinęs ir savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Kultūros centro (toliau- Centro) direktoriaus (-ės) įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti;
6.2.turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais, kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, LR autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymais, LR korupcijos prevencijos įstatymais ir kt.;
6.3.turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;
6.4.gerai mokėti bent vieną užsienio (Europos Sąjungos) kalbą;
6.5.turėti komandinio darbo įgūdžių, gebėti spręsti problemas, mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;
6.6.išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7.mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją, rengti įstaigos ataskaitas;
6.8.turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, gebėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.9.turi būti pareigingas, iniciatyvus, darbštus, kūrybiškas, tolerantiškas, komunikabilus, diplomatiškas;
6.10.elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių;
6.11.gebėti vykdyti šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.III SKYRIUS
DARBUOTOJO FUNKCIJOS
7. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1.bendradarbiauja su Kultūros ministerija, kitomis kultūros veiklą kuruojančiomis institucijomis įvairiais kultūrinės veiklos klausimais;
7.2.analizuoja Centro kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriui (-ei) išvadas ir siūlymus Centro kultūrinės plėtros, personalo valdymo ir veiklos gerinimo klausimais;
7.3.padeda Centro direktoriui (-ei) planuoti strateginės kultūrinės veiklos kryptis;
7.4. koordinuoja Centro mėgėjų meno kolektyvų ir studijų metų veiklos programų rengimą ir pateikimą Centro direktoriui;
7.5. koordinuoja Centro projektų rengimą ir įgyvendinimą;
7.6.koordinuoja projektų finansavimo paraiškų rengimą įvairiems kultūrinę veiklą finansuojantiems fondams;
7.7.koordinuoja Centro organizuojamus Kauno miesto viešuosius renginius;
7.8.inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja Centro veiklos programas, priemonių planus, tiesiogiai jam (jai) pavaldžių darbuotojų darbo planus, kitų planinių užduočių vykdymą.
7.9.profesionaliai tvarko dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
7.10.inicijuoja ir koordinuoja Centro dokumentacijos atnaujinimą ir rengimą;
7.11.stebi, analizuoja, vertina Centro veiklos programų ir planų įgyvendinimą, darbuotojų tikslus bei pasiekimus;
7.12. rūpinasi profesionalaus meno sklaida ir populiarinimu;
7.13. dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.14. atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje,
7.15.vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla;
7.16.pavaduoja Centro direktorių (-ę) jo (jos) atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų (rašo įsakymus, pasirašo, tvirtina, vizuoja dokumentus);
7.17.prieš kasmetines apmokamas atostogas, taip pat nemokamų atostogų atveju perduoda pavaduojančiam darbuotojui visą informaciją apie tinkamą pareigų vykdymą pavadavimo laikotarpiu;
7.18. vykdant darbines pareigas atrodo tvarkingai ir dalykiškai, reprezentuoja Centrą ne tik darbo vietoje, bet ir kitoje aplinkoje;
7.19. laikosi darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrines saugos, elektrosaugos reikalavimų;
7.20. tausoja įstaigos nuosavybę.
IV SKYRIUS
DARBUOTOJO TEISĖS IR PAREIGOS
8. Įgaliojimas pasirašyti

Centro vardu su trečiaisiais asmenimis darbuotojas neturi teisės pasirašyti dokumentų.9. Pavadavimas

Pavaduoja direktorių jam nesant.10. Kontaktai su trečiaisiais asmenimis

Darbuotojas tiesioginio ar aukštesnio vadovo pavedimu ar leidimu turi teisę Centro vardu, laikydamasis nustatytos darbo tvarkos, kontaktuoti su trečiaisiais asmenimis jo kompetencijai priskirtais klausimais, tačiau nesukurdamas prievolių Centrui ir jų nekeisdamas.11. Darbuotojas turi kitas teises

11.1. Susipažinti su visais dokumentais, būtinais pavestoms funkcijoms vykdyti;
11.2. Gauti būtiną pavestoms funkcijoms vykdyti informaciją iš kitų darbuotojų;
11.3. Reikalauti, kad būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos;
11.4. Nustatyta tvarka kelti savo kvalifikaciją.V SKYRIUS
DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ

12. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojas atsako už:

12.1.funkcijų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, nevykdymą;
12.2.Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų valstybės valdymo institucijų norminių aktų, Kultūros centro vidaus teisės aktų nesilaikymą vykdant savo pareigas;
12.3.savo teisių ir įgaliojimų viršijimą;
12.4.vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimus;
12.5.centro konfidencialios informacijos atskleidimą;
12.6.centrui padarytus nuostolius ir žalą dalykinei reputacijai;
12.7.darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.______________________________________

Tiesioginis vadovasDirektorius

2. Pareigybės paskirtis

Koordinuoti įstaigos organizacinius, kultūrinės veiklos valdymo ir vykdymo bei dokumentacijos rengimo klausimus, kuruoti įstaigoje veikiančius meno kolektyvus, rūpintis jų plėtra ir veiklos kokybe.

3. Pareigybės lygis

A2

4. Išsilavinimas

Privalo turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimą.

5. Patirtis, būtina funkcijoms vykdyti

Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūrinio darbo vadybos ar jam prilygintoje srityje.

6. Žinios ir gebėjimai, būtini funkcijoms vykdyti

6.1.turi būti susipažinęs ir savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Kultūros centro (toliau- Centro) direktoriaus (-ės) įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti;
6.2.turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymais, kultūros centrų akreditavimo tvarkos nuostatais, LR autorinių teisių ir gretutinių teisių įstatymais, asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymais, Lietuvos Respublikos dainų švenčių įstatymais, LR korupcijos prevencijos įstatymais ir kt.;
6.3.turi atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;
6.4.gerai mokėti bent vieną užsienio (Europos Sąjungos) kalbą;
6.5.turėti komandinio darbo įgūdžių, gebėti spręsti problemas, mokėti organizuoti ir planuoti Centro darbą;
6.6.išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
6.7.mokėti profesionaliai tvarkyti dokumentus, sisteminti gautą informaciją, rengti įstaigos ataskaitas;
6.8.turėti kompiuterinio raštingumo įgūdžių, gebėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
6.9.turi būti pareigingas, iniciatyvus, darbštus, kūrybiškas, tolerantiškas, komunikabilus, diplomatiškas;
6.10.elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių;
6.11.gebėti vykdyti šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

7. Darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1.bendradarbiauja su Kultūros ministerija, kitomis kultūros veiklą kuruojančiomis institucijomis įvairiais kultūrinės veiklos klausimais;
7.2.analizuoja Centro kultūrinę veiklą, apibendrina medžiagą, teikia Centro direktoriui (-ei) išvadas ir siūlymus Centro kultūrinės plėtros, personalo valdymo ir veiklos gerinimo klausimais;
7.3.padeda Centro direktoriui (-ei) planuoti strateginės kultūrinės veiklos kryptis;
7.4. koordinuoja Centro mėgėjų meno kolektyvų ir studijų metų veiklos programų rengimą ir pateikimą Centro direktoriui;
7.5. koordinuoja Centro projektų rengimą ir įgyvendinimą;
7.6.koordinuoja projektų finansavimo paraiškų rengimą įvairiems kultūrinę veiklą finansuojantiems fondams;
7.7.koordinuoja Centro organizuojamus Kauno miesto viešuosius renginius;
7.8.inicijuoja, organizuoja ir kontroliuoja Centro veiklos programas, priemonių planus, tiesiogiai jam (jai) pavaldžių darbuotojų darbo planus, kitų planinių užduočių vykdymą.
7.9.profesionaliai tvarko dokumentus, sisteminti gautą informaciją;
7.10.inicijuoja ir koordinuoja Centro dokumentacijos atnaujinimą ir rengimą;
7.11.stebi, analizuoja, vertina Centro veiklos programų ir planų įgyvendinimą, darbuotojų tikslus bei pasiekimus;
7.12. rūpinasi profesionalaus meno sklaida ir populiarinimu;
7.13. dalyvauja įvairių komisijų ir darbo grupių veikloje;
7.14. atlieka kitas įstatymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas kultūros srityje,
7.15.vykdo kitus vienkartinius Centro direktoriaus įpareigojimus, nenumatytus pareiginiuose nuostatuose, tačiau susijusius su Centro vykdoma veikla;
7.16.pavaduoja Centro direktorių (-ę) jo (jos) atostogų, komandiruočių, laikinojo nedarbingumo metu ir kitais atvejais, kai jis negali eiti pareigų (rašo įsakymus, pasirašo, tvirtina, vizuoja dokumentus);
7.17.prieš kasmetines apmokamas atostogas, taip pat nemokamų atostogų atveju perduoda pavaduojančiam darbuotojui visą informaciją apie tinkamą pareigų vykdymą pavadavimo laikotarpiu;
7.18. vykdant darbines pareigas atrodo tvarkingai ir dalykiškai, reprezentuoja Centrą ne tik darbo vietoje, bet ir kitoje aplinkoje;
7.19. laikosi darbo drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrines saugos, elektrosaugos reikalavimų;
7.20. tausoja įstaigos nuosavybę.


8. Įgaliojimas pasirašyti

Centro vardu su trečiaisiais asmenimis darbuotojas neturi teisės pasirašyti dokumentų.

9. Pavadavimas

Pavaduoja direktorių jam nesant.

10. Kontaktai su trečiaisiais asmenimis

Darbuotojas tiesioginio ar aukštesnio vadovo pavedimu ar leidimu turi teisę Centro vardu, laikydamasis nustatytos darbo tvarkos, kontaktuoti su trečiaisiais asmenimis jo kompetencijai priskirtais klausimais, tačiau nesukurdamas prievolių Centrui ir jų nekeisdamas.

11. Darbuotojas turi kitas teises

11.1. Susipažinti su visais dokumentais, būtinais pavestoms funkcijoms vykdyti;
11.2. Gauti būtiną pavestoms funkcijoms vykdyti informaciją iš kitų darbuotojų;
11.3. Reikalauti, kad būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos;
11.4. Nustatyta tvarka kelti savo kvalifikaciją.

12. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojas atsako už:

12.1.funkcijų, numatytų šiame pareigybės aprašyme, nevykdymą;
12.2.Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų valstybės valdymo institucijų norminių aktų, Kultūros centro vidaus teisės aktų nesilaikymą vykdant savo pareigas;
12.3.savo teisių ir įgaliojimų viršijimą;
12.4.vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimus;
12.5.centro konfidencialios informacijos atskleidimą;
12.6.centrui padarytus nuostolius ir žalą dalykinei reputacijai;
12.7.darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkos apsaugos ir gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimus.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-09-25


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Kauno m. sav. Kauno m. Vytauto pr. 79

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .