Klaipėdos Pajūrio progimnazija
Klaipėdos "Pajūrio" progimnazija

Direktoriaus pavaduotojas

12 Peržiūrų

Darbo pobūdis:


KLAIPĖDO ,,PAJŪRIO“ PROGIMNAZIJOS KONKURSO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS
Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso 41 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 patvirtintu Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų bei ir kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu.
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Konkurso į Klaipėdos ,,Pajūrio “ progimnazijos (toliau tekste - Progimnazija) direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms organizavimo tvarkos aprašas (toliau - Tvarka) reglamentuoja viešo konkurso tvarką.
2. Šioje Tvarkoje vartojama sąvoka „pretendentas“ - asmuo, siekiantis užimti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas.
3. Konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti įsakymu skelbia Progimnazijos direktorius. Skelbime nurodomas įstaigos pavadinimas, pareigybės pavadinimas, būtinas išsilavinimas, reikalavimai pretendentams, kur ir iki kada priimami prašymai ir privalomi pateikti dokumentai, telefonų numeriai pasiteirauti ir kita reikalinga informacija. Konkursas skelbiamas Valstybės tarnautojų departamento ir ,,Pajūrio“ progimnazijos internetinėse svetainėse.
II. REIKALAVIMAI PRETENDENTAMS
4. Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
• turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagoginę psichologinę kvalifikaciją;
• turėti ne mažesnį kaip 5 metų nepertraukiamo pedagoginio darbo stažą švietimo įstaigoje;
• turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
• gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
• gerai mokėti rusų kalbą (ugdymo procesas progimnazijoje vyksta rusų kalba);
• mokėti dirbti kompiuteriu (Word, Excel, PowerPoint, internetu ir elektroniniu paštu);
• žinoti švietimo įstaigų veiklą, darbo teisinius santykius, vaikų teisių apsaugą, dokumentų rengimą ir kitus progimnazijos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
• būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, pagal priskirtą kompetenciją priimti sprendimus bei dirbti komandoje;
• gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, siūlymus ir sklandžiai reikšti mintis žodžiu bei raštu;
• turėti patirties bendraujant su švietimo institucijų atstovais, mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniais partneriais, jaunimo organizacijomis, neformaliomis jaunimo grupėmis;
• būti susipažinęs su projektų rengimo, įgyvendinimo principais.
5. Pretendentas privalo pateikti:
5.1. prašymą dalyvauti konkurse ( 1priedas);
5.2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
5.3. gyvenimo aprašymą, parengtą lietuvių kalba;
5.4. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
5.5. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
5.6. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas;
5.7. užpildytą pretendento anketą (anketa gali būti pildoma vietoje pateikiant dokumentus asmeniškai) (2priedas).
Dokumentų teikimas: Pretendentai prašymus leisti dalyvauti konkurse teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Norint teikti prašymą dalyvauti konkurse į darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybę, prie VATIS prašymų teikimo modulio galima prisijungti dviem būdais:
1. Valstybės tarnybos portale, skiltyje Darbo skelbimai viešajame sektoriuje > Kiti darbo skelbimai prie reikiamo skelbimo spausti „Pateikti prašymą“.
2. Tiesiog surinkti adresą https://pm.vataras.lt. Jungiantis bet kuriuo iš šių būdų, reikia pasirinkti paslaugą „Pretendavimas į darbuotojo pareigas“. Prašymai dalyvauti konkurse teikiami 14 kalendorinių dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos (iki 2023 m. vasario 9 d. 12 val.).
Atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).
Funkcijos:
• organizuoti ir kontroliuoti strateginius mokyklos tikslus atsiliepiančio mokyklos ugdymo turinio kūrimą;
• skatinti mokyklos pedagogus tobulinti savo profesinį meistriškumą, kelti kvalifikaciją, dalykiškai bendradarbiauti, inicijuoti pedagoginių metodų diegimą;
• rengti reikalingus įstaigos vidaus tvarkomuosius, informacinius dokumentus;
• analizuoti ir apibendrinti mokyklos pedagogų veiklą;
• kontroliuoti individualių ir grupinių dienynų tvarkymą (elektroninis dienynas);
• tikrinti mokinių asmens bylas, saugaus elgesio instruktažus;
• kuruoti organizuojamų renginių veiklą, palaikyti ryšius su miesto ir savivaldybės ugdymo ir kultūros įstaigomis;
• koordinuoti neformaliojo užsiėmimų veiklą;
• koordinuoti mokyklos projektų rengimo ir jų vykdymo veiklą;
• koordinuoti mokyklos ugdymo plano rengimą bei įgyvendinimą;
• teikti mokyklos direktoriui bei mokytojų tarybai siūlymus ir rekomendacijas įvairiais ugdomojo darbo gerinimo klausimais.;
• bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais Mokyklos bendruomenės nariais;
• savarankiškai vykdo kitas įstaigos direktoriaus perduotas funkcijas;
• pavaduoti laikinai nesantį mokyklos direktorių (ligos, atostogų, komandiruotės ir k t. atvejais);
• darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas.

III. DOKUMENTŲ PRIĖMIMAS
6. Pretendentai pristato dokumentus Progimnazijos raštinės administratorei asmeniškai arba per sistemą.
7. Pretendentų prašymai registruojami pretendentų prašymų ir kitų pateiktų dokumentų registracijos žurnale, kuriame įrašomas pretendento vardas, pavardė, išvardijami pateikti dokumentai ir jų priėmimo data. Po registracijos pasirašo pretendentas ir dokumentus priėmęs asmuo.
8. Iki konkurso komisija peržiūri pretendentų dokumentus.
9. Pretendentai, kurie neatitinka reikalavimų, į komisijos posėdį nekviečiami. Apie tai jie informuojami raštu, nurodant priežastis. Pretendentų prašymai ir dokumentų kopijos negrąžinami.
10. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, kviečiami į konkurso atrankos komisijos (toliau - komisijos) posėdį. Jiems elektroniniu paštu išsiunčiamas pranešimas apie konkurso datą, laiką ir vietą.
11. Pretendentų dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo spaudoje ir mokyklos tinklalapyje, įskaitant konkurso paskelbimo dieną.

Reikalavimai:

IV. KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMAS IRPRETENDENTŲ ATRANKA
12. Konkursui vykdyti Progimnazijos direktoriaus įsakymu sudaroma konkurso komisija.
13. Komisiją sudaro komisijos pirmininkas ir iki 6 narių.
14. Konkursas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja visi komisijos nariai.
15. Konkursas laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja nors vienas pretendentas. Pretendentai, atvykdami į konkursą, privalo turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
16. Konkurso komisija vertina:
16.1. testą žodžiu (pokalbį), siekiant patikrinti pretendento gebėjimus atlikti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, įvertinti pretendento profesinę patirtį, dalykines savybes, komunikabilumą, gebėjimus bendrauti.
16.1.1. pokalbis vyksta individualiai su kiekvienu pretendentu. Kiekvienas komisijos narys pateikia vienodus klausimus visiems pretendentams. Pretendentams taip pat gali būti užduodami jų atsakymus patikslinantys klausimai;
16.1.2. testo žodžiu eigai fiksuoti daromas garso skaitmeninis įrašas. Skaitmeninis garso įrašas perkeliamas į kompiuterinę laikmeną, pridedamas prie konkurso protokolo ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Pretendento pokalbį komisijos nariai vertina raštu nuo 1 iki 10 balų (kiekvieno vertinimo rezultatai įrašomi vertinimo lentelėje atskirai). Įvertinę kiekvieno pretendento žinias, komisijos nariai pildo pretendentų į direktoriaus pavaduotojo ugdymui individualaus vertinimo lentelę (3 priedas).
18. Kiekvienam pretendentui skirti balai susumuojami ir dalijami iš dalyvaujančių komisijos narių skaičiaus. Komisijos sekretorius įrašo gautą balų vidurkį atitinkamoje egzamino žodžiu vertinimo suvestinės lentelės skiltyje ir pasirašo šią lentelę (4 priedas).
19. Konkursą laimi pretendentas, surinkęs daugiausiai balsų. Jeigu nei vienas pretendentas nesurenka daugiau nei pusės maksimalios balų sumos, konkursas skelbiamas iš naujo.
20. Pretendentams, surinkusiems vienodą balų skaičių, vertinami jų privalumai ir pretendentų atsakymai į papildomus klausimus.
21. Konkursas prasideda ir baigiasi tą pačią dieną. Konkurso komisijos nariai pasirašo konkurso posėdžio protokolą. Atrankos rezultatai paskelbiami tą pačią dieną. (6priedas).
22. Pretendentai su rezultatais supažindinami pasibaigus konkursui. Konkurso rezultatai pretendentams bus išsiųsti el. paštu.
23. Pretendentai, nepatenkinti komisijos sprendimu, turi teisę apskųsti konkurso rezultatus ir komisijos sprendimą per 3 darbo dienas.
24. Sprendimas užimti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas įforminamas Progimnazijos direktoriaus įsakymu vadovaujantis konkurso komisijos išvada.
25. Konkursą laimėjęs asmuo priimamas į pareigas:
25.1. Ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų, komisijos sprendimo apskundimo terminui pasibaigus;
25.2. apskundus komisijos sprendimą - skundo tyrimui pasibaigus.
26. Jeigu konkursą laimėjęs pretendentas iki įsakymo priimti jį į direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigas priėmimo atsisako eiti šias pareigas, į pareigas paskiriamas antrasis pagal išlaikyto egzamino rezultatus pretendentas, jam atsisakius - kitas ir taip toliau.
V. BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS
27. Konkursas laikomas neįvykusius, jeigu:
27.1. paskelbus konkursą, nė vienas pretendentas nepateikė šio Aprašo 6 punkte nurodytų dokumentų;
27.2. nė vienas pretendentas nesurenka daugiau nei pusės maksimalios balų sumos; šio Aprašo 27 punkte nustatytu atveju nelieka nė vieno pretendento, kuris galėtų būti laikomas laimėjusiu konkursą.

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 12.91 (prieš mokesčius)

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-02-07


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Laukininkų g. 28

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .