Viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras
Viešoji įstaiga Visagino pirminės sveikatos priežiūros centras

Direktoriaus pavaduotojas medicinai ir slaugai

10 Peržiūrų

Darbo pobūdis:


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS VISAGINO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO MEDICINAI IR SLAUGAI
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI. SKYRIUSBENDROSIOS NUOSTATOS


VšĮ Visagino pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – Visagino PSPC) direktoriaus pavaduotojas medicinai ir slaugai yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.
Direktoriaus pavaduotojo medicinai ir slaugai pareigybė reikalinga organizuoti sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, vykdyti jų kontrolę bei pavaduoti Visagino PSPC direktorių (toliau - direktorius) jam nesant darbe (dėl tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais).
Direktoriaus pavaduotojas medicinai ir slaugai į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu.
Direktoriaus pavaduotoją medicinai ir slaugai į pareigas priima ir iš jų atleidžia direktorius.
Direktoriaus pavaduotojas medicinai ir slaugai tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas direktoriui.
Direktoriaus pavaduotojas medicinai ir slaugai savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Visagino PSPC įstatais, vidaus tvarkos taisyklėmis, Elgesio kodeksu, šiuo pareigybės aprašymu bei kitais teisės aktais.

SKYRIUS


SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

7. Bendrieji reikalavimai:
7.1. turėti aukštąjį universitetinį medicininį išsilavinimą;
7.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros srityje;
7.3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 ,,Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“.
8. Specialieji reikalavimai:
8.1. turi išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
8.2. žinoti sveikatos politikos pagrindus, e. sveikatos sistemos veikimo principus, būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir plėtra, gebėti taikyti šias žinias organizuojant bei planuojant sveikatinimo veiklą;
8.3. turi būti lojalus, sąžiningas, mokėti savarankiškai dirbti (planuoti bei organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų veiklą), logiškai mąstyti, mokėti bendrauti su personalu, pacientais, priimti sprendimus ekstremalių situacijų atvejais, laikytis etikos reikalavimų;
8.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti bei analizuoti informaciją ir rengti išvadas, priimti sprendimus;
8.5. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;
8.6. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
8.7. būti susipažinusiam su asmens duomenų apsaugos reglamentu (BDAR);
8.8. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis;
8.9. būti susipažinusiam su darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos bei civilinės saugos reikalavimais.
III. SKYRIUSTEISĖS


9. Direktoriaus pavaduotojo medicinai ir slaugai teisės numatytos Lietuvos Respublikos darbo teisinius santykius reglamentuojančiuose teisės aktuose, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir kitų institucijų bei Visagino PSPC vidaus teisės aktuose;
9.1. Direktoriaus pavaduotojas medicinai ir slaugai turi teisę:
9.1.1. teikti pasiūlymus pagal kompetenciją direktoriui veiklos planavimo, organizavimo ir kontrolės klausimais;
9.1.2. gauti visą darbui reikalingą informaciją ir priemones;
9.1.3. kelti profesinę kvalifikaciją;
9.1.4. dalyvauti administracijos rengiamuose pasitarimuose, teikti juose pasiūlymus ir sprendimus, dalyvauti komisijų, darbo grupių veikloje;
9.1.5. susipažinti su įstaigoje gauta informacija, susijusia su pavestų pareigų vykdymu, įstaigos vadovo įsakymais ir kitais teisės aktais;
9.1.6. vykdant pavestas funkcijas savarankiškai pasirinkti kontrolės metodus ir būdus.

Reikalavimai:

IV. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

10. Direktoriaus pavaduotojas medicinai ir slaugai pagal galiojančių tesės aktų reikalavimus rengia savo kuruojamų sričių įstaigos vidaus dokumentus, užtikrina jų įgyvendinimą, atlieka jų vykdymo kontrolę bei teikia pasiūlymus teisės aktų pakeitimams;
11. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Visagino PSPC planus, metines veiklos užduotis, bei jo kuravimo sričiai priskirtų metinių tikslų rengime ir derinime;
12. stebi, analizuoja ir vertina kontroliuojamų sričių veiklą, tikslų siekimą, teikia ataskaitas;
13. pagal kompetenciją teikia pasiūlymus direktoriui dėl Visagino PSPC veiklos tobulinimo;
14. inicijuoja naujus projektus ir veiklas, atitinkančias įstaigos veiklos pobūdį;
15. kontroliuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų (taip pat prevencinių ir skatinamųjų) teikimą, siekiant gerinti paslaugų prieinamumą, pagrįstumą, kokybę ir efektyvumą;
16. konsultuoja pacientus bei sprendžia ginčus dėl teisių į asmens sveikatos priežiūrą bei paslaugų tinkamo teikimo pagal galiojančius teisės aktus;
17. tikslina ambulatorinių kortelių ir kitos medicininės dkumentacijos vedimo tvarką bei teikia siūlymus dėl jos tobulinimo;
18. rengia pavaldžių darbuotojų darbo, atostogų, kvalifikacijos kėlimo grafikus ir teikia juos įstaigos vadovui tvirtinti;
19. organizuoja pasitarimus ir kitus renginius savo kompetencijos klausimais;
20. dalyvauja personalo valdymo politikos formavime, teikia siūlymus dėl pavaldžių darbuotojų poreikio, funkcijų, apmokėjimo, motyvavimo ir nuobaudų skyrimo;
21. kontroliuoja medicinos statistikos darbą, užtikrina teisingą medicinos statistikos ataskaitų pateikimą nustatytais terminais;
22. bendradarbiauja su teritorinės ligonių kasos, Valstybinės ligonių kasos, Valstybinio socialinio draudimo fondo, kitų institucijų bei organizacijų atstovais
23. atstovauja Visagino PSPC pagal įgaliojimą valstybės ir savivaldos institucijose;
24. nedelsiant informuoja direktorių apie iškilusias su Visagino PSPC veikla susijusias problemas ir gręsiančią žalą;
25. nustatyta tvarka organizuoja mirties atvejų bei profesinių klaisdų nagrinėjimą įstaigos mastu;
26. teikia įstatymuose nustatytą informaciją pacientams, jų atstovams, kitoms institucijoms bei laikosi konfidencialios informacijos saugumo tvarkos;
27. Nesant įstaigos vadovui darbe (dėl tarnybinių komandiruočių, atostogų, laikinojo nedarbingumo ir kitais atvejais) pasirašo dokumentus;
28. vykdto kitas įstaigos vadovo deleguotas ar pavestas funkcijas.
V. SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

29. Direktoriaus pavaduotojas medicinai ir slaugai atsako už:
29.1. jam pavestų funkcijų tinkamą ir savalaikį vykdymą bei jam pavestų veiklos sričių koordinavimą ir kontrolę;
29.2. vidaus tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų funkcijų bei pareigų kokybišką vykdymą;
29.3. nurodytų terminų laikymosi sprendžiant organizacinius klausimus;
29.4. teisingos ir aktualios informacijos apie darbo rezultatus teikimą;
29.5. patikėtų materialinių vertybių saugojimą;
29.6. Darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, civilinės saugos reikalavimų vykdymą;
29.7. kuruojamos srities veiklą ir jos rezultatus;
29.8. savo kalta veika padarytą žalą.
30. už savo funkcijų netinkamą vykdymą direktoriaus pavaduotojas medicinai ir slaugai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų, vidaus darbo tvarkos taisyklių bei Elgesio kodekse nustatyta tvarka.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________

Miestas:

Visaginas

Skelbimas galioja iki:

2023-09-25


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Visagino sav. Visagino m. Taikos pr. 15

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .