Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1348,00 Eur.)

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija Kitas Radviliškis
Dalintis
784
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:I. PAREIGYBĖ

1. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybė priskiriama pareigybių, kurioms būtinas ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas, grupei.

2. Pareigybės pavadinimas – direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

3. Pareigybės lygis – A2.

4. Pareigybės paskirtis – organizuoti ugdymo procesą, jį planuoti, rūpintis mokinių saugumu, organizuoti ir prižiūrėti tiesiogiai pavaldaus pedagoginio personalo darbą.

5. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui pavaldus direktoriui.

6. Pareigybės kodas – 112036.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

7. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui kvalifikacijai keliami reikalavimai:

7.1. ne žemesnis kaip aukštasis išsilavinimas;

7.2. pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas;

7.3. geras lietuvių kalbos mokėjimas (jos mokėjimo lygis turi atitikti valstybinės lietuvių kalbos mokėjimo kategorijų, nustatytų teisės aktais, reikalavimus);

7.4. mokėjimas naudotis informacinėmis technologijomis.

8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi žinoti ir išmanyti:

8.1. švietimo politiką, mokyklos veiklos planavimą ir įgyvendinimą;

8.2. mokyklos kultūros formavimą ir kaitą;

8.3. bendradarbiavimą su socialiniais partneriais;

8.4. mokyklos veiklos įsivertinimo organizavimą ir gautų duomenų panaudojimą veiklai tobulinti;

8.5. savivaldos institucijų plėtojimą ir jų įtraukimą į mokyklos valdymą;

8.6. ugdymo turinio vadybą;

8.7. edukacinių aplinkų kūrimą ir tobulinimą;

8.8. mokinių saugumo ir lygių galimybių užtikrinimą;

8.9. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimą ir švietimą;

8.10. darbuotojų funkcijų reglamentavimą ir saugumo užtikrinimą;III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS9. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui funkcijos:

9.1. organizuoti:

9.1.1. ugdymo plano rengimą ir įgyvendinimą;

9.1.2. bendrųjų programų vykdymą;

9.1.3. metodinį darbą ir gerosios patirties sklaidą;

9.1.4. ilgalaikių planų derinimą;

9.1.5. programų, naujų ugdymo formų ir metodų aptarimus;

9.1.6. mokinių nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencinę veiklą, bendradarbiavimą su institucijomis, atsakingomis už mokinių prevencinę veiklą;

9.1.7. mokinių ir bendruomenės narių apklausas ir tyrimus veiklos tobulinimo klausimais;

9.1.8. mokymosi formų pasirinkimo pasiūlą;

9.1.9. dalykų modulių, programų rengimą;

9.1.10. budėjimą per renginius, pertraukas;

9.1.11. mokymosi pagalbos teikimo organizavimą;

9.1.12. nacionalinius mokinių pasiekimų patikrinimo tyrimus;

9.1.13. darbo grupių sudarymą ir veiklą pagal kompetenciją;

9.1.14. socialinę-pilietinę veiklą.

9.2. rengti mokykloje:

9.2.1. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščius;

9.2.2. mokinių mokymosi pusmečių ir metines suvestines ir jas analizuoti;

9.2.3. ugdymo rezultatų ir lankomumo apskaitos dokumentus ir juos analizuoti;

9.2.4. įsakymų projektus savo kompetencijos ribose;

9.2.5. informaciją valstybės ir savivaldybės institucijoms;

9.2.6. ugdymo veiklą reglamentuojančius dokumentus (tvarkos aprašus ir kt.), organizuoti jų projektų svarstymą ir derinimą su mokyklos savivaldos institucijomis.

9.3. vykdyti priežiūrą:

9.3.1. mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;

9.3.2. bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programų vykdymą;

9.3.3. mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (raštu informuoti Direktorių apie darbo drausmės pažeidimus);

9.3.4. pamokų, neformaliojo švietimo tvarkaraščių vykdymą;

9.3.5. ugdymo proceso dokumentų tvarkymą pagal raštvedybos taisykles.

9.4. koordinuoti:

9.4.1. Metodinės tarybos veiklą;

9.4.2. Mokinių tarybos veiklą;

9.4.3. mokyklos įsivertinimo veiklą;

9.4.4. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą;

9.4.5. ugdymo karjerai veiklą;

9.4.6. ugdymo proceso vykdymą, vadovaujantis bendraisiais ugdymo planais, programomis.

9.5. tvarkyti:

9.5.1. Nacionalinio egzaminų centro informacijos perdavimo sistemą KELTAS;

9.5.2. pedagoginio personalo darbo apskaitos žiniaraščius;

9.6. stebėti ir analizuoti ugdymo proceso, rezultatus, pokyčius, su jais supažindinti mokyklos bendruomenę;

9.7. rūpintis palankaus mikroklimato ugdymui(si) ir darbui kūrimu, puoselėti demokratinius mokyklos bendruomenės santykius;

9.8. teikti Direktoriui informaciją apie ugdymo ir darbo proceso organizavimą;

9.9. esant reikalui atlikti kitus darbus, nurodytus Direktoriaus, neviršijant nustatyto darbo laiko;

9.10. nesant darbe Direktoriaus (komandiruotė, nedarbingumas, atostogos), atlikti jo funkcijas;

9.11. kontroliuoti jam pavaldžių darbuotojų darbą ir pareigų vykdymą.

Reikalavimai:

IV. MOKINIŲ SAUGUMO UŽTIKRINIMAS10. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, įtaręs ar pastebėjęs žodines, fizines, socialines patyčias, smurtą:

10.1. nedelsdamas įsikiša ir nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;

10.2. primena mokiniui, kuris tyčiojasi, smurtauja ar yra įtariamas tyčiojimusi, vertybines nuostatas ir mokinio elgesio taisykles;

10.3. raštu informuoja patyrusio patyčias, smurtą mokinio klasės vadovą apie įtariamas ar įvykusias patyčias;

10.4. esant grėsmei mokinio sveikatai ar gyvybei, nedelsiant kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ir/ar institucijas (pvz., policiją, greitąją pagalbą ir kt.).

11. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, įtaręs, ar pastebėjęs patyčias kibernetinėje erdvėje arba gavęs apie jas pranešimą:

11.1. esant galimybei išsaugo vykstančių patyčių kibernetinėje erdvėje įrodymus ir nedelsdamas imasi reikiamų priemonių patyčioms kibernetinėje erdvėje sustabdyti;

11.2. įvertina grėsmę mokiniui ir esant poreikiui kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus rūpintojus) ir/ar mokyklos darbuotojus, direktorių) ar institucijas (policiją);

11.3. pagal galimybes surenka informaciją apie besityčiojančių asmenų tapatybę, dalyvių skaičių ir kitus galimai svarbius faktus;

11.4. raštu informuoja patyčias patyrusio mokinio klasės vadovą apie patyčias kibernetinėje erdvėje ir pateikia įrodymus (išsaugotą informaciją);

11.5. turi teisę apie patyčias kibernetinėje erdvėje pranešti Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai pateikdamas pranešimą interneto svetainėje adresu www.draugiskasinternetas.lt.V. ATSAKOMYBĖ12. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako už:

12.1. mokyklos nuostatuose, darbo tvarkos taisyklėse, pareigybės aprašyme numatytų ir direktoriaus įsakymu skirtų kuruojamų sričių bei pareigų kokybišką vykdymą;

12.2. valstybinės bei rajono švietimo politikos įgyvendinimą;

12.3. teikiamų statistinių ataskaitų teisingumą ir pateikimą laiku;

12.4. jo disponuojamų asmens duomenų apsaugą;

12.5. už emociškai saugios mokymo(si) aplinkos mokykloje puoselėjimą, reagavimą į smurtą ir patyčias pagal mokykloje nustatytą Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarką.

13. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui gali būti taikoma drausmės, materialinė arba baudžiamoji atsakomybė, jeigu jis:

13.1. dėl savo neveiklumo leido darbuotojams pažeidinėti darbo drausmę, nevykdyti arba aplaidžiai vykdyti savo pareigas, dėl ko susidarė prielaidos įvykti arba įvyko nelaimingas atsitikimas, kilo gaisras;

13.2. davė darbuotojams privalomus neteisėtus nurodymus;

13.3. neatliko savo pareigų;

13.4. savo veiksmais ar neveikimu padarė žalą.

14. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui už darbo drausmės pažeidimus gali būti atleistas iš darbo.

Siūlomas atlyginimas:Pareiginės algos koeficientas: 7.66 (prieš mokesčius, bruto)
Skelbimas paskelbtas:2020.05.13
Skelbimas galioja iki:2020.05.28
Telefonas:-
Adresas:Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Radvilų g. 6

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija
Kandidatuoju į pareigas:

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (1348,00 Eur.)

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje