Panevėžio r. Raguvos gimnazija
Panevėžio r. Raguvos gimnazija

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

12 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

I. PAREIGYBĖ

1. Panevėžio r. Raguvos gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui (toliau – direktoriaus pavaduotojo ugdymui) pareigybės aprašymas reglamentuoja direktoriaus pavaduotojo ugdymui, dirbančio gimnazijoje veiklą.
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui priklauso specialistų grupei, kurio pareigybė priskiriama A lygiui, atsižvelgiant į būtiną išsilavinimą toms pareigoms eiti.
3. Pareigybės lygis – A.
4. Pareigybės paskirtis – užtikrinti ugdymo proceso planavimą ir organizavimą gimnazijoje ir jai priklausančiuose padaliniuose, pedagoginės veiklos stebėseną ir analizę, inicijuoti su ugdymu susijusių dokumentų projektų rengimą, kaitos ir kitų projektų valdymą, koordinavimą ir priežiūrą.
5. Gimnazijos direktorius pasilieka sau teisę šį pareigybės aprašymą papildyti, su papildymais supažindinant darbuotoją.
6. Direktoriaus pavaduotoją ugdymui į pareigas priima gimnazijos direktorius, konkurso būdu.
7. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ugdymo proceso organizavimą.
8. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus gimnazijos direktoriui, vykdo jo įsakymus ir nurodymus, pavaduoja ir atstovauja direktorių jam pavedus arba jo nebuvimo gimnazijoje metu

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

9. Turėti aukštąjį universitetinį pedagoginį išsilavinimą ir turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą ir ne mažiau kaip 1 metų vadybinio darbo, vadovavimo žmonių grupei patirtį;
10. Mokėti bent vieną ES užsienio kalbą;
11. Mokėti dirbti kompiuteriu, žinoti raštvedybos taisykles;
12. Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą bei gimnazijos ugdymo prosecą;
13. Mokėti lietuvių kalbą pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo nustatytus reikalavimus;
14. Mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
15. Gebėti dirbti komandoje, priimti sprendimus ir pasidalinti atsakomybe;
16. Gebėti dirbti bendradarbiaujant su mokytojais, kitais įstaigos darbuotojais, mokiniais ir jų tėvais;
17. Mokėti rengti projektus, palaikyti demokratinius santykius, grįstus savitarpio pagarba ir pagalba tarp gimnazijos bendruomenės narių, laikytis pedagoginės etikos normų;
18. Turi būti susipažinęs su naujomis metodikomis bei pedagoginėmis naujovėmis;
19. Žinoti vadybos teorijas, nuolat jas taikyti darbe ir kelti kvalifikaciją;
20. Gebėti koordinuoti gimnazijos bendruomenės narių (mokinių, mokinių tėvų (globėjų rūpintojų), darbuotojų) elgesį patyčių ir smurtinio elgesio atveju.

III. DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI FUNKCIJOS

21. Telkia gimnazijos bendruomenę švietimo politikos įgyvendinimui;
22. Prižiūri švietimo politikos ir pedagogų veiklą reglamentuojančių dokumentų vykdymą;
23. Organizuoja mokyklos planų, bendrųjų programų vykdymą;
24. Organizuoja sergančių ir neįgaliųjų mokinių mokymą namuose;
25. Organizuoja mokinių savarankišką mokymąsi;
26. Vykdo mokinių teisės pažeidimų prevenciją, informuoja suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis vaikus ir įstatymu nustatyta tvarka taiko poveikio priemones;
27. Vykdo mokinių ugdymo apskaitą;
28. Kontroliuoja, kaip mokinių žinios, gebėjimai ir įgūdžiai atitinka bendrąsias programas, vertina ugdymo rezultatus;
29. Teikia profesinę pagalbą mokytojams ir klasių auklėtojams, skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui dalykiniam bendradarbiavimui;
30. Sudaro mokytojų ir kitų pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo planus, prižiūri jų įgyvendinimą;
31. Rengia dokumentus mokytojų ir kitų pagalbos mokiniui specialistų atestacijai;
32. Koordinuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagoginį švietimą;
33. Informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitas suinteresuotas institucijas apie vengiančius mokytis vaiku ir įstatymų nustatyta tvarka taiko poveikio priemones;
34. Kontroliuoja dalykų programų vykdymą;
35. Kontroliuoja dokumentacijos tvarkymą;
36. Laiku parengia ataskaitas ir informacijas įvairioms institucijoms;
37. Sudaro gimnazijos mokytojų mėnesio darbo apskaitos žiniaraštį;
38. Tvarko mokinių ir mokytojų duomenų registrą;
39. Sudaro mokytojų ir mokinių darbo tvarkaraštį ir vykdo jo kontrolę;
40. Atsakingas už elektroninio dienyno pildymo kontrolę, ataskaitų rinkimą, archyvavimą, apibendrinimą bei teikimą;
41. Atsakingas už pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos egzaminų ir kitų su ugdymu susijusių patikrinimų organizavimą gimnazijoje;
42. Atsakingas už mokytojų gerosios patirties sklaidos koordinavimą ir skatinimą;
43. Dalyvauja gimnazijos strateginio plano, metinio veiklos plano ir ugdymo plano rengime;
44. Analizuoja savo vadybinę veiklą ir atsiskaito mokyklos bendruomenei, direktoriui;
45. Pavaduoja direktorių kai šis atostogauja, yra komandiruotėje, serga ar dėl kitų priežąsčių jo nėra darbe;
46. Atlieka kitas direktoriaus priskirtas funkcijas ir užduotis, nenumatytas šiame pareigybės aprašyme.
47. Vykdo pedagoginių darbuotojų metinį veiklos aptarimą.
48. Ataskaitą apie darbuotojų darbo kokybę su rekomendacijomis teikia gimnazijos direktoriui.

Reikalavimai:

IV. ŠIAS PAREIGYBES EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS

49. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi teisę:
49.1. laisvai pasirinkti vadybinės veiklos organizavimo būdus ir formas;
49.2. teikti pasiūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo gimnazijoje ir jos padaliniuose;
49.3. dalyvauti gimnazijos valdyme, gauti informaciją, susijusią su gimnazijos darbo organizavimu;
49.4. demokratiškai išsakyti savo nuomonę įvairiais gimnazijos darbo organizavimo klausimais;
49.5. dalyvauti gimnazijos savivaldoje;
49.6. Būti skatinamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Panevėžio rajono savivaldybės Tarybos nustatyta tvarka, jeigu neturi mažiau nei prieš metus paskirtos drausminės nuobaudos;
49.7. Nustatyta tvarka gauti apmokamas kasmetines atostogas, atostogauti vasarą ir naudotis valstybės nustatytomis lengvatomis;
49.8. Teikti siūlymus dėl gimnazijos vadovų vadybinės ir kolegų pedagoginės veiklos;
49.9. Dirbti saugioje ir sveikoje aplinkoje;
49.10. Atsisakyti vykdyti neteisėtus mokyklos vadovo ir kontroliuojančių pareigūnų nurodymus.

V. ŠIAS PAREIGYBES EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

50. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui atsako:
50.1. už gimnazijos ir jos skyrių veiklą, kai nėra vadovo;
50.2. už jam pavestų funkcijų vykdymą Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
50.3. už jam patikėto kabineto materialines vertybes;
50.4. už mokinių saugumą gimnazijoje ir jai priklausančiuose padaliniuose.
51. Direktoriaus pavaduotojui ugdymui taikomos drausminės nuobaudos, jeigu jis:
51.1. nevykdė ar prastai vykdė savo pareigas;
51.2. pažeidinėjo darbo drausmę;
52. Išeidamas iš darbo direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo perduoti jį keičiančiam asmeniui arba įstaigos direktoriaus įgaliotam asmeniui visas materialines vertybes, dokumentus ir sistemų prisijungimo slaptažodžius, už kuriuos buvo atsakingas.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-09-27


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Panevėžio r. sav. Raguvos mstl. Laisvės g. 24

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .