Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Kalvarijos savivaldybės administracija
Kalvarijos savivaldybės administracija

Direktorius

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės mero
2023 m. gegužės 5 d. potvarkiu Nr. M1-35

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KALVARIJOS LIGONINĖS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Viešosios įstaigos Kalvarijos ligoninės (toliau – Įstaiga) direktorius (toliau – Direktorius) yra šios įstaigos direktorius, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Direktorius į pareigas skiriamas viešo konkurso būdu penkeriems metams ir atleidžiamas arba atšaukiamas iš jų teisės aktų numatyta tvarka.
3. Direktoriumi gali būti asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.
4. Direktorius savo veikloje turi vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, įstaigos įstatais ir šiais pareiginiais nuostatais.
II SKYRIUS
BENDRIEJI IR SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Direktorius turi atitikti bendruosius ir specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
5.1. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
5.1.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
5.1.2. turėti ne mažesnę nei 2 metų vadovaujamo darbo patirtį ir aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją. Privalumas vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams.
5.2. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
5.2.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
5.2.2. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
5.2.3. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
5.2.4. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
5.2.4.1. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
5.2.4.1.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti įstaigos viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
5.2.4.1.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
5.2.4.1.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas.

III SKYRIUS
DIREKTORIAUS FUNKCIJOS IR PAREIGOS

6. Direktorius vykdo šias funkcijas ir pareigas:
6.1. organizuoja Įstaigos veiklą, atsako už Įstaigos įstatuose nurodytų tikslų, uždavinių ir pareigų vykdymą, kokybiškos sveikatos priežiūros teikimą;
6.2. užtikrina Įstaigos teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir paslaugų teikimo teisėtumo kontrolę;
6.3. vadovauja Įstaigos administracinei, finansinei ir ūkinei veiklai;
6.4. leidžia Įstaigos veiklą reguliuojančius įsakymus, kitus teisės aktus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi, duoda nurodymus, pagal kompetenciją privalomus visiems darbuotojams;
6.5. planuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
6.6. kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių ir kitų teisės aktų vykdymą Įstaigoje;
6.7. įgyvendina steigėjo priimtus sprendimus;
6.8. tvirtina Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, Įstaigos kolegialių organų, išskyrus Stebėtojų tarybos, nuostatus ir darbo reglamentus, teisės aktus;
6.9. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Įstaigos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, tvirtina darbuotojų pareiginius nuostatus;
6.10. teisės aktų nustatyta tvarka, suderinęs su Įstaigos Stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
6.11. organizuoja Įstaigos pajamų ir išlaidų bei kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka;
6.12. inicijuoja Įstaigos įstatų pakeitimą arba papildymą;
6.13. sudaro sąlygas Įstaigos darbuotojams mokytis, kelti kvalifikaciją ir atestuotis;
6.14. kontroliuoja Įstaigos padalinių ir jų vadovų darbą ir jo kokybę, vertina darbo rezultatus, materialinių ir finansinių išteklių naudojimą, skiria paskatinimus ir drausmines nuobaudas;
6.15. rengia ir vykdo Įstaigos veiklos planus, rengia ir pateikia steigėjui praėjusių finansinių metų Įstaigos veiklos ataskaitą, metinių finansinių ataskaitų rinkinį, ataskaitą apie Įstaigos finansų kontrolės būklę;
6.16. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Įstaigai priskirtu valstybės, savivaldybės turtu ir lėšomis, atsako už jų panaudojimą ir apsaugą;
6.17. organizuoja Įstaigos vidaus veiklos kontrolę, jos veikimą ir tobulinimą;
6.18. informuoja apie Įstaigos veiklą visuomenę;
6.19. veikia Įstaigos vardu, atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, tarptautinėse organizacijose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose ir derybose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis pats arba įgalioja asmenį;
6.20. užtikrina civilinės, darbų ir sveikatos bei priešgaisrinės saugos reikalavimų laikymąsi;
6.21. priima, svarsto Įstaigos darbuotojų, pacientų (klientų) prašymus, pasiūlymus ir skundus bei imasi priemonių, kad pasitvirtinę skundai nesikartotų;
6.22. pagal įstatymus organizuoja prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;
6.23. užtikrina, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
6.24. teikia Įstaigos veiklą tikrinančioms institucijoms visą reikalingą informaciją ir dokumentus;
6.25. teikia siūlymus Kalvarijos savivaldybės tarybai ir Kalvarijos savivaldybės administracijai, kitoms institucijoms, rengiant ir svarstant dokumentų, reglamentuojančių sveikatinimo veiklą, projektus;
6.26. vykdo pagal kompetenciją kitas Įstaigos įstatuose ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas funkcijas.

IV SKYRIUS
DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ IR ATSKAITOMYBĖ

7. Direktorius atsako už:
7.1. savo pareigų, nustatytų pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.2. Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka;
7.3. žalą, padarytą Įstaigai ar Įstaigos pacientams dėl savo kaltės ar neatsargumo, teisės aktų nustatyta tvarka;
7.4. tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą.
8. Direktorius pavaldus Kalvarijos savivaldybės merui ir atskaitingas Kalvarijos savivaldybės tarybai.
_________________

Susipažinau ir sutinku
___________________________
(parašas)
___________________________
(vardas, pavardė)
___________________________
(data)

Miestas:

Kalvarija

Skelbimas galioja iki:

2023-11-27


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Kalvarijos sav. Kalvarijos m. Vytauto g. 9