Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Kėdainių rajono savivaldybė
Kėdainių rajono savivaldybė

Direktorius

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


PATVIRTINTA
Kėdainių rajono savivaldybės mero
2023 m. rugsėjo 15 d.
potvarkiu Nr. MP1-344

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO
DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS PASKIRTIS
1. Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – biuras) direktorius yra šios įstaigos vadovas. Direktoriaus pareigybė priskiriama vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Biuro direktoriaus pareigybė skirta organizuoti biuro veiklą, vadovaujantis biuro nuostatais.
4. Biuro direktorių viešo konkurso būdu penkeriems metams į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Kėdainių rajono savivaldybės meras (toliau – meras).
II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

5. Biuro direktorius vykdo funkcijas, nustatytas biuro nuostatuose ir šiame pareigybės aprašyme.

III SKYRIUS
BENDRIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI

6. Asmuo, einantis direktoriaus pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
6.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
6.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms, filialams;
6.3. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
IV SKYRIUS
SPECIALIEJI KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
7. Asmuo einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius kvalifikacinius reikalavimus:
7.1. išmanyti sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant veiklą;
7.2. gebėti nustatyti rizikingas biuro (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus rizikų valdymo modelius;
7.3. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
7.4. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
7.4.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti biuro viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
7.4.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
7.4.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.).
V SKYRIUS
DIREKTORIAUS FUNKCIJOS IR TEISĖS

8. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
8.1. organizuoja biuro veiklą ir atsako už nustatytų biuro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir pavestų funkcijų vykdymą;
8.2. užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisė aktų, susijusių su biuro funkcijų atlikimu, vykdymą;
8.3. analizuoja biuro veiklos ir valdymo išteklių būklę, planuoja biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
8.4. neviršydamas darbo užmokesčio fondo dydžio ir pareigybių skaičiaus tvirtina biuro struktūrą, pareigybių sąrašą, koeficientus ir priedus bei priemokas;
8.5. tvirtina biuro vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais ir kontroliuoti jų vykdymą;
8.6. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo biuro darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas;
8.7. skiria biuro darbuotojams paskatinimus bei drausmines nuobaudas, rūpinasi darbuotojų darbo kvalifikacija ir profesionalumu, tobulina darbo metodiką;
8.8. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
8.9. sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, užtikrina etikos normų laikymąsi;
8.10. pagal savo kompetenciją veikia biuro vardu, atstovauja biurui teisme ir kitose įstaigose ir organizacijose arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti biurui;
8.11. teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja biurui patikėjimo teise perduotu valstybės ir savivaldybės turtu ir lėšomis, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, atsako už tikslinį lėšų panaudojimą, turi parašo teisę banko dokumentuose;
8.12. organizuoja biuro darbo plano vykdymą, planuoja biuro veiklos kryptis ir atsiskaito Kėdainių rajono savivaldybės tarybai už darbų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais;
8.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
8.14. užtikrina veiksmingą biuro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
8.15. sudaro metinę biuro pajamų ir išlaidų sąmatą;
8.16. organizuoja viešųjų pirkimų dokumentų, procedūrų ir sutarčių biuro kompetencijos klausimais rengimą ir įgyvendinimą;
8.17. teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina metinius biuro veiklos planus ar kitus planus, programas;
8.18. sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją;
8.19. teisės aktų nustatyta tvarka vertina biuro darbuotojų kasmetinę veiklą;
8.20. organizuoja visuomenės informavimą apie biuro veiklą;
8.21. ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms sveikatinimo programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą;
8.22. atlieka kitas funkcijas, numatytas biuro nuostatuose, įstatymuose bei kituose teisės aktuose;
8.23. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.
9. Biuro direktorius turi teisę:
9.1. kelti kvalifikaciją Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka;
9.2. teikti pasiūlymus dėl biuro veiklos gerinimo, dėl strategijų, programų ir planų projektų;
9.3. reikalauti iš biuro darbuotojų kokybiško jiems deleguotų funkcijų vykdymo, įspėti bei sudrausminti darbuotojus, nesilaikančius darbo tvarkos taisyklių, neekonomiškai naudojančius materialines vertybes;
9.4. turi kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams, kitiems teisės aktams.
VI SKYRIUS
ATSKAITOMYBĖ

10. Biuro direktorius atsako už:
10.1. savo pareigų, nustatytų pareigybės aprašyme ir biuro nuostatuose, netinkamą vykdymą ar nevykdymą teisės aktų nustatyta tvarką;
10.2. Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus, padarytus vykdant savo veiklą, teisės aktų nustatyta tvarka;
10.3. tvarkomų dokumentų saugumą ir turimos informacijos konfidencialumą;
10.4. Biuro teikiamų paslaugų kokybę, ūkinę bei finansinę veiką ir nustatyta tvarka atsiskaitymą biuro savininkui, racionalų ir taupų lėšų naudojimą, tinkamą materialinių vertybių naudojimą ir saugojimą;
10.5. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
10.6. pranešimą savininkui apie įvykius, turinčius esminės reikšmės biuro veiklai;
10.7. informacijos apie biuro veiklą pateikimą visuomenei, veiklos ataskaitos parengimą, viešų pranešimų paskelbimą;
10.8. kitus veiksmus, kurie yra biuro direktoriui numatyti Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose teisės aktuose, biuro nuostatuose bei šiame pareigybės aprašyme.
11. Biuro direktorius už pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, darbo pareigų pažeidimus atsako Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatyta tvarka.
12. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Kėdainių rajono savivaldybės merui, atskaitingas - Kėdainių rajono savivaldybės tarybai.
__________________

Miestas:

Kėdainiai

Skelbimas galioja iki:

2023-12-01


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Kėdainiai, Budrio g. 7