Prienų rajono savivaldybė
Prienų rajono savivaldybė

Direktorius

13 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Prienų rajono savivaldybės mero
2023 m. gegužės 18 d.
potvarkiu Nr. P1-64

STAKLIŠKIŲ KULTŪROS IR LAISVALAIKIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Stakliškių kultūros ir laisvalaikio centro (toliau – Centras) direktorius yra biudžetinės įstaigos vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A2.
II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turi turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas, ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje arba verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;
3.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 „Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“, ir kitus su kultūros centro administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti;
3.3. išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.4. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos apraše;
3.5. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
3.6. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint), vaizdo konferencijoms skirtomis programomis (Zoom, Teams).III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. bendradarbiaudamas su Lietuvos ir užsienio institucijomis, valstybės, savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kuria ir teikia įvairias kultūros paslaugas, užtikrina jų prieinamumą visuomenei;
4.2. įgyvendina priemones, skirtas nacionalinių, regiono ir vietos etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimui, stiprinimui ir sklaidai;
4.3. įgyvendina priemones, skirtas dainų švenčių tradicijų tęstinumui ir plėtrai užtikrinti, dalyvauja dainų šventėse;
4.4. formuoja mėgėjų meno kolektyvus, įgyvendina mėgėjų meno kolektyvų plėtrą, teikia priemones ir (ar) išteklius, reikalingus jų kultūrinei veiklai vykdyti;
4.5. organizuoja kultūros renginius, rengia ir įgyvendina kultūrinės edukacijos ir neformaliojo švietimo veiklas;
4.6. įgyvendina iniciatyvas, skirtas Lietuvos tapatybės ir tradicijų išsaugojimui, istorinės atminties aktualizavimui užtikrinti, stiprinančias vietos ir regiono kultūrinį savitumą, skatinančias pilietiškai aktyvios bendruomenės ugdymą;
4.7. organizuoja ir (ar) vykdo profesionalaus meno veiklas ir jų sklaidą, dalyvauja įgyvendinant regioninius, nacionalinius ar tarptautinius kultūros plėtros projektus ir programas;
4.8. įgyvendina veiklas, skirtas vietos bendruomenės įsitraukimui į socialines iniciatyvas meninėmis ir kūrybinės saviraiškos formomis skatinti;
4.9. vykdo veiklas, skatinančias įvairių kultūrų pažinimą, kultūros paslaugų prieinamumą socialinės atskirties grupėms ir šių grupių įtraukimą į kultūros plėtrą;
4.10. vykdo kultūros pristatymą ir sklaidą užsienyje;
4.11. rengia kultūros centrų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas ir užtikrina kultūros centrų darbuotojų dalyvavimą jose;
4.12. teikia kultūros paslaugas, skatinančias kultūrinį verslumą;
4.13. atlieka teikiamų kultūros paslaugų poreikio ir kultūros paslaugų kokybės stebėseną;
4.14. kasmet tvirtina Centro meninės veiklos programas, planus, vadovauja jų rengimui ir vykdymui, teisės aktų nustatyta tvarka teikia ataskaitas, analizuoja Centro teikiamų paslaugų būklę ir pokyčius;
4.15. atsako už įstaigos finansinės veiklos apskaitos organizavimą, užtikrina racionalų, taupų ir teisingą biudžeto asignavimų bei kitų lėšų panaudojimą, garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės atskaitos būtų teisingos;
4.16. teisės aktų nustatyta tvarka sudaro ir tvirtina Centro biudžeto einamųjų metų pajamų ir išlaidų sąmatas, pateikia jas Prienų rajono savivaldybės administracijos Finansų ir strateginio planavimo skyriui;
4.17. organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
4.18. užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų, kitų teisės aktų ir Centro nuostatų;
4.19. nustatyta tvarka priima ir atleidžia Centro darbuotojus;
4.20. tvirtina Centro struktūrą ir pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
4.21. organizuoja Centro buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą;
4.22. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
4.23. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja gyventojų prašymus, skundus, pranešimus;
4.24. atlieka kitas Centro nuostatuose arba kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.


Susipažinau

(darbuotojo pareigos)


(parašas)


(vardas, pavardė)


(data)

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-09-27


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Prienų r. sav. Stakliškių k. Prienų g. 13

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .