Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Radviliškio rajono savivaldybės administracija
Radviliškio rajono savivaldybės administracija

Direktorius

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


PATVIRTINTA
Radviliškio rajono savivaldybės mero
2023 m. spalio 31 d. potvarkiu Nr. M-470-(2.5)

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „RADVILIŠKIO LIGONINĖ“
DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Radviliškio ligoninė (toliau – Įstaiga) direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai, pareigybės lygis ‒ A1.
2. Direktorius į darbą priimamas teisės aktų nustatyta tvarka viešo konkurso būdu penkerių metų kadencijai.
3. Įstaigos Direktoriumi gali būti fizinis asmuo, kurio kvalifikacija atitinka Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus. Įstaigos direktorius privalo periodiškai tobulinti vadovavimo Įstaigai gebėjimus. Privalomojo tobulinimosi tvarka nustatyta sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
4. Įstaigos direktorius negali eiti Įstaigos filialų (jei yra įsteigti) ar padalinių vadovų pareigų.
5. Direktorius yra Įstaigos, kuri yra Lietuvos nacionalinei sveikatos sistemai priklausanti, Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) įsteigta viešoji įstaiga, teikianti jos įstatuose numatytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal jai suteiktą licenciją, vadovas. Įstaigos Direktorius yra vienasmenis Įstaigos valdymo organas.
6. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Įstaigos darbą atsižvelgiant į Įstaigai priskirtus uždavinius ir vykdomas funkcijas, siekiant įgyvendinti Įstaigai iškeltus tikslus.
7. Direktorių konkurso būdu skiria į pareigas, atšaukia ir atleidžia iš jų, taip pat vykdo kitas funkcijas, susijusias su Direktoriaus darbo santykiais Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, Savivaldybės meras.
8. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS

9. Bendrieji reikalavimai:
9.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
9.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį, privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms;
9.3. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijus magistro kvalifikacinį laipsnį, arba jai lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją.
10. Specialieji reikalavimai:
10.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
10.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
10.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
10.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
10.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
10.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
10.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos (padalinio, filialo) funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos (padalinio, filialo) darbą.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS IR ATSAKOMYBĖ

11. Direktorius vykdo šias funkcijas:
11.1. organizuoja Įstaigos veiklą ir atsako už Įstaigai pavestų funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;
11.2. veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;
11.3. planuoja Įstaigos žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas;
11.4. teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Įstaigos vidaus struktūrą, pareigybių sąrašą;
11.5. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos darbuotojus, nustato darbuotojų darbo užmokestį;
11.6. skatina Įstaigos darbuotojus, fiksuoja darbo pareigų pažeidimus, leidžia juos atostogų ir į komandiruotes, nustato personalo kvalifikacijos kėlimo tikslus ir kryptis, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;
11.7. tvirtina Įstaigos struktūrinių padalinių nuostatus;
11.8. sukuria ir prižiūri Įstaigos vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sistemą;
11.9. organizuoja Įstaigos finansinių ataskaitų rinkinių sudarymą;
11.10. įstaigos vardu pasirašo dokumentus, sandorius, pavedimus, atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose, tvirtina Įstaigos asmenų, turinčių teisę pasirašyti pirminius buhalterinius dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius;
11.11. kompetencijos ribose leidžia įsakymus, privalomus visiems Įstaigos darbuotojams, įsakymu tvirtina Įstaigos gydymo, etikos ir slaugos tarybas, Medicinos etikos komisiją;
11.12. tvirtina Įstaigos darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
11.13. kreipiasi į savininko teises ir pareigas įgyvendinančias institucijas dėl neefektyviai dirbančių Įstaigos padalinių ir filialų reorganizavimo ar likvidavimo;
11.14. suderinęs su Įstaigos stebėtojų taryba, tvirtina Įstaigos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, nustato Įstaigos išlaidų, skirtų darbo užmokesčiui ir medikamentams, normatyvus;
11.15. rengia Įstaigos veiklos ir strateginį planą ir teikia jį tvirtinti Savivaldybės tarybai;
11.16. vykdo Įstaigos veiklos planus ir rengia veiklos ataskaitas, kitus dokumentus ir teikia juos Savivaldybės tarybai;
11.17. įgyvendina savininko teises ir pareigas įgyvendinančių institucijų priimtus sprendimus;
11.18. inicijuoja, rengia ir teikia Savivaldybės tarybai tvirtinti Įstaigos įstatus, jų papildymus ir pakeitimus;
11.19. gavęs Savivaldybės tarybos pritarimą, pasirašo sutartis dėl Įstaigos ilgalaikio turto perdavimo, perleidimo, mainų, išnuomojimo, įkeitimo, garantavimo ar laidavimo juo, kitų prievolių vykdymo;
11.20. nustatyta tvarka organizuoja darbų, prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus;
11.21. atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, tarptautinėse organizacijose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose ir derybose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti Įstaigą;
11.22. priima ir vertina Įstaigos darbuotojų, pacientų (klientų) prašymus, pasiūlymus ir skundus ir imasi priemonių, užtikrinančių kokybišką Įstaigos paslaugų teikimą;
11.23. kuria Įstaigos darbuotojų motyvacinę sistemą, garantuoja Įstaigos veiklos skaidrumą, informuoja visuomenę apie Įstaigos veiklą, reprezentuoja savo profesiją ir Įstaigą;
11.24. imasi visų būtinų priemonių psichologinio smurto darbo aplinkoje prevencijai užtikrinti ir pagalbai asmenims, patyrusiems smurtą darbo aplinkoje, suteikti;
11.25. užtikrina įstaigos antikorupcinės aplinkos formavimą;
11.26. užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, įgyvendinimą Įstaigoje;
11.27. vykdo kitas Įstaigos įstatuose, įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas, vykdo su Įstaigos funkcijomis susijusius kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, būtinus sklandžiai Įstaigos veiklai užtikrinti;
11.28. Kontroliuoja Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, kitų teisės aktų vykdymą įstaigoje.
12. Direktorius atsako už:
12.1. perduoto Įstaigai patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį ir Įstaigos nuosavo turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
12.2. Įstaigos medicininę, finansinę, ekonominę, ūkinę veiklą ir atsiskaitymą Savivaldybės merui ir Savivaldybės tarybai nustatyta tvarka;
12.3. Įstaigos įstatuose ir kituose teisės aktuose numatytų duomenų ir dokumentų pateikimą tinkamai ir laiku Juridinių asmenų registrui;
12.4. Įstaigos darbuotojų kompetenciją ir tinkamą jiems priskirtų funkcijų ir užduočių vykdymą;
12.5. tinkamą vidaus darbo tvarkos taisyklių, darbų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų vykdymą;
12.6. informacijos apie Įstaigos veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos skelbimą;
12.7. informacijos apie įvykius, turinčius esminės reikšmės Įstaigos veiklai, laiku pateikimą Savivaldybės merui;
12.8. tvarkomų dokumentų teisingumą ir turimos informacijos konfidencialumą;
12.9. nustatytos kompetencijos viršijimą ir piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi;
12.10. už teisės aktų nevykdymą arba netinkamą vykdymą, savo pareigų ir funkcijų neatlikimą ar netinkamą atlikimą.
13. Už pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų nevykdymą ar netinkamą vykdymą Direktorius atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Direktorių jo atostogų, komandiruočių, nedarbingumo ar kitais atvejais, kai Direktorius dėl objektyvių priežasčių negali eiti pareigų, pavaduoja jo pavaduotojas ar kitas Savivaldybės mero paskirtas asmuo.
15. Dėl objektyvių priežasčių nesant Direktoriaus, jo pareigas, iki kol konkurso būdu bus paskirtas kitas asmuo, laikinai eina Savivaldybės mero paskirtas asmuo.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

16. Direktorius pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-11-21


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Radviliškio r. sav. Radviliškio m. Aušros a. 10