Kauno rajono savivaldybė
Kauno rajono savivaldybė

Direktorius (pareiginės algos koeficientas 9,1-15,3)

17 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

Kauno r. Sporto centro (toliau - Centras) direktorius:
•vadovauja įstaigai;
•vadovauja Centro strateginio plano, metinių veiklos planų, sporto programų rengimui, tvirtina sporto programas, vadovauja jų vykdymui, organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti;
•analizuoja ir vertina Centro veiklą, materialinius išteklius, parengia ataskaitas;
•vadovaudamasis savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos nustatytu leistinu pareigybių skaičiumi ir Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus;
•Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą, vertina ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
•suderinęs su Centro taryba ir darbuotojų atstovais, tvirtina Centro darbo tvarkos taisykles, jose nustato lankytojų teises, pareigas ir atsakomybę;
•leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą; sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes;
•Centro vardu sudaro sutartis Centro funkcijoms atlikti;
•rengdamas veiklos planus konsultuojasi, o juos įgyvendindamas užtikrina Centro bendradarbiavimą su kitomis vietovėje veikiančiomis įstaigomis ir organizacijomis;
•atstovauja Centrui kitose institucijose;
•rūpinasi darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją;
•inicijuoja Centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
•organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
•teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
•rengia Centro direktoriaus metų veiklos ataskaitą ir teikia Kauno rajono savivaldybės tarybai teisės aktų nustatyta tvarka.


Kauno r. Sporto centro direktoriui keliami kvalifikaciniia reikalavimai:
•turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
•turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
•būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos sporto įstatymu bei su kitais su Centro administravimu susijusiais teisės aktais ir sugebėti juos pritaikyti praktikoje;
•būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos sporto politikos nuostatomis, atitinkamo regiono arba savivaldybės sporto sklaidos ir plėtros procesais, Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos, tarptautinių fondų, Europos bendrijos iniciatyvų sporto programomis;6.5. išmanyti teisės aktų rengimo ir dokumentų valdymo taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
•gebėti organizuoti ir planuoti Centro darbą, rinkti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, daryti išvadas ir priimti sprendimus;6.7. turėti strateginio valdymo, žmogiškųjų išteklių valdymo, materialinių ir finansinių išteklių valdymo, infrastruktūros valdymo, lyderystės ir kūrybiškumo kompetencijas;
•mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių): ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
•mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
•būti nepriekaištingos reputacijos.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-09-26


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 371

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .