Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Šilalės rajono savivaldybės administracija
Šilalės rajono savivaldybės administracija

Direktorius

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ


1. Šilalės rajono savivaldybės kultūros centro (toliau – Kultūros centras) direktorius (toliau – Direktorius) yra Šilalės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) biudžetinės įstaigos vadovas. Direktoriaus pareigybė priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei (profesijos kodas 112035).
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės pavaldumas – Direktorius tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui ir atskaitingas Savivaldybės tarybai.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą, baigus humanitarinių mokslų, socialinių mokslų, ugdymo mokslų, menų studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje (arba);
4.2. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją arba aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą ir profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą, baigus verslo ir viešosios vadybos mokslų, teisės studijų krypčių grupių studijas ir ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį kultūros srityje veikiančiai įmonei, įstaigai ar organizacijai ir (ar) jų padaliniams;
4.3. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft PowerPoint), interneto naršyklėmis ir vaizdo konferencijoms skirtomis programomis (Zoom, Microsoft Teams);
4.4. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos autorių ir gretutinių teisių įstatymą, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymą, Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatymą, Lietuvos respublikos regioninės plėtros įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymą, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2017 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. ĮV-884 „Dėl Kultūros įstaigų darbuotojų profesinės veiklos ir etikos taisyklių patvirtinimo“ ir kitus su kultūros centro administravimu ir veikla susijusius teisės aktus ir gebėti juos taikyti;
4.5. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą);
4.6. mokėti lietuvių kalbą trečiosios valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos lygiu, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ patvirtintame Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos apraše;
4.7. išmanyti dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos kultūros centrų įstatyme.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja Kultūros centro veiklą, atsako už jam pavaldžių skyrių darbą, užtikrina, kad būtų įgyvendinami Kultūros centro tikslai ir vykdomos nustatytos funkcijos;
5.2. tvirtina Kultūros centro organizacinę struktūrą, skyrių, padalinių nuostatus, kitus Kultūros centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, jeigu teisės aktai nenumato kitaip;
5.3. tvirtina Kultūros centro darbuotojų pareigybių sąrašus, naudodamasis Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintu Lietuvos profesijų klasifikatoriaus kodu ir pritaikydamas profesijos pavadinimą konkrečiai pareigybei įvardyti, atsižvelgdamas į darbo užmokesčio fondą ir Savivaldybės tarybos nustatytą didžiausią leistiną pareigybių (etatų) skaičių;
5.4. teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis, tvirtina jų pareigybių aprašymus, vykdo darbuotojų kasmetinį veiklos vertinimą, atlieka kitas personalo valdymo, darbdavio funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio
už darbą įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose;
5.5. tvirtina darbų saugos ir sveikatos instrukcijas, darbo tvarkos, viešųjų pirkimų, finansų kontrolės taisykles ir tvarkas, ir kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
5.6. leidžia įsakymus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
5.7. inicijuoja Kultūros centro metinių veiklos planų rengimą, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;
5.8. yra asignavimų valdytojas ir vykdo jam pavestas pareigas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais teisės aktais;
5.9. Kultūros centro vardu sudaro ir pasirašo sutartis pavestoms funkcijoms vykdyti, bendradarbiauja su socialiniais partneriais ir atstovauja Kultūros centrui valstybės ir Savivaldybės institucijose, įstaigose, teismuose, taip pat bendraujant su kitais šalies ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
5.10. organizuoja Kultūros centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
5.11. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Kultūros centro turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais ir informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
5.12. inicijuoja ir koordinuoja informacijos apie Kultūros centro veiklą ir teikiamas paslaugas rengimą ir skelbimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
5.13. dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi su Kultūros centro veikla susiję klausimai;
5.14. užtikrina asmens duomenų apsaugą pagal Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus;
5.15. teikia pasiūlymus dėl Kultūros centro teikiamų paslaugų rajone optimizavimo, rengia steigiamų arba uždaromų padalinių dokumentus ir teikia Savivaldybės tarybai;
5.16. inicijuoja Kultūros centro nuostatų rengimą, pakeitimą ar papildymą, šių dokumentų projektus teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriui derinti, užtikrina jų laikymąsi;
5.17. bendradarbiauja su Lietuvos ir užsienio institucijomis, valstybės, savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kuria ir teikia įvairias kultūros paslaugas, užtikrina jų prieinamumą visuomenei;
5.18. įgyvendina priemones, skirtas nacionalinių, regiono ir vietos etninės kultūros ir nematerialaus kultūros paveldo vertybių išsaugojimui, stiprinimui ir sklaidai, populiarina senąsias kultūros tradicijas ir papročius, organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų, kalendorinių švenčių paminėjimą;
5.19. įgyvendina priemones, skirtas dainų švenčių tradicijų tęstinumui ir plėtrai užtikrinti, dalyvauja dainų šventėse;
5.20. formuoja mėgėjų meno kolektyvus, įgyvendina mėgėjų meno kolektyvų plėtrą, teikia priemones ir (ar) išteklius, reikalingus jų kultūrinei veiklai vykdyti, rūpinasi suaugusiųjų ir vaikų mėgėjų meno kolektyvų parengimu ir dalyvavimu dainų šventėse, vietiniuose, regioniniuose, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose;
5.21. organizuoja kultūros renginius, rengia ir įgyvendina kultūrinės edukacijos ir neformaliojo švietimo veiklas;
5.22. įgyvendina iniciatyvas, skirtas Lietuvos tapatybės ir tradicijų išsaugojimui, istorinės atminties aktualizavimui užtikrinti, stiprinančias vietos ir regiono kultūrinį savitumą, skatinančias pilietiškai aktyvios bendruomenės ugdymą;
5.23. organizuoja ir (ar) vykdo profesionalaus meno veiklas ir jų sklaidą, dalyvauja įgyvendinant regioninius, nacionalinius ar tarptautinius kultūros plėtros projektus ir programas;
5.24. įgyvendina veiklas, skirtas vietos bendruomenės įsitraukimui į socialines iniciatyvas meninėmis ir kūrybinės saviraiškos formomis skatinti;
5.25. vykdo veiklas, skatinančias įvairių kultūrų pažinimą, kultūros paslaugų prieinamumą socialinės atskirties grupėms ir šių grupių įtraukimą į kultūros plėtrą;
5.26. vykdo kultūros pristatymą ir sklaidą užsienyje;
5.27. teikia kultūros paslaugas, skatinančias kultūrinį verslumą;
5.28. atlieka teikiamų kultūros paslaugų poreikio ir kultūros paslaugų kokybės stebėseną;
5.29. kontroliuoja, kad Kultūros centro aplinkoje nebūtų vartojamos narkotinės ir kitos psichotropinės medžiagos;
5.30. tobulina Kultūros centro veiklą, rūpinasi darbo procesų modernizavimu, automatizavimu, naujų technologijų diegimu, papildomų lėšų paieška ir pritraukimu;
5.31. kiekvienais metais rengia Kultūros centro veiklos ataskaitą ir teikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriui ir Savivaldybės tarybos sekretoriui;
5.32. užtikrina pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamų ataskaitų rinkinių ir statistinių ataskaitų teisingumą;
5.33. vykdo kitas funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, Kultūros centro nuostatuose bei atskirus Savivaldybės mero ir Savivaldybės tarybos pavedimus savo kompetencijos ribose;
5.34. atlieka kitas juridinio asmens vienasmenio valdymo organui teisės aktuose nustatytas funkcijas.
____________________________

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 13.7 (prieš mokesčius)

Miestas:

Šilalė

Skelbimas galioja iki:

2023-11-28


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Šilalė, J. Basanavičiaus g. 12