Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra
Viešoji įstaiga Lietuvos energetikos agentūra

Finansų ir strateginio valdymo skyrius Finansininkas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LIETUVOS ENERGETIKOS AGENTŪROS
FINANSŲ IR STRATEGINIO VALDYMO SKYRIAUS
FINANSININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS


1. Viešosios įstaigos Lietuvos energetikos agentūros (toliau – Agentūra) Finansų ir strateginio valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) finansininkas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vadovui.II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
2. Šias pareigas einantis Skyriaus finansininkas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – Agentūros finansinės apskaitos tvarkymas nuo pirminių operacijų vedimo iki atskaitomybės sudarymo ir susijusių mokesčių apskaičiavimas ir deklaravimas.III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

3. Finansininkas turi:


3.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygstantį finansų ar ekonomikos krypties išsilavinimą;


3.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų buhalterinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 2 metų buhalterinio darbo viešajame sektoriuje patirtį;


3.3. išmanyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) ir Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų įstaigų finansinę apskaitą, mokesčių apskaičiavimą ir deklaravimą, Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius ES paramos lėšų apskaitą;


3.4. gebėti vesti finansinę apskaitą pagal VSAFAS ir įvairius finansavimo šaltinius (biudžeto, nuosavos, ES paramos lėšos);


3.5. mokėti dirbti su buhalterinėmis apskaitos programomis FABIS (FVAIS);


3.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;


3.7. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;


3.8. mokėti kaupti, sisteminti ar kitaip valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją;


3.9. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą.IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

4. Finansininkas vykdo šias funkcijas:
4.1. tvarko Agentūros pirminę dokumentų apskaitą, vadovaujantis VSAFAS ir Agentūros apskaitos politika;
4.2. laiku ir tinkamai užregistruoja finansinės apskaitos operacijas ir užtikrina, kad būtų pilnai apskaitomas visas Agentūros patikėjimo teise valdomas turtas (atsargos, ilgalaikis turtas, piniginės lėšos ir kitos materialinės vertybės);
4.3. nustatytais terminais apskaičiuoja ir deklaruoja privalomus mokėti pridėtinės vertės, pelno mokesčius;
4.4. veda gaunamų ir išrašomų PVM sąskaitų faktūrų registrą, vadovaujantis PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo taisyklėmis, kontroliuoja sąskaitų mokėjimus;
4.5. analizuoja Agentūros finansinę veiklą ir pagal finansinės apskaitos duomenis nustato ekonomijos šaltinius bei teikia Skyriaus vadovui pasiūlymus dėl planuotų lėšų perskirstymo sąmatoje pagal ekonominės klasifikacijos kodus;
4.6. esant poreikiui, nustatyta tvarka vykdo ūkinių operacijų išankstinę finansų kontrolę;
4.7. kaupia, sistemina ir tinkamai saugo dokumentus ir registrus, susijusius su funkcijų vykdymu, pagal nustatytus reikalavimus sudaro dokumentų bylas ir nustatyta tvarka perduoda jas bylų apskaitą tvarkančiam asmeniui, laikosi dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių;
4.8. nustatyta tvarka dalyvauja Agentūros direktoriaus paskirtų metinių ir mėnesinių turto atsargų, atsiskaitymų inventorizacijos, panaudoto ir nusidėvėjusio turto nurašymo ir kitų komisijų darbe;
4.9. dalyvauja Agentūros valdymo apskaitos procesų tobulinimo projektuose;
4.10. nurodo Agentūros darbuotojams dokumentų, reikalingų finansinei apskaitai tvarkyti, įforminimo ir pateikimo reikalavimus, konsultuoja Agentūros darbuotojus dėl jų įgyvendinimo;
4.11. dalyvauja rengiant teisės aktų ir (ar) Agentūros vidaus dokumentų projektus, reikalingus užtikrinti Skyriaus funkcijas, pagal priskirtą veiklos sritį analizuoja, rengia ir teikia pasiūlymus dėl Agentūroje rengiamų ir (arba) nagrinėjamų kitų institucijų, įstaigų, organizacijų pateiktų Agentūrai derinti teisės aktų projektų ir dokumentų;


4.12. pagal priskirtą veiklos sritį dalyvauja Agentūrai rengiant ir įgyvendinant projektus, finansuojamus Europos Sąjungos (toliau – ES), kitos tarptautinės finansinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis;


4.13. nustatyta tvarka dalyvauja sudarytų darbo grupių veikloje, jų organizuojamuose susitikimuose, pasitarimuose ir kituose renginiuose;


4.14. teikia siūlymus dėl Skyriaus ir Agentūros veiklos gerinimo;


4.15. pagal priskirtą veiklos sritį rengia siūlymus ir informaciją talpinti Agentūros interneto svetainėje, pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Agentūros veiklos komunikacijos strategiją, įgyvendinant kitas Agentūros viešinimo priemones;


4.16. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius Agentūros direktoriaus, Agentūros direktoriaus pavaduotojo (-ų), Agentūros patarėjo (-ų), Skyriaus vadovo duotus nurodymus (pavedimus);
4.17. nesant Skyriaus vadovo, jį pavaduoja ir atlieka Skyriaus vadovo funkcijas, pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus.

V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

5. Finansininko pareigybės aprašymas keičiamas, papildomas Agentūros direktoriaus įsakymu.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-11-28


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Gedimino pr. 38