Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Ignalinos rajono savivaldybės administracija
Ignalinos rajono savivaldybės administracija

Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus finansininkas. Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas nuo 7,5 iki 8,3, atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį.

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


PATVIRTINTA
Ignalinos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2023 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. VT-20

FINANSŲ VALDYMO IR APSKAITOS SKYRIAUS FINANSININKO,DIRBANČIO PAGAL DARBO SUTARTĮ,PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUSPAREIGYBĖ

1. Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus finansininkas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis A2.
II SKYRIUSSPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM SPECIALISTUI

3. Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį finansų arba apskaitos, arba ekonomikos, arba vadybos, arba verslo studijų krypties išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį finansų arba apskaitos, arba ekonomikos, arba vadybos, arba verslo studijų krypties išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldos biudžetinių įstaigų finansinę ir ūkinę veiklą;
3.3. mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
3.4. mokėti dirbti „MS Office“ programiniu paketu, teisės aktų ir kitų duomenų paieškos sistemomis ir buhalterinės apskaitos programomis;
3.5. būti pareigingas, darbštus, sugebėti priimti sprendimus, bendrauti ir dirbti komandoje.
III SKYRIUSŠIAS PAREIGAS EINANČIO SPECIALISTO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis specialistas vykdo šias funkcijas:
4.1. Tvarko administracijos direktoriaus paskirtų centralizuotų biudžetinių įstaigų finansinę apskaitą.
4.2. Tvarko Ignalinos rajono savivaldybės finansavimo sumų ir atsiskaitymų su debitoriais ir kreditoriais apskaitą bei nustatytais terminais rengia mokėtinų ir gautinų sumų ataskaitą.
4.3. Tvarko ir analizuoja Ignalinos rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) patikėjimo teise valdomo, valstybei nuosavybės teise priklausančio ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto apskaitą.
4.4. Derina tarpusavio operacijas Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS) su kitais viešojo sektoriaus subjektais.
4.5. Detalizuoja tarpusavio operacijų informaciją Viešojo sektoriaus ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje (VSAKIS).
4.6. Tvarko administracijos direktoriaus pavestų seniūnijų finansinę apskaitą.
4.7. Tikrina administracijos direktoriaus pavestų seniūnijų programų sąmatų tikslingumą bei teisingumą ir rengia biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ataskaitas.
4.8. Analizuoja savivaldybės administracijos seniūnijų, kaip biudžeto asignavimų valdytojų, programų sąmatų projektų tikslingumą ir teisingumą.
4.9. Tikrina seniūnijų programų sąmatų išlaidų teisingumą.
4.10. Rengia ketvirtines ir metines seniūnijų, kaip asignavimų valdytojų, biudžeto finansinės atskaitomybės formas.
4.11. Rengia ir laiku pateikia duomenis ketvirčio ir metinių finansinių ataskaitų rinkiniams sudaryti.
4.12. Nustatytais terminais rengia metinę savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto ir savivaldybės patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitą.
4.14. Rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus pagal skyriaus kompetenciją.
4.15. Vykdo kitus su tiesioginėmis pareigomis susijusius administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus.
5. Finansininkas tiesiogiai pavaldus Finansų valdymo ir apskaitos skyriaus vedėjui.

____________________Susipažinau
_______________________
(parašas)
_______________________
(vardas, pavardė)
_______________________
(data)

Miestas:

Ignalina

Skelbimas galioja iki:

2023-03-20


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Laisvės a.70, LT- 30122 Ignalina