Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Šiaulių miesto savivaldybės administracija

Generalinis direktorius

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIAULIŲ VANDENYS“ GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS


UAB „Šiaulių vandenys“ (toliau – bendrovė) vienasmenį valdymo organą – bendrovės vadovą, kuris vadinamas – generaliniu direktoriumi, renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareigybės aprašymą, skatina bei skiria nuobaudas bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas – Šiaulių miesto savivaldybės meras (toliau – Savivaldybės meras).
Generalinis direktorius turi atitikti šio pareigybės aprašymo III skyriuje keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
Su generaliniu direktoriumi sudaroma darbo sutartis.
Generalinis direktorius turi teisę atsistatydinti Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas) nustatyta tvarka.
Generalinis direktorius savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais ir šiuo pareigybės aprašymu.


II SKYRIUS
ORGANIZACINĖ SCHEMA
6. Generalinis direktorius tiesiogiai pavaldus Savivaldybės merui.
7. Generaliniam direktoriui tiesiogiai pavaldūs: bendrovės technikos direktorius, plėtros direktorius, vyriausiasis buhalteris, komunikacijos departamento vadovas.III SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
8. Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
8.1. turėti teisės ar ekonomikos krypties aukštąjį arba jam prilygintą universitetinį išsilavinimą ar būti baigusiam universitetines arba joms prilygintas inžinerijos krypčių mokslų studijas;
8.2. būti nepriekaištingos reputacijos kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme (neigiamai atsakyta į Konkursų į Šiaulių miesto savivaldybės valdomų bendrovių vadovų pareigas organizavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Savivaldybės mero 2023 m. balandžio 20 d. potvarkiu Nr. M-70 su visais vėlesniais jo pakeitimais ir papildymais, pretendento anketos 4-12 klausimus (Aprašo 1 priedas));
8.3. turėti ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamo darbo vandentvarkos srityje patirtį per paskutinius 10 metų. Vadovaujamo darbo patirtimi laikoma darbo juridinio asmens vadovu arba vadovo pavaduotoju (arba atitinkamos veiklos direktoriumi) patirtis.
9. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
9.1. turėti didelės apimties (ne mažiau kaip 3 mln. Eur vertės) projektų valdymo, vadovavimo ar veiklų įgyvendinimo patirties vandentvarkos srityje (įrodoma pateikiant projektų sąrašą ir asmens dalyvavimą juose pagrindžiančius dokumentus);
9.2. kiti reikalavimai:
9.2.1. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti bendrovės veiklą, būti orientuotam į tikslus, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, mokėti valstybinę lietuvių kalbą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
9.2.2. išmanyti / žinoti valdysenos principus, strategijos formavimo ir įgyvendinimo procesus, bendrovės veiklos pokyčių ir rizikų valdymą, bendrovės veiklos efektyvinimo būdus;
9.2.3. žinoti teisės aktus, reglamentuojančius vandentvarkos sektorių;
9.2.4. žinoti vandentvarkos ūkio technologijos pagrindus, mokslo ir technikos pasiekimus vandentvarkos srityje bei pažangių vandentvarkos įmonių patirtį.IV SKYRIUS
GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGOS
10. Vykdydamas jam keliamus uždavinius, generalinis direktorius atlieka šias pareigas:
10.1. organizuoja kasdieninę bendrovės veiklą, užtikrina sėkmingą ir pelningą jos darbą ir tinkamai naudoja bendrovės lėšas bei turtą;
10.2. priima į darbą ir atleidžia Bendrovės darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, skatina juos ir skiria nuobaudas, sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais;
10.3. tvirtina bendrovės darbo apmokėjimo tvarką, vidaus tvarkos taisykles, darbų saugos instrukcijas;
10.4. teikia ataskaitas Savivaldybės merui apie bendrovės finansinę padėtį, ūkinės veiklos rezultatus, inventorizacijos, kitus turto bei lėšų apskaitos duomenis, metinės finansinės atskaitomybės dokumentus ir pelno paskirstymą;
10.5. vadovaudamasis bendrovės įstatais, bendrovės administracijos darbo reglamentu ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų teisių ribose, sudaro bendrovės vardu sandorius, vykdo operacijas su bendrovės turtu, atstovauja bendrovę teisme, valstybės institucijose, kitose įstaigose arba užtikrina tokį atstovavimą Akcinių bendrovių įstatyme bei bendrovės įstatuose numatytais atvejais, kai generalinis direktorius gali sudaryti sandorius tik vadovaudamasis Savivaldybės mero sprendimais;
10.6. organizuoja Savivaldybės mero sprendimų vykdymą, audito įmonės ar auditoriaus, akcininko pastabų ir pasiūlymų įgyvendinimą, o taip pat einamųjų klausimų, iškilusių bendrovės veikloje, sprendimą;
10.7. organizuoja įdiegtų ISO vadybos sistemų įgyvendinimą;
10.8. kontroliuoja vidaus tvarkos, priešgaisrinės saugos, darbų ir sveikatos saugos reikalavimų vykdymą;
10.9. analizuoja bendrą bendrovės būklę ir numato priemones jai gerinti;
10.10. kaip darbdavio atstovas pasirašo kolektyvinę sutartį bendrovėje;
10.11. organizuoja bendrovės turto apsaugą.
11. Generalinis direktorius privalo:
11.1. tinkamai ir rūpestingai atlikti jam pavestas funkcijas;
11.2. veikti sąžiningai, protingai bei lojaliai bendrovės ir jos akcininkų atžvilgiu;
11.3. siekti maksimalių bendrovės ūkinės ir finansinės veiklos rezultatų;
11.4. dėti visas pastangas, kad bendrovė dirbtų rentabiliai ir pelningai;
11.5. vengti situacijos, kai jo interesai prieštarauja ar gali prieštarauti bendrovės interesams;
11.6. laikyti paslaptyje ir neatskleisti tretiesiems asmenims bendrovės komercinių (gamybinių) paslapčių ir kitos konfidencialios informacijos, kurią jis sužinojo eidamas generalinio direktoriaus pareigas bendrovėje ar kuri tapo kitaip žinoma vykdant darbo funkcijas.
11.7. užtikrinti įstatymų ir kitų teisės aktų taikymą bendrovės veikloje.
12. Generalinis direktorius gali šiuo pareigybės aprašymu ir kitais teisės aktais nustatytas darbo funkcijas ir pareigas, kurios nėra išimtinai priskirtos generalinio direktoriaus kompetencijai, pavesti kitiems atsakingiems asmenims.


V SKYRIUS
GENERALINIO DIREKTORIAUS TEISĖS
13. Generalinis direktorius turi teisę:

13.1. vadovaudamasis įstatymais, kitais teisės aktais, bendrovės įstatais, bendrovės administracijos darbo reglamentu ir šiame pareigybės aprašyme jam priskirtos kompetencijos ribose priimti sprendimus visose bendrovės veiklos plėtojimo ir jos veiklos organizavimo srityse: savo kompetencijos ribose leisti įsakymus, rengti ir tvirtinti dokumentus bei reikalauti juos vykdyti, teikti informaciją įvairiems subjektams, užtikrinant konfidencialios informacijos apsaugą;
13.2. vienvaldiškai sudarinėti bendrovės vardu sandorius. Sandoriams, kuriems sudaryti reikalingas visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas, gali būti sudaromas tik gavus jo sprendimą;
13.3. atstovauti bendrovei teisme, arbitraže ir kitose institucijose, taip pat įgalioti tą atlikti kitus bendrovės darbuotojus ar asmenis, jeigu bendrovės administracijos darbo reglamentas ar tų darbuotojų pareiginiai nuostatai jiems tokių teisių nesuteikia;
13.4. savo kompetencijos ribose išduoti įgaliojimus atstovauti bendrovei santykiuose su trečiaisiais asmenimis;
13.5. dalyvauti ir kalbėti visuotiniame akcininkų susirinkime;
13.6. naudotis įstatymuose bei Vyriausybės nutarimuose bei kituose teisės aktuose numatytomis visų rūšių valstybinio socialinio draudimo bei kitomis socialinėmis garantijomis ir teisėmis, taip pat ir numatytomis bendrovės kolektyvinėje sutartyje;
13.7. darbo reikalais vykti į komandiruotes, naudotis tarnybiniu transportu, telefoniniu ryšiu, taip pat kitomis priemonėmis, būtinomis generalinio direktoriaus veiklai vykdyti, apmokamomis bendrovės lėšomis.

VI SKYRIUS
GENERALINIO DIREKTORIAUS ATSKAITOMYBĖ
14. Generalinis direktorius už savo darbą atsiskaito Savivaldybės merui.
15. Generalinis direktorius reguliariai, kas ketvirtį, Savivaldybės mero reikalavimu, pateikia jam informaciją apie bendrovės planų vykdymo eigą, darbo rezultatus, Savivaldybės mero pavedimų vykdymą.

VII SKYRIUS
GENERALINIO DIREKTORIAUS ATSAKOMYBĖ
16. Generalinis direktorius atsako už:
16.1. kasdieninės bendrovės veiklos organizavimą bei jos tikslų įgyvendinimą;
16.2. metinių finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą ir bendrovės metinio pranešimo parengimą;
16.3. sutarties su auditoriumi ar audito įmone sudarymą;
16.4. informacijos ir dokumentų pateikimą visuotiniam akcininkų susirinkimui Akcinių bendrovių įstatymo nustatytais atvejais ar jų prašymu;
16.5. bendrovės dokumentų ir duomenų pateikimą juridinių asmenų registro tvarkytojui;
16.6. pranešimą akcininkams apie svarbiausius įvykius, turinčius reikšmės bendrovės veiklai;
16.7. už akcijų pasirašymo sutarties projekto parengimą ir duomenų teisingumą;
16.8. už apskaitos organizavimą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo reikalavimus;
16.9. kitų Akcinių bendrovių įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose, taip pat bendrovės įstatuose ir šiame pareigybės aprašyme nustatytų pareigų vykdymą.
17. Už netinkamą savo pareigų vykdymą ir už administracinės teisės pažeidimus generalinis direktorius atsako teisės aktų nustatyta tvarka.VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Darbo ginčai tarp generalinio direktoriaus ir bendrovės nagrinėjami teisme.
19. Šio pareigybės aprašymo papildymus ir pakeitimus tvirtina Savivaldybės meras. Generalinis direktorius supažindinamas su pareigybės aprašymu bei jo papildymais ir pakeitimais pasirašytinai.

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 25.07 (prieš mokesčius)

Miestas:

Šiauliai

Skelbimas galioja iki:

2023-11-21


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Šiauliai, Vytauto g. 103