Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Turto valdymo ir ūkio departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Ginklų skyriaus administratorius. Pareiginės algos koeficientas nuo 6,9 iki 7,8 (atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Turto valdymo ir ūkio departamento
prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus
2023 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 8V-52GINKLŲ SKYRIAUS
ADMINISTRATORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Turto valdymo ir ūkio departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Departamentas) Ginklų skyriaus (toliau – Skyrius) administratorius yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas). Tai yra specialistų grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – Skyriaus administratoriaus pareigybė reikalinga užtikrinti Skyriuje esančio turto apskaitą, Skyriui reikalingo turto įsigijimą, Skyriui priklausančių patalpų, teritorijos ir juose esančio turto valdymą, naudojimą, disponavimą ir apsaugą, valstybės politikos įgyvendinimą ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių, administravimo srityje, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių bei įslaptintos informacijos laikymui ir saugojimui nustatytų reikalavimų bei priešgaisrinės saugos ir kitų saugumo priemonių įgyvendinimą.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

4. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų turto valdymo srityje, arba ūkio valdymo srityje, arba viešųjų pirkimų srityje, arba įslaptintos informacijos fizinės apsaugos srityje, arba visuomenės saugumo srityje, arba gynybos srityje darbo patirtį;
4.3. žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su turto valdymo, naudojimo ir disponavimo, ūkio valdymo, viešųjų pirkimų, viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje, ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių apyvartos sritimis;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
4.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;
4.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.8. būti pareigingu, darbščiu, atsakingu;
4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta institucijos vadovo patvirtintame pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

5. Darbuotojas, einantis Skyriaus administratoriaus pareigas, atlieka šias funkcijas:
5.1. vykdo Skyriaus naudojamų patalpų ir teritorijos priežiūros, valdymo, disponavimo ir apsaugos užtikrinimą;
5.2. vykdo Skyriaus naudojamo turto apskaitą ir priežiūrą bei turto valdymo, disponavimo, naudojimo ir apsaugos priežiūrą;
5.3. inicijuoja ir, pavedus, vykdo turto, reikalingo Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymui, įsigijimo viešuosius pirkimus;
5.4. užtikrina Skyriaus patalpų, kuriose galima dirbti su įslaptinta informacija ar ją saugoti, atitikimą nustatytiems fizinės apsaugos reikalavimams ir apsaugos priežiūrą;
5.5. pagal kompetenciją užtikrina apsaugos organizavimo ir naudojimosi Vyriausybiniu plačiajuosčiu šifruotu duomenų ir balso perdavimo tinklu procedūras;
5.6. vykdo Skyriaus patalpų priešgaisrinės saugos ir kitų saugumo priemonių taikymo priežiūrą;
5.7. užtikrina nustatytų fizinės apsaugos ir priešgaisrinės saugos priemonių ir reikalavimų įgyvendinimą Skyriaus patalpose, kuriose laikomi ir saugomi ginklai, šaudmenys, ginklų priedėliai ir jų dalys;
5.8. koordinuoja susirašinėjimą su specialiojo statuso subjektais, fiziniais ir juridiniais asmenimis su Skyriaus patalpų ir teritorijų bei jose esančio turto valdymu, naudojimu, disponavimu, priežiūra ir apsauga susijusiais klausimais;
5.9. nagrinėja tiekėjų pateiktas pretenzijas susijusias su Skyriui reikalingo turto ir paslaugų įsigijimu bei rengia atsakymų į pretenzijas projektus;
5.10. pagal kompetenciją vertina viešųjų pirkimų ar kitų su Skyriui reikalingo turto ir paslaugų įsigijimu susijusių sutarčių projektus ir teikia išvadas;
5.11. užtikrina su Skyriaus patalpomis ir teritorija bei jose esančio turto valdymu, naudojimu ir disponavimu sudarytų ūkinių sutarčių įgyvendinimą;
5.12. pagal kompetenciją dalyvauja Departamento ir kitų institucijų bei įstaigų sudaromų komisijų veikloje;
5.13. pagal kompetenciją dalyvauja atliekant Skyriaus ginklų sandėliuose esančių ginklų, ginklų priedėlių, šaudmenų ir jų dalių inventorizaciją;
5.14. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant, derinant teisės aktų bei kitų dokumentų projektus susijusius su Skyriaus kompetencija;
5.15. pagal poreikį vertina ir teikia pastabas bei pasiūlymus dėl viešųjų pirkimų dokumentų ar jų projektų, susijusių su Skyriui reikalingo turto ir paslaugų įsigijimu, atitikimo teisės aktų reikalavimams;
5.16. rengia ir teikia duomenis metinio ir strateginio veiklos plano projektams parengti, rengia ataskaitas apie šių planų priemonių įgyvendinimą, rengia ir teikia duomenis viešųjų pirkimų prekių, paslaugų ir darbų planui parengti;
5.17. pagal kompetenciją parengia Skyriaus dokumentų bylas bei perduoda jas saugoti į archyvą;
5.18. vykdydamas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, teisės aktų nustatyta tvarka atlieka finansų kontrolės procedūras;
5.19. rengia ir teikia duomenis korupcijos prevencijos klausimais;
5.20. vykdydamas pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka ir apimtimi įgyvendina vidaus kontrolės politiką, atlieka finansų kontrolės procedūras;
5.21. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus veikla.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

6. Skyriaus administratorius tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
___________________

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-03-30


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2