Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė
Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

Intervencinės radiologijos skyriaus vedėjas-gydytojas radiologas (DU nuo 4500 Eur)

13 Peržiūrų

Darbo pobūdis:


DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KLINIKOS
INTERVENCINĖS RADIOLOGIJOS SKYRIAUS
VEDĖJO – GYDYTOJO RADIOLOGO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS


Viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės (toliau – Ligoninė) Intervencinės radiologijos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas – gydytojas radiologas (toliau – vedėjas) tiesiogiai pavaldus Diagnostikos ir gydymo klinikos vedėjui.
Skyriaus vedėjui pavaldūs darbuotojai pagal valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą.
Parašo teisė Skyriaus vedėjui suteikiama pagal kompetenciją ir direktoriaus įgaliojimus.
Skyriaus vedėją į darbą viešo konkurso būdu priima, atleidžia iš pareigų, nustato jo darbo užmokestį, sudaro ir nutraukia darbo sutartį Ligoninės direktorius.
Skyriaus vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, Ligoninės įstatais, gydytojo radiologo medicinos norma, Ligoninės direktoriaus įsakymais, Ligoninės darbo ir vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Ligoninės vidaus teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu.
Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruotės, ligos ir pan. atvejais, kai jis negali eiti pareigų, vykdo kitas direktoriaus paskirtas Ligoninės darbuotojas, atitinkantis išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos, patyrimo ir kitus reikalavimus.
Skyriaus vedėjo profesinė kompetencija gali būti vertinama Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme nustatyta tvarka.
Pareigybės grupė – 1
Pareigybės kategorija - 1


II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
10. Skyriaus vedėjas turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos išsilavinimą – gydytojo radiologo kvalifikaciją ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo radiologo profesinę kvalifikaciją bei ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą šioje srityje.
11. Skyriaus vedėjas turi:
11.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų;
11.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
11.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
11.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
11.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
11.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
11.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą.
III SKYRIUS
PAREIGOS

12. Skyriaus vedėjas privalo:
12.1. planuoti, organizuoti, prižiūrėti ir kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbą bei jam vadovauti, užtikrinant tinkamą paslaugų kokybę;
12.2. organizuoti Skyriaus darbuotojų pasitarimus darbo klausimais;
12.3. sudaryti Skyriaus gydytojų ir jiems prilyginto personalo (toliau - gydytojų) darbo ir atostogų grafikus. Užtikrinti, kad sudarant skyriaus personalo darbo grafikus nebūtų pažeistas poilsio ir darbo rėžimas;
12.4. pildyti gydytojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius; suderinti skyriaus kito personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
12.5. derinti pavaldžių darbuotojų prašymus;
12.6. tikrinti Skyriaus medicininius dokumentus, reikalingus darbinėms funkcijoms vykdyti ir kontrolei užtikrinti;
12.7. užtikrinti, kad Skyriuje gydomi pacientai būtų supažindinti su Ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, intervencinėmis (invazinėmis) procedūromis ir kt. privalomais supažindinti dokumentais;
12.8. pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir nustatytą kompetenciją kvalifikuotai tirti, diagnozuoti ir gydyti ligas, būkles bei sveikatos sutrikimus, rekomenduoti ir dalyvauti organizuojant profilaktikos priemones bei užtikrinti teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
12.9. esant būtinumui pagal nustatytą darbo grafiką budėti Skyriuje;
12.10. esant organizacinio ar kito neatidėliotino būtinumo atvejams, teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas kituose Ligoninės padaliniuose;
12.11. užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą, vadovaujantis profesine kompetencija ir kitais būtinosios pagalbos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais;
12.12. teikti profesionalias asmens sveikatos priežiūros paslaugas pagal įgytą profesinę kvalifikaciją ir pagal teisės aktais nustatytą kompetenciją, verstis gydytojo radiologo praktika taikant aprobuotas diagnostikos ir gydymo metodikas bei technologijas, vadovaujantis galiojančia teises, pareigas ir atsakomybes apibrėžiančia gydytojo radiologo medicinos norma;
12.13. atlikti ir vertinti radiologinius tyrimus (echoskopijos, angiografijos, BMR ir kt.) radiologinių įrenginių pagalba;
12.14. atlikti skubias ir planines intervencines procedūras;
12.15. laiku informuoti slaugos personalą apie gydymo paskyrimus ir jų pakeitimus, kontroliuoti jo atliekamų procedūrų kokybę;
12.16. gebėti atlikti procedūras pagal gydytojo radiologo medicinos normą;
12.17. gydytojo radiologo medicinos normoje nereglamentuotais / komplikuotais ar paciento būklės blogėjimo atvejais organizuoti konsultacijas su atitinkamos srities gydytoju specialistu;
12.18. dalyvauti konsiliumuose, multidisciplininiuose aptarimuose;
12.16.konsultuoti kitų sričių specialistus radiologinio ištyrimo galimybėmis;
12.17. kokybiškai ir laiku, vadovaujantis išoriniais ir vidaus teisės aktais nustatytais reikalavimais, pildyti medicininę dokumentaciją;
12.18. užtikrinti, kad pacientai būtų supažindinti su jiems atliekamomis procedūromis, tyrimais, operacijomis, skiriamu gydymu, galimomis komplikacijomis, rizikos laipsniu, alternatyviais tyrimo būdais ir Ligoninėje nustatyta tvarka užtikrinti informacijos suteikimo patvirtinimą jų parašais;
12.19. laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, saugoti profesinę paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asmenims ši informacija gali būti atskleista Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais pagrindais ir tvarka;
12.20. teikti pacientui tikslią informaciją apie mokamas paslaugas ir jas teikti Ligoninėje nustatyta tvarka;
12.21. užtikrinti, kad Skyriuje būtų taikomi tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti, saugūs tyrimo ir gydymo metodai, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytus atvejus;
12.22. naudoti ir kontroliuoti, kad Skyriuje būtų naudojami tik teisės aktų reikalavimus atitinkančios medicinos priemonės (prietaisai), išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis. Užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone (prietaisu) pateikiama informacija;
12.23. laikytis licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų, tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
12.24. pagal savo kompetenciją vertinti diagnostinių vaizdų kokybę ir, įvertinus technologijų prieinamumą, patarti, konsultuoti dėl geriausio ištyrimo ir gydymo plano sudarymo;
12.25. informuoti atsakingus Ligoninės darbuotojus apie medicininės ir kitos įrangos gedimus, medicininių ir kitų darbo priemonių trūkumą;
12.26. bendrauti su pacientais, jų artimaisiais bei kolegomis laikantis medicininės etikos ir deontologijos principų, vadovautis galiojančiu Ligoninės direktoriaus patvirtintu Elgesio kodeksu bei kitais vidiniais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais elgesio normas;
12.27. paaiškinti gydytojo radiologo praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;
12.28. informuoti teisėsaugos institucijas apie visus atvejus, kai į sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi arba pristatomas asmuo, kurio gyvybei kelia pavojų padaryti kūno sužalojimai, taip pat asmuo, kurio gyvybei pavojus negresia, tačiau jam padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar dėl sprogimo atsiradusios žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su nusikaltimu;
12.29. teikti pasiūlymus dėl naujų paslaugų įvedimo, diagnostikos technologijų diegimo ar paslaugų praplėtimo Skyriuje;
12.30. analizuoti Skyriaus darbo rodiklius, teikti veiklos ataskaitas, veiklos planus;
12.31. dalyvauti Ligoninės direktoriaus ir Diagnostikos ir gydymo klinikos vedėjo organizuojamuose pasitarimuose, direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, darbo grupėse;
12.32. analizuoti darbe iškilusias problemas, konfliktus, numatyti ir siūlyti būdus jiems spręsti;
12.33. rengti pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus, metodikas, procedūras, kitus vidaus dokumentus;
12.34. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose pagal kuruojamą sritį;
12.35. užtikrinti, kad Skyriuje kuo ekonomiškiau ir efektyviau būtų naudojami energetiniai bei materialiniai ištekliai;
12.36. kontroliuoti personalo darbo drausmę, darbo kokybę, darbo ir vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, apie pastebėtus pažeidimus informuoti tiesioginį vadovą;
12.37. planuoti Skyriaus personalo poreikį ir racionalų žmogiškųjų išteklių paskirstymą;
12.38. supažindinti darbuotojus su darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos instrukcijomis, atžymėti instruktažo žurnale darbuotojams pasirašant, kontroliuoti saugos darbe reikalavimų laikymąsi;
12.39. laikytis Ligoninės darbo ir vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos reikalavimų, dirbti pagal patvirtintą darbo grafiką, neatvykus į darbą, tą pačią dieną informuoti tiesioginį vadovą apie neatvykimo priežastis;
12.40. atsakyti už priskirtų sričių trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, eksploatacijai naudojamų medžiagų išrašymą, naudojimą, nurašymą;
12.41. nutraukus darbo santykius, perduoti paskirtam perimti asmeniui visą dokumentaciją, materialines vertybes tai įforminant atskiru perdavimo – priėmimo aktu;
12.42. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių medicinos praktiką, nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
TEISĖS
13. Skyriaus vedėjas turi teisę:
13.1. duoti privalomus vykdyti nurodymus Skyriaus personalui ir kontroliuoti, kaip vykdomi jo nurodymai;
13.2. teikti pasiūlymus darbuotojų skatinimui, priedų, priemokų, vienkartinių išmokų skyrimui ar drausminės atsakomybės taikymui. Reikalauti iš pavaldžių darbuotojų pasiaiškinimų pateikimo dėl jų veiklos;
13.3. teikti pasiūlymus darbui tobulinti, paslaugų kokybei gerinti;
13.4. vykti į komandiruotes, mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, stažuotes ir pan.;
13.5. verstis gydytojo radiologo praktika teisės aktų nustatyta tvarka;
13.6. pagal kompetenciją vadovauti studentų praktiniams darbams;
13.7. gauti dokumentus, kitą informaciją, reikalingą tinkamam darbo funkcijų vykdymui;
13.8. pasirašyti ir vizuoti dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;
13.9. atsisakyti atlikti užduotį ar pavedimą, jeigu tai prieštarauja teisės aktams;
13.10. turėti kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Ligoninės vidaus dokumentuose.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
14. Už pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už teisės aktų pažeidimus, padarytus vykdant savo funkcijas, už padarytą materialinę žalą Skyriaus vedėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.


Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku vykdyti _____________________________________
(parašas, vardas pavardė ir data )

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-06-07


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Smėlynės g. 25

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .