Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Investicijų ir statybos skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS


INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. veiklos planavimas.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. sprendimų įgyvendinimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. veiklos planavimas, partnerių ir finansavimo šaltinių projektų įgyvendinimui paieška.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. priimtų sprendimų įgyvendinimas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


8. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.


9. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.


10. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


11. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.


12. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.


13. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.


14. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.


17. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


18. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


19. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.


20. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


21. Organizuoja projektų įgyvendinimo darbo grupių darbą, koordinuoja ir kontroliuoja įgyvendinamų projektų eigą, terminus, darbų kokybę ir terminus, skirtų lėšų įsisavinimą, organizuoja projektų metu iškilusių problemų sprendimą, nuolat bendrauja su projektų rangovais, paslaugų teikėjais, ekspertais ir kt.


22. Rengia dokumentus dėl projektų, teikiamų Valstybės investicijų programai ir kitoms iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto projektus finansuojančioms įstaigoms; renka ir teikia duomenis, reikalingus investicijų projektams parengti; rengia savivaldybės vidutinės trukmės veiksmų planus siekdamas tinkamai planuojant savivaldybės veiklą įgyvendinti savivaldybės uždavinius ir funkcijas.


23. Renka ir platina informaciją apie galimybes savivaldybės įstaigoms, įmonėms ir administracijos skyriams pasinaudoti įvairių fondų, programų ir iniciatyvų finansine parama siekiant pagerinti savivaldybės vykdomų funkcijų ir teikiamų paslaugų kokybę; ieško partnerių ir finansavimo šaltinių Lietuvoje ir užsienio šalyse, siekdamas įgyvendinti investicinius projektus.


24. Identifikuoja naujų projektų idėjas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui; konsultuoja savivaldybės administracijos, savivaldybės įmonių, įstaigų ar organizacijų darbuotojus paraiškų ir projektų rengimo klausimais; vykdo savivaldybės administracijos įgyvendinamų programų ir projektų monitoringą, rengia ataskaitas, vykdo programų ir projektų viešinimą.


25. Administruoja ir koordinuoja priskirtus projektus, finansuojamus Europos Sąjungos, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, savivaldybės biudžeto bei kitos finansinės paramos lėšomis; inicijuoja viešuosius pirkimus, rengia technines specifikacijas savo kompetencijos ribose.
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


26.2. studijų kryptis – ekonomika (arba);


26.3. studijų kryptis – finansai (arba);


26.4. studijų kryptis – vadyba (arba);


26.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);


arba:


26.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.7. darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;

26.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;


27. Transporto priemonių pažymėjimai:


27.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


28.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


28.2. organizuotumas - 3 lygis;


28.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


28.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


28.5. komunikacija - 3 lygis.


29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


29.1. įžvalgumas - 3 lygis;


29.2. informacijos valdymas - 3 lygis.


30. Profesinė kompetencija:


30.1. veiklos planavimas - 3 lygis.

ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
INVESTICIJŲ IR STATYBOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 8.8 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-09-19


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2