Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Viešoji įstaiga Neutralus klimatui Vilnius
Viešoji įstaiga "Neutralus klimatui Vilnius"

Įstaigos vadovas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „NEUTRALUS KLIMATUI VILNIUS“ DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešosios įstaigos „Neutralus klimatui Vilnius“ (toliau – Įstaiga) direktoriaus (toliau – Direktorius) pareigybės aprašymas nustato pareigybės charakteristiką, reikalavimus asmeniui, einančiam šias pareigas, Direktoriui priskirtas funkcijas.
2. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti ir kontroliuoti Įstaigos darbą atsižvelgiant į Įstaigai priskirtus uždavinius ir vykdomas funkcijas, siekiant įgyvendinti Įstaigai iškeltus tikslus.
3. Direktorius savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir norminiais teisės aktais, Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus, Energetikos skyriaus vedėjo įsakymais, Įstaigos įstatais ir šiuo pareigybės aprašymu.
4. Direktorių konkurso būdu skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, taip pat vykdo kitas funkcijas, susijusias su Direktoriaus darbo santykiais, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka Savivaldybės meras.
5. Direktoriaus pareigybė priskiriama darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kategorijai.
6. Nesant Įstaigos direktoriaus, jo funkcijas vykdo Įstaigos direktoriaus pavaduotojas ar Įstaigos direktoriaus paskirtas Įstaigos darbuotojas.
7. Direktorius yra tiesiogiai pavaldus merui.
8. Šis pareigybės aprašymas pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams arba kitiems norminiams teisės aktams ir esant būtinybei keičiamas Įstaigos savininko teises įgyvendinančiosios institucijos arba Direktoriaus iniciatyva.


II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ASMENIUI, EINANČIAM DIREKTORIAUS PAREIGAS


9. Direktoriaus pareigas einantis asmuo turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
9.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą verslo ir viešosios vadybos ar fizinių mokslų studijų krypčių grupės išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį);
9.2. turėti ne mažesnę kaip 5 metų projekto vadovo darbo patirtį ar vadovavimo organizacijai ar padaliniui darbo patirtį;
9.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį aplinkosaugos, atsinaujinančios energetikos ir (ar) klimato kaitos srityse;
9.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymu, Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais klimato kaitos ir atsinaujinančios energijos išteklių valdymą ir mokėti juos taikyti praktikoje;
9.5. būti susipažinusiam su strateginio planavimo principais, turėti strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo įgūdžius; mokėti savarankiškai priimti sprendimus ir tinkamai pasirinkti metodus problemoms spręsti;
9.6. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę, atsižvelgiant į vadovaujamos Įstaigos funkcijas ir veiklos specifiką;
9.7. išmanyti viešųjų įstaigų finansavimo tvarką, teisinius darbo santykius, kuriuos reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai;
9.8. mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
9.9. ne žemesniu kaip B2 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių).


III. DIREKTORIAUS FUNKCIJOS


10. Direktorius vykdo šias funkcijas:
10.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Įstaigos veiklą;
10.2. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja ir disponuoja Įstaigai nuosavybės teise priklausančiu turtu (išskyrus sprendimų priėmimą dėl Įstaigai nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio turto perleidimo, nuomos, perdavimo pagal panaudos sutartį ar įkeitimo) bei teisės aktų nustatyta tvarka valdo ir naudoja patikėjimo teise, panaudos sutarčių pagrindu perduotą turtą;
10.3. veikia Įstaigos vardu santykiuose su kitais asmenimis;
10.4. teikia visuotiniam dalininkų susirinkimui Įstaigos veiklos strategijos projektą;
10.5. tvirtina darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką;
10.6. priima ir atleidžia iš darbo Įstaigos darbuotojus, sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, nustato jų atlyginimą, užtikrina darbo apmokėjimo tvarką, tvirtina jų pareigybių aprašymus;
10.7. užtikrina teisės aktų, reglamentuojančių darbuotojų saugą ir sveikatą, vykdymą;
10.8. Įstaigos vardu sudaro sandorius, pasirašo finansinius dokumentus, atidaro ir uždaro Įstaigos sąskaitas kredito įstaigose;
10.9. atsako už Įstaigos metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir praėjusių finansinių metų veiklos ataskaitos sudarymą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai finansinių ataskaitų auditas atliktas) visuotiniam dalininkų susirinkimui;
10.10. teikia duomenis ir dokumentus Juridinių asmenų registrui;
10.11. atsako už pranešimą dalininkams apie įvykius, galinčius turėti poveikį Įstaigos veiklos tęstinumui, veiklos pobūdžiui ir mastui;
10.12. teikia informaciją visuomenei apie Įstaigos veiklą, atsako už viešos informacijos paskelbimą;
10.13. atstovauja Įstaigai teismuose, valstybės, savivaldybių ir kitose įstaigose, tarptautinėse organizacijose, įvairiuose posėdžiuose, pasitarimuose ir derybose, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis;
10.14. šaukia visuotinį dalininkų susirinkimą;
10.15. atstovauja Įstaigai darbo grupėse ir komisijose; steigėjui įgaliojus, atstovauja Savivaldybei regiono ir tarptautiniuose renginiuose, projektuose ar darbinėse institucijose;
10.16. užtikrina Įstaigos vidaus kontrolę;
10.17. vykdo kitas funkcijas, kurios tiesiogiai ar pagal savo esmę nėra priskirtinos visuotiniam dalininkų susirinkimui;
10.18. vykdo kitus steigėjo (savininko) teises ir pareigas įgyvendinančiosios institucijos pavedimus, siekdamas įgyvendinti strateginius Įstaigos tikslus.


Susipažinau ir sutinku

--------------------------------------------------
(parašas)

---------------------------------------------------
(vardas ir pavardė)

--------------------------------------------------
(data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 25.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-09-19


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Vilnius, Konstitucijos pr. 3