Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Kelmės rajono savivaldybės administracija
Kelmės rajono savivaldybės administracija

Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorius

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I PAREIGYBĖ

1. Kelmės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro (toliau – Biuras) direktoriaus pareigybė (profesijos kodas 112037) yra (biudžetinės) Biuro vadovas, dirbantis pagal darbo sutartį.
2. Pareigybės lygis – A1).
3. Direktoriaus pareigybė reikalinga rajono visuomenės sveikatos stiprinimo ir stebėsenos veiklai organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti.
4. Direktorius pavaldus savivaldybės merui.

II SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos bendruosius kvalifikacinius reikalavimus:
5.1. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
5.2. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą baigus universitetines sveikatos mokslų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės studijas ir įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį arba lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją;
5.3. turėti ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį. Privalumas – vadovavimo patirtis vadovaujant įstaigoms, organizacijoms, įmonėms.
6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6.2. išmanyti sveikatos (e. sveikatos) politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
6.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
6.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
6.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
6.6. turėti šias kompetencijas bei gebėti jas taikyti veikloje:
6.6.1. lyderystės kompetenciją, t. y. gebėti perteikti Biuro viziją, misiją, tikslus ir įkvėpti jų siekti, suteikti reikalingą emocinę paramą, įtraukti į sprendimų priėmimą, ugdyti, kurti pozityvią darbo aplinką;
6.6.2. vadybines kompetencijas: turėti strateginį požiūrį, t. y. gebėti tikslus suderinti su valstybės prioritetais, įvertinti platesnį kontekstą, numatyti ateities galimybes ir gebėti jomis pasinaudoti, mokėti organizuoti bei valdyti veiklą, t. y. gebėti nustatyti veiklos prioritetus, organizuoti ir koordinuoti veiklą, užtikrinant tikslų įgyvendinimą;
6.6.3. kitas pagal pareigybės veiklos specifiką reikalingas kompetencijas (pvz. gebėti vesti
derybas, analizuoti bei pagrįsti, išmanyti komunikaciją, mokėti valdyti konfliktus, daryti įtaką kitų nuomonei ir požiūriui bei gauti jų pritarimą siūlomoms idėjoms, naudodamasis teisėtomis ir etiškomis priemonėmis ir kt.)
6.7. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.).

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

7. Organizuoja Biuro veiklą ir atsako už nustatytų Biuro tikslų ir uždavinių įgyvendinimą ir pavestų funkcijų vykdymą.
8. Užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, sveikatos apsaugos ministro įsakymų, Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų, susijusių su Biuro funkcijų atlikimu, vykdymą.
9. Analizuoja Biuro veiklos ir valdymo išteklių būklę, planuoja Biuro žmogiškuosius, materialiuosius ir finansinius išteklius, atsako už jų panaudojimą ir vykdo su tuo susijusias funkcijas.
10. Teisės aktų nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis, tvirtina jų pareigybių aprašymus, vykdo darbuotojų kasmetinį veiklos vertinimą, atlieka kitas personalo valdymo, darbdavio funkcijas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatyme ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
11. Tvirtina Biuro vidaus tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybių aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus jo kompetencijai priskirtais klausimais ir kontroliuoti jų vykdymą.
12. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Biuro darbuotojus, pasirašo su jais darbo sutartis, atlieka kitas su darbo santykiais susijusias funkcijas.
13. Skiria Biuro darbuotojams paskatinimus bei drausmines nuobaudas, rūpinasi darbuotojų darbo kvalifikacija ir profesionalumu, tobulina darbo metodiką.
14. Pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus ir kontroliuoja, kaip jie vykdomi.
15. Sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas, tvirtina darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas, užtikrina etikos normų laikymąsi.
16. Pagal savo kompetenciją veikia Biuro vardu, atstovauja Biurui teisme ir kitose įstaigose ir organizacijose arba įgalioja kitus darbuotojus atstovauti Biurui;
17. Teisės aktų nustatyta tvarka disponuoja Biurui patikėjimo teise perduotu valstybės ir savivaldybės turtu ir lėšomis, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, atsako už tikslinį lėšų panaudojimą, turi parašo teisę banko dokumentuose;
18. Organizuoja Biuro veiklos darbo plano sudarymą ir vykdymą, planuoja Biuro veiklos kryptis ir atsiskaito Savivaldybės tarybai už darbų vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
19. Garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi.
20. Užtikrina veiksmingą Biuro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą.
21. Sudaro metinę Biuro pajamų ir išlaidų sąmatą.
22. Organizuoja viešųjų pirkimų dokumentų, procedūrų ir sutarčių Biuro kompetencijos klausimais rengimą ir įgyvendinimą.
23. Teisės aktų nustatyta tvarka tvirtina metinius Biuro veiklos planus ar kitus planus, programas.
24.Sudaro sąlygas darbuotojams mokytis, tobulinti įgūdžius ir kelti kvalifikaciją.
25. Organizuoja visuomenės informavimą apie Biuro veiklą.
26. Ieško papildomų finansavimo šaltinių įvairiuose tarptautiniuose bei Lietuvos fonduose, teikiančiuose finansinę paramą įvairioms sveikatinimo programoms vykdyti, rengia projektus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.
27. Organizuoja savivaldybės vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūrą.
28. Organizuoja visuomenės sveikatos stiprinimo priemonių įgyvendinimą savivaldybės bendruomenėje.
29. Organizuoja savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) vykdymą.
30. Rengia Biuro teikiamų atlygintinų paslaugų kainų skaičiavimus ir teikia kainas tvirtinti savivaldybės tarybai.
31. Užtikrina programų vykdymo ir paskirtų asignavimų naudojimo teisėtumą, ekonomiškumą, efektyvumą ir rezultatyvumą, racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Biuro vidaus kontrolės sistemos veikimą ir tobulinimą.
32. Pagal kompetenciją atlieka kitas funkcijas, numatytas Biuro nuostatuose, įstatymuose bei kituose teisės aktuose;
33. Pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio tiesioginio vadovo pavedimus.
IV SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ

34. Šias pareigas vykdantis darbuotojas atsako:
34.1. Biuro ūkinės-finansinės veiklos organizavimą ir veiklos rezultatus, finansinės atskaitomybės sudarymą;
34.2. tinkamą Biurui skirtų biudžeto lėšų naudojimą, buhalterinės apskaitos organizavimą, apskaitos dokumentų išsaugojimą;
34.3. Biuro ir jos darbuotojų darbinės veiklos tinkamą organizavimą;
34.4. norminių teisės aktų įgyvendinimą Biuro veikloje;
34.5. nusižengimus profesinės etikos normoms, nustatytų pareigybių nevykdymą;
34.6. nustatytos kompetencijos viršijimą ir piknaudžiavimą tarnybine padėtimi;
34.7. saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių laikymąsi, higienos ir sanitarijos bei darbo tvarkos reikalavimų pažeidimus;
34.8. Biurui patikėto turto saugumą, dėl jo kaltės ar neatsargumo Biurui padarytus nuostolius, šiurkščius darbo drausmės pažeidimus;
34.9. už dokumentų saugojimą it tvarkymą, statistinių ataskaitų, finansinių ir kitų dokumentų teisingumą;
34.10. skubių ir teisiškai pagrįstų priemonių organizavimą Biure ir atitinkamų institucijų informavimą nelaimingų atsitikimų ar kitų ekstremalių situacijų Biure atvejais;
34.11. šiame aprašyme išvardintų funkcijų savalaikį ir teisingą vykdymą.
________________________
Susipažinau

______________________
(Parašas)
______________________
(Vardas ir pavardė)
______________________
(Data)

Miestas:

Kelmė

Skelbimas galioja iki:

2023-11-28


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Kelmės r. sav. Kelmės m. Vytauto Didžiojo g. 23