svg
10
svgĮsiminti

Klaipėdos departamento Palangos skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

svg
10

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasNACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS


KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO


PALANGOS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. administracinių paslaugų teikimas.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. sprendimų įgyvendinimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. Priemonių, formuojančių sveikatai palankią aplinką, įgyvendinimas.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. Valstybės politikos įgyvendinimas visuomenės sveikatos priežiūros srityje.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.


8. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


10. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.


11. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


12. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.


13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.


14. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


15. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.


17. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.


18. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


19. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


20. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.


21. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


22. Dalyvauja valdant ekstremalias sveikatai situacijas, vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą.


23. Atlieka žmonių apsinuodijimų nuodingosiomis medžiagomis aplinkybių tyrimus, dalyvauja profesinių ligų priežasčių tyrimuose, organizuoja šachtinių šulinių vandens cheminius tyrimus.


24. Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
25. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


25.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


25.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);


25.3. studijų kryptis – biologija (arba);


25.4. studijų kryptis – aplinkotyra (arba);


25.5. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);


arba:


25.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
25.7. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;

25.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
26. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


26.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


26.2. organizuotumas - 3 lygis;


26.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


26.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


26.5. komunikacija - 4 lygis.


27. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


27.1. informacijos valdymas - 3 lygis;


27.2. konfliktų valdymas - 3 lygis.


28. Profesinė kompetencija:


28.1. VISUOMENĖS SVEIKATOS SAUGA - 3 lygis.
Susipažinau


________________________


(Parašas)


________________________


(Vardas ir pavardė)


________________________


(Data)

NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS
KLAIPĖDOS DEPARTAMENTO
PALANGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.1 (prieš mokesčius)


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2