Kultūros skyrius Vyriausiasis specialistas

Šiaulių rajono savivaldybės administracija Šiauliai
Dalintis
531
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Šiaulių rajono savivaldybės administracija

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos

direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 22 d.

įsakymu Nr. AK-333 (4.1)KULTŪROS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (1)

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖ1. Kultūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra priskiriamas specialistų grupei.

2. Pareigybės lygis – A2.II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

3.1. turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų studijų srities ar jam prilygintą išsilavinimą;

3.2. turėti ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį kultūros srityje;

3.3. mokėti vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba rusų ) B1 lygiu;

3.4. būti susipažinusiam su Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencija (UNESCO 2003), Tradicinės kultūros ir folkloro apsaugos rekomendacijomis (UNESCO 1989), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos įstatymu bei teisės aktais, reglamentuojančius vietos savivaldos, valstybės kultūros politiką, kultūros įstaigų veikla;

3.5. žinoti Dokumentų rengimo ir tvarkymo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;

3.6. mokėti dirbti tekstų tvarkymo, skaičiuoklės, elektroninio pašto bei interneto naršyklės kompiuterinėmis programomis;

3.7. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

4.1. koordinuoja kultūros plėtros programos įgyvendinimą Šiaulių rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje;

4.2. dalyvauja rengiant etninės kultūros plėtros Savivaldybės teritorijoje programas ir koordinuoja jų įgyvendinimą;

4.3. tiria, analizuoja ir vertina kultūros įstaigų darbo rezultatus ir sąlygas;

4.4. rengia, analizuoja rajono kultūros įstaigų statistines ataskaitas, teikia jas Skyriaus vedėjui bei Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui;

4.5. rengia Savivaldybės teisės aktų, sutarčių ir kitų dokumentų, susijusių su rajono kultūros plėtra, projektus (Savivaldybės lygmens teisės aktai: sprendimai, įsakymai, potvarkiai, kt. dokumentų projektai);

4.6. rengia Skyriaus metinį plano projektą;

4.7. dalyvauja formuojant ir įgyvendinant Savivaldybės kultūros politiką (bibliotekos, kultūros cento ir etninės kultūros ir tradicinių amatų centro klausimais);

4.8. inicijuoja ir koordinuoja projektų rengimą į įvairius kultūros rėmimo fondus;

4.9. analizuoja etninės kultūros būklę rajone, teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl etninės kultūros problemų sprendimo ir etninės kultūros finansavimo;

4.10. organizuoja ir koordinuoja kraštotyrinį darbą bei etninės kultūros veiklos įgyvendinimą Šiaulių rajone, teikia metodinę paramą nevalstybiniams muziejams;

4.11. koordinuoja kraštotyrinę veiklą ir etninės kultūros renginius (festivalius, koncertus, vakarones, vakarus, parodas ir pan., taip pat mokomojo pobūdžio seminarus, stovyklas, kursus ir kt.);

4.12. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Savivaldybės kultūros įstaigų vadovų vadovavimo bei teikiamų paslaugų kokybės, jų skatinimo, apdovanojimo bei darbo drausmės pažeidimų;

4.13. analizuoja (ir vertina) kultūros įstaigų metinius planus ir ataskaitas;

4.14. koordinuoja rajono meno mėgėjų kolektyvų veiklą, jų dalyvavimą apžiūrose, koncertuose, valstybinėse šventėse;

4.15. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant rajono kultūrinio turizmo plėtros programas;

4.16. bendrauja ir bendradarbiauja su valstybinėmis, privačiomis ir nevyriausybinėmis institucijomis, vykdančiomis kultūros programas (projektus);

4.17. dalyvauja meno kolektyvų atrankos, vertinimo bei atestacinės komisijų darbe;

4.18. rūpinasi rajono kultūros įstaigų bei meno mėgėjų kolektyvų pristatymu įvairioms nominacijoms;

4.19. renka pastabas apie kultūrinius renginius ir apibendrintą informaciją pateikia kultūros įstaigoms, siekdamas gerinti jų darbo kokybę;

4.20. teikia kultūros darbuotojams metodinę paramą, inicijuoja ir koordinuoja metodinės medžiagos bei archyvo tvarkymą rajono kultūros įstaigose;

4.21. konsultuoja kultūros įstaigų darbuotojus, nevyriausybinių organizacijų vadovus kultūros ir meno projektų rengimo klausimais;

4.22. teikia siūlymus ir rekomendacijas Skyriaus vedėjui dėl rajono kultūros įstaigų tinklo optimizavimo, pertvarkymo, likvidavimo ar jų būklės bei kultūrinės veiklos gerinimo;

4.23. teikia duomenis Savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriui;

4.24. organizuoja Savivaldybės kultūros įstaigų specialistų atestaciją, kultūros įstaigų akreditaciją;

4.25. inicijuoja Savivaldybės kultūros įstaigų akreditaciją, dalyvauja jų komisijų darbe;

4.26. dalyvauja Savivaldybės institucijų, Savivaldybės mero sudarytų komisijų darbe;

4.27. atlieka viešųjų pirkimų organizatoriaus funkcijas: prekių ir paslaugų, inicijuotų Skyriaus vedėjo, pirkimo, kai tokie pirkiniai nepriskirti kitiems organizatoriams;

4.28. vykdo skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijas jam nesant darbe;

4.29. vykdo kitus su Savivaldybės, Savivaldybės administracijos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Skelbimas paskelbtas:2019.09.04
Skelbimas galioja iki:2019.09.19
Telefonas:8 41 59 66 55,
El. paštas:
Adresas:Vilniaus, 263, 76337 Šiauliai

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Šiaulių rajono savivaldybės administracija
Kandidatuoju į pareigas:

Kultūros skyrius Vyriausiasis specialistas

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje