Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Marijampolės apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Vyriausiasis specialistas (Marijampolės sav.)

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasVALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS


MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus patarėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. sprendimų įgyvendinimas.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. priežiūra ir kontrolė.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. reagavimas į pranešimus apie galimą vaiko teisių pažeidimą ir pranešimų nagrinėjimas, vaiko interesų užtikrinimas, vaiko situacijos vertinimas.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. vaiko globos (rūpybos) priežiūra, įvaikinimas.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


8. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


9. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


10. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.


11. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.


12. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


13. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.


15. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.


16. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.


17. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.


18. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.


19. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.


20. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


21. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.


22. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.


23. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


24. Dalyvauja vykdymo procese, vykdant nepiniginio pobūdžio teismo sprendimus, tiria administracinius nusižengimus, atstovauja vaiko interesams ikiteisminio tyrimo ir (ar) baudžiamosios bylos nagrinėjimo teisme metu..


25. Registruoja Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS) duomenis apie taikytas vaiko teisių ir interesų užtikrinimo priemones, kurias nurodo informacinės sistemos nuostatai..


26. Bendradarbiauja su savivaldybės administracija, valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, sprendžiant su vaiko teisių apsauga susijusius klausimus, vykdo prevencinę veiklą..


27. Dalyvauja savivaldybių administracijų, valstybės ir savivaldybės įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, bendruomenių organizuojamuose pasitarimuose vaiko teisių apsaugos klausimais, organizuoja pasitarimus..


28. Dalyvauja tarybų, komisijų ir darbo grupių, susijusių su vaiko teisių apsauga, veikloje..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
29. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


29.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


29.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);


29.3. studijų kryptis – psichologija (arba);


29.4. studijų kryptis – teisė (arba);


29.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);


arba:


29.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


29.7. studijų kryptis – pedagogika (arba);


29.8. studijų kryptis – edukologija (arba);


29.9. studijų kryptis – andragogika (arba);
29.10. darbo patirties sritis – Nenustatyta;

arba:


29.11. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.12. darbo patirties sritis – socialinio darbo patirtis;

29.13. darbo patirtis srityje – 1 metai;


arba:


29.14. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.15. darbo patirties sritis – socialinės pedagogikos darbo patirtis;

29.16. darbo patirtis srityje – 1 metai;


arba:


29.17. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.18. darbo patirties sritis – vaiko teisių apsaugos srities patirtis;

29.19. darbo patirtis srityje – 1 metai;


arba:


29.20. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.21. darbo patirties sritis – socialinio darbo patirtis;

29.22. darbo patirtis srityje – 1 metai;


arba:


29.23. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.24. darbo patirties sritis – socialinės pedagogikos darbo patirtis;

29.25. darbo patirtis srityje – 1 metai;


arba:


29.26. išsilavinimas – aukštasis koleginis išsilavinimas (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
29.27. darbo patirties sritis – vaiko teisių apsaugos srities patirtis;

29.28. darbo patirtis srityje – 1 metai;


30. Transporto priemonių pažymėjimai:


30.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
31. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


31.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


31.2. organizuotumas - 3 lygis;


31.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


31.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


31.5. komunikacija - 3 lygis.


32. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


32.1. informacijos valdymas - 3 lygis;


32.2. konfliktų valdymas - 3 lygis.


33. Profesinė kompetencija:


33.1. Vaiko teisių apsaugos sistemos išmanymas - 3 lygis.
Susipažinau


________________________


(Parašas)


________________________


(Vardas ir pavardė)


________________________


(Data)

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 8.3 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-01-30


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Labdarių g. 8, 01120 Vilnius