svg
6
svgĮsiminti

MAŽEIKIŲ SKYRIAUS vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

svg
6

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasNACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS


MAŽEIKIŲ SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. administracinių paslaugų teikimas.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. sprendimų įgyvendinimas;


4.2. priežiūra ir kontrolė.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. žemės tvarkymas, žemės administravimas, žemėtvarkos planavimas, nekilnojamojo turto kadastras.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. žemės apskaita, žemės tvarkymas, žemės administravimas, žemėtvarkos planavimas, žemės naudojimo valstybinė kontrolė, nekilnojamojo turto kadastras;


6.2. žemės apskaita, žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimas, žemės naudojimo valstybinė kontrolė, nekilnojamojo turto kadastras.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


8. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.


9. Koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą.


10. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinių paslaugų teikimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl paslaugų teikimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


11. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.


12. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


13. Rengia ir teikia pasiūlymus su administracinių paslaugų teikimu susijusiais klausimais.


14. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl administracinių paslaugų teikimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl paslaugų teikimo rengimą.


15. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


16. Nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl sprendimų įgyvendinimo veiklų vykdymo nagrinėjimą arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą.


17. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.


18. Priima ir aptarnauja asmenis arba prireikus koordinuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą, jei tai susiję su sprendimo įgyvendinimo vykdymu.


19. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


20. Rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais.


21. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl sprendimų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl sprendimų įgyvendinimo rengimą.


22. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.


23. Atlieka priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų atlikimą.


24. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.


25. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.


26. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.


27. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


28. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.


29. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.


30. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


31. Vykdo žemės naudojimo valstybinę kontrolę ir atlieka administracinių nusižengimų, susijusių su žemės naudojimo tvarkos pažeidimais, tyrimus..


32. Vykdo žemės sklypų kadastrinių matavimų darbų kontrolę ir priežiūrą bei rengia sprendimų nekilnojamojo turto kadastro srityje projektus..


33. Vykdo funkcijas žemės administravimo, valstybinės žemės perleidimo, nuomos, perdavimo naudotis ir kitose žemės reformos srityse..


34. Vykdo funkcijas žemės tvarkymo, žemėtvarkos ir teritorijų planavimo procesuose..


35. Pagal kompetenciją vykdo su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau - Nacionalinė žemės tarnyba) funkcijomis susijusius Nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Nacionalinės žemės tarnybos strateginiai tikslai, metiniai veiklos planai ir užtikrintas visų priskirtų funkcijų įgyvendinimas..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
36. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


36.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


36.2. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);


36.3. studijų kryptis – matavimų inžinerija (arba);


36.4. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);


36.5. studijų kryptis – teisė;


arba:


36.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
36.7. darbo patirties sritis – žemėtvarkos patirtis;

36.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
37. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


37.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


37.2. organizuotumas - 3 lygis;


37.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


37.4. analizė ir pagrindimas - 3 lygis;


37.5. komunikacija - 4 lygis.


38. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


38.1. informacijos valdymas - 3 lygis;


38.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 3 lygis;


38.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 3 lygis.
Susipažinau


________________________


(Parašas)


________________________


(Vardas ir pavardė)


________________________


(Data)

NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS
MAŽEIKIŲ SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 7.1 (prieš mokesčius)


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Šventaragio g. 2