Meno skyrius Meno skyriaus vedėjas

Utenos kultūros centras Kitas Utena
Dalintis
984
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (1)

Darbo pobūdis:PATVIRTINTA

Utenos kultūros centro direktoriaus

2020-05- 12 įsakymu Nr. V-46

UTENOS KULTŪROS CENTRO

MENO SKYRIAUS VEDĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖ1. Utenos kultūros centro (toliau – Kultūros centras) Meno skyriaus vedėjas (toliau – darbuotojas) yra Utenos kultūros centro darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį. Kultūros centre taip pat dirba kiti asmenys (toliau – specialistai), administracija, kurią sudaro Kultūros centro vadovai bei specialistai, atliekantys administracines funkcijas, kuriems gali būti deleguotos darbuotojų bei specialistų koordinavimo, darbo ir jų veiklos organizavimo funkcijos.

2. Pareigybės lygis – A2. Darbuotojas į darbą priimamas konkurso būdu. Pareigybė priskiriama struktūrinių padalinių vadovų ir jų pavaduotojų grupei, kuriai priskiriamos A ir B lygio pareigybės. Meno vedėjas yra pavaldus direktoriaus pavaduotojui kultūrai.

3. Pareigybė yra reikalinga atlikti įstaigos kultūros ir meno paslaugas:

3.1. Koordinuoti ir įgyvendinti Meno skyriaus veiklas, atliekant Meno skyriaus vedėjo pareigas bei koordinuojant, organizuojant ir pan. Meno skyriui priskirtų specialistų veiklą, atliekant kitas Meno skyriui pavestas užduotis ir pan.

3.2. Vykdyti vadybines funkcijas bei užduotis, įgyvendinant Meno skyriaus specialistų teikiamų paslaugų priežiūrą, reklamą, vadybą, pardavimą ir pan.

3.3. Atlikti pavestas funkcijas bei užduotis, kurioms specialaus pasirengimo nereikia.

4. Darbuotoją priima į darbą, atleidžia iš darbo, nustato jo darbo užmokestį, kitas darbo sutarties ir darbo sąlygas (darbo pobūdį, funkcijas, vietą ir kt.), skiria kitus paskatinimus (padėkas ir kt.) už gerai atliekamas pareigas ir pavedimus, nuobaudas už darbo pareigų pažeidimus Kultūros centro direktorius.

5. Vedėjas darbe vykdo šiame pareigybės aprašyme nustatytas sąlygas (funkcijas, teises ir kt.), darbo sutarties sutartinius įsipareigojimus, administracijos žodinius ir raštiškus pavedimus, neprieštaraujančius šio pareigybės aprašymo 8 punkto nuostatoms. Vedėjo darbą koordinuoja (duoda pavedimus tęstiniams, laikiniems ir kitiems darbams, užduotims bei funkcijoms, prižiūri tinkamą darbo pareigų atlikimą ir kt.) direktoriaus pavaduotojas kultūrai.

6. Vedėjo vertinimą atlieka direktoriaus pavaduotojas kultūrai įstatymų nustatyta tvarka.

7. Vedėjas dirba pagal grafiką nustatytoje darbo vietoje (Kultūros centre, miesto, rajono ir kt. erdvėse, įgyvendinant Kultūros centro veiklas), kurią nustato administracija ar kitas specialistas, paskirtas administracijos, atsižvelgiant į Kultūros centro vykdomos veiklos (renginio, spektaklio, koncerto ir pan.) įgyvendinimo vietą.

8. Vedėjas darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, teisės aktais, Darbo kodeksu, Kultūros centro nuostatais, Vidaus darbo tvarkos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Priešgaisrinės saugos taisyklėmis/instrukcijomis, Darbuotojų etikos kodeksu..

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI9. Šias pareigas einanstis darbuotojas turi atitikti šuos specialius reikalavimus:

9.1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu.

9.2. Mokėti anglų kalbą B1 lygiu pagal bendruosius Europos kalbų metmenis (6 kalbų lygiai) ir mokėti rusų kalbą B1 lygiu pagal bendruosius Europos kalbų metmenis (6 kalbų lygiai).

9.3. Turėti vienerių metų vadybinio arba vadovaujamo darbo patirtį, dirbant su asmenų grupėmis, atliekant vadybines funkcijas.

10. Vedėjas privalo:

10.1. Būti sąžiningas, pareigingas, mandagus, diplomatiškas, paslaugus, susipažinęs su darbo specifika ir kalbos kultūros normomis;

10.2. Gebėti organizuoti, koordinuoti ir pan. Meno skyriaus darbuotojų/ specialistų ir kitų priskirtų darbuotojų/ specialistų darbą, paslaugas, atlikti vadybines, organizacines funkcijas, gerai ir laiku pavestą darbą, nuolat tobulinti darbo įgūdžius, dirbti savarankiškai, būti atsakingu už Meno skyriaus specialistų teikiamų paslaugų kokybę bei atliekamą veiklą, skyriaus ir savo, kaip darbuotojo, veiklos rezultatus, patikėto įstaigos ar kito turto naudojimą;

10.3. Gebėti dirbti su patikėtu inventoriumi (kompiuterine technika ir pan.) bei darbo priemonėmis (kompiuterine Windows sistema, Microsoft programos paketu (Word, Excel, PowerPoint, Publisher ir pan.) arba panašiomis programomis, vaizdo bei muzikos paleidimo programomis, įstaigos informacinėmis sistemomis pagal kompetenciją, socialiniais tinklais), kitomis sisteminėmis ir materialinėmis darbo, veiklos priemonėmis.

10.4. Galėti įgyvendinti šį pareigybės aprašymą.

11. Utenos kultūros centras, prieš priimdamas vedėją į darbą, organizuoja konkursą vedėjo atrankai, numatyti kitus reikalavimus darbuotojui (darbo patirties, papildomas užduotis ir pan.). Informacija apie skelbiamą Meno skyriaus vedėjo konkursą talpinama informacinėse sistemose įstatymų numatyta tvarka, nurodant specialius, kvalifikacinius reikalavimus, kitus reikalavimus (užsienio kalbos, jeigu tokie yra taikomi bus taikomi darbuotojui bei nurodant kitus reikalavimus (jeigu tokie yra taikomi), kitą įstatymų numatytą informaciją.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS12. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

12.1. Planuoja, organizuoja ir įgyvendina Meno skyriaus veiklą:

12.1.1. Meno skyriaus veikla yra visa veikla, kurią atlieka Meno skyriaus vedėjas (darbuotojas) ir Meno skyriui priskirti specialistai, įgyvendindami Kultūros centro teikiamas paslaugas bei priskirtas veiklos funkcijas. Šiame punkte aptarta veikla yra tęstinė (pastovios darbo funkcijos, nuolatinės užduotys ir pan.) arba terminuota (nenuolatinės darbo funkcijos, užduotys, pavedimai, projektinė veikla, kita veikla), yra atliekama sistemingai, planingai nustatytais terminais (remiantis Kultūros centro tvarkomis ir kt.) ir/ ar iš anksto nesuplanavus, kuomet reikia įgyvendinti nesuplanuotas Meno skyriaus, šio skyriaus specialistų, Kultūros centro veiklas. Darbuotojas privalo nedelsdamas informuoti administraciją, jei dėl kokių nors priežasčių Meno skyriaus veikla vykdoma netinkamai arba nevykdoma, atliekama nelaiku, jei Meno skyriui priskirti specialistai netinkamai vykdo savo funkcijas, veiklą, neatlieka savo funkcijų, veiklos, užduočių, pavedimų, kuriuos yra paskyręs darbuotojas ir/ arba administracija, kiti specialistai, kuriems tokia funkcija yra priskirta administracijos.

12.1.2. Direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka ir terminais rengia Meno skyriui priskirtų specialistų darbo laiko planą, atsižvelgdamas į renginių režisierių, kitų renginių ir kultūrinių paslaugų organizatorių ir pan. organizuojamų/ įgyvendinamų veiklų poreikį skyriaus specialistų funkcijoms/ veiklai, ir jį pateikia personalo specialistui.

12.1.3. Direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka rengia, tvarko, pildo, prižiūri, archyvuoja, saugo Meno skyriaus veiklos planus, sąmatas, ataskaitas, kitus dokumentus.

12.1.4. Koordinuoja, organizuoja, prižiūri, konsultuoja ir pan. Meno skyriaus priskirtų specialistų veiklą (atliekamas veiklas, pavedimus, darbo funkcijas, projektus, edukacines veiklas, kitas veiklas ir kt.), atsako už šių specialistų veiklos (atliekamų užduočių, pavedimų, darbo funkcijų, projektų, edukacinių veiklų, kitų veiklų ir kt.) kokybę bei šios veiklos atlikimą nustatytais terminais.

12.1.5. Duoda žodinius ir rašytinius pavedimus ir pan. Meno skyriui priskirtiems specialistams

12.1.6. Gauna, analizuoja, sistemina, naudoja (savo veikloje ir/ ar Meno skyriaus veiklos įgyvendinime ir kt.), teikia informaciją apie savo veiklą, Meno skyriaus ir šiam skyriui priskirtų specialistų veiklą, kitą informaciją direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

12.1.7. Koordinuoja vadovaujamo skyriaus informacijos (reklamos ir kt.) paskelbimą viešojoje erdvėje bei Kultūros centro informacinėse sistemose/ erdvėse.

12.1.8. Organizuoja ir įgyvendina vadovaujamo skyriaus bendradarbiavimą su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, suderinęs su administracija.

12.1.9. Koordinuoja vadovaujamo skyriaus specialistų dalyvavimą ir pats dalyvauja edukacinėse ir/ ar projektinėse veiklose, mokymuose, kitose meninėse, kultūrinėse, ugdymo ir kitose Kultūros centro bei Kultūros centro partnerių arba Kultūros centro priskirtose kitose veiklose, įgyvendinant Kultūros centro nuostatus.

12.1.10. Koordinuoja vadovaujamo skyriaus specialistų rengiamas, organizuojamas ir įgyvendinamas savarankiškai arba su partneriais (kitais specialistais, fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kt.) edukacines ir/ ar projektines veiklas (edukacines programas, Kultūros paso programas, projektus ir pan.), mokymus, renginius, kitas menines, kultūrines, ugdymo ir kitas Kultūros centro bei Kultūros centro partnerių (suderintas bei sutartas su Kultūros centru) arba Kultūros centro priskirtas kitas veiklas, įgyvendinant Kultūros centro nuostatus.

12.1.11. Atlieka Meno skyriaus paslaugų koordinavimą, organizavimą, vadybą, pardavimus ir kt., pavesdamas Meno skyriaus specialistams atlikti atskiras užduotis šio punkto įgyvendinimui.

12.2. Rengia, organizuoja ir įgyvendina savarankiškai arba su partneriais (kitais kolektyvais, fiziniais ir juridiniais asmenimis ir kt.) edukacines ir/ ar projektines veiklas (edukacines programas, Kultūros paso programas, projektus ir pan.), mokymus, renginius (konferencijas, susitikimus ir kt.), kitas menines, kultūrines, ugdymo ir kitas Kultūros centro bei Kultūros centro partnerių (suderintas bei sutartas su Kultūros centru) arba Kultūros centro priskirtas kitas veiklas, įgyvendinant Kultūros centro nuostatus.

12.3. Darbuotojas dalyvauja kaip dalyvis (artistas, sceninės programos atlikėjas ir/ ar vedėjas, edukacinės, projektinės ir kitos veiklos atlikėjas, vedėjas ir pan.) savo inicijuojamoje veikloje (renginio, festivalio, šventės, sceninės programos, edukacinės, projektinės programos ir kt.) ir/ arba Kultūros centro jam priskirtoje veikloje (renginio, festivalio, šventės, sceninės programos, edukacinės, projektinės programos ir kt.) pagal poreikį.

12.4. Darbuotojas planuoja ir įgyvendina savo, kaip specialisto veiklą, darbo laiką, priemones ir kt., trumpalaikių ir ilgalaikių Kultūros centro jam pavestų užduočių, šiuo pareigybės aprašymu apibrėžtų veiklų bei Kultūros centro nuostatų įgyvendinimui.

12.5. Koordinuoja vadovaujamam skyriui priskirtų specialistų ir jų kolektyvų repeticijų ir meno programų, renginių ir kt. laiką, patalpas, priemones, suderinęs su Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyriaus vedėju, Ūkio skyriaus vedėju ir administracija.

12.6. Rengia, tvarko, pildo, prižiūri, archyvuoja, saugo savo, kaip specialisto dokumentaciją (saugos ir sveikatos instrukcijas, kitas instrukcijas, kitus veiklos dokumentus ir kt.) ir kitą dokumentinę, metodinę, garsinę, vaizdinę bei kitą veiklos medžiagą. Renka, teikia arba gauna informaciją direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

12.7. Rengia ir teikia savo, kaip specialisto veiklos planus (metinius, periodinius, atskirų veiklų, pavedimų ir kt.), veiklos sąmatas (kostiumų, projektų, edikacinių programų, metinės, periodinės, atskirų veiklų, pavedimų ir kt.) ir ataskaitas (metines, periodines, atskirų veiklų, pavedimų ir kt.) administracijai, kitam direktoriaus įsakymu priskirtam koordinuojančiam specialistui, suderinęs su administracijos paskirtu specialistu. Veiklos planus, veiklos sąmatas ir ataskaitas darbuotojas rengia, teikia ir įgyvendina direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

12.8. Analizuoja, sistemina skyriaus veiklą ir teikia pasiūlymus (dėl savo veiklos, vadovaujamo skyriaus specialistų veiklos, Kultūros centro veiklos) direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka administracijai, kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

12.9. Darbuotojas dirba ir/ arba bendradarbiauja su Kultūros centro specialistais, administracija, įgyvendindamas šio pareigybės aprašymo nuostatas, Kultūros centro pavedimus, o dirba ir/ arba bendradarbiauja su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis su Kultūros centro administracijos leidimu.

12.10. Darbuotojas koordinuoja jam priskirto kito specialisto, praktikanto, savanorio ir pan. veiklą. Specialistas, praktikantas, savanoris ir pan. gali būti priskirtas direktoriaus įsakymu, administracijos žodiniu ir/ arba rašytiniu pavedimu. Nuolatinė (metinė, sezoninė ir pan.) specialisto, praktikanto, savanorio ir pan. koordinavimo funkcija darbuotojui priskiriama tik direktoriaus įsakymu.

12.11. Darbuotojas konsultuoja pagal savo kompetenciją kitus Kultūros centro specialistus, o kitus fizinius ir juridinius asmenis konsultuoja Kultūros centro administracijos pavedimu arba suderinęs tokią funkciją su administracija.

12.12. Darbuotojas pavaduoja Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyriaus vedėją (atostogų, ligos metu, kitais atvejais, kai Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyriaus vedėjas negali eiti savo pareigų), kai Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyriaus vadybininkas-vertėjas dėl ligos ar kitų priežasčių negali pavaduoti Kultūrinių paslaugų ir reklamos skyriaus vedėjo, o kitą Kultūros centro specialistą (renginių organizatorių, vadybininką ir kt.) darbuotojas pavaduotoja direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

12.13. Darbuotojas kelia savo kvalifikaciją, dalyvauja mokymuose, komandiruotėse, kitose veiklose ir pan., suderinęs su administracija (kai šio punkto įgyvendinimą inicijuoja pats darbuotojas) arba administracijos pavedimu.

12.14. Darbuotojas ugdo asmenines bendravimo kultūros, sceninės kultūros, pilietines, tautines ir kitas vertybes bei kompetencijas.

12.15. Darbuotojas dirba su Kultūros centro patikėtomis darbo, veiklos, sceninėmis ir kitomis priemonėmis (darbo drabužiais, kolektyvo narių kostiumais, instrumentais, butaforija, dekoracijomis ir kt.) bei inventoriumi (kompiuterine technika, scenos įranga, kita įranga ir kt.) direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

12.16. Darbuotojas atlieka, įgyvendina organizacines, vadybines ir kitas funkcijas, veiklas, kitus administracijos arba direktoriaus įsakymu paskirto koordinuojančio specialisto pavedimus, užduotis, kitas teises, pareigas ir funkcijas, kurios neprieštarauja Kultūros centro nuostatams, įstaigos veiklos tvarkoms, darbo kodeksui, kitiems teisės aktams ir yra būtinos šio pareigybės aprašymo nuostatų įgyvendinimui.

IV SKYRIUS

PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO TEISĖS13. Darbuotojas turi teisę:

13.1. Į tinkamas darbo sąlygas (darbo vietos, laiko, poilsio, atostogų, socialinių garantijų, darbo užmokesčio ir kt.), kurias apibrėžia darbo kodeksas, kiti teisės aktai bei Kultūros centro nuostatai, kiti Kultūros centro dokumentai. Tinkamos darbo sąlygos nustatomos darbuotojo darbo sutartimi ir/ arba direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

13.2. Į tinkamas darbo priemones (technologines, programines, sistemines, kompiuterines, atlikimo meno intrumentus ir priemones, butaforiją, scenografiją, kitus darbo instrumentus ir priemones ir kt.) pagal kompetenciją ir poreikį. Tinkamos darbo priemonės darbuotojui priskiriamos šiame pareigybės apraše nustatytoms funkcijoms atlikti darbo sutartimi ir/ arba direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

13.3. Įgyvendinti šiame pareigybės aprašyme apibrėžtus darbuotojo pareigybės reikalavimus, darbo funkcijas, teises, pareigas, atsakomybę ir kt.

13.4. Gauti ir teikti informaciją (Kultūros centro veiklos, darbuotojo veiklos ir kt.) direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

13.5. Teikti pasiūlymus direktoriaus pavaduotojui kultūrai ir/ arba administracijai dėl Kultūros centro veiklos gerinimo.

13.6. Įgyvendinti kitas teises ir pareigas, kurios nėra apibrėžtos šiame pareigybės aprašyme, tačiau yra nustatytos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ14. Šias pareigas einantis darbuotojas atsako už:

14.1. Tinkamą šio pareigybės aprašymo nuostatų (darbuotojo pareigybės reikalavimų, darbo funkcijų, teisių, pareigų, atsakomybių ir kt.) vykdymą ir įgyvendinimą Kultūros centro nustatytais terminais. Darbuotojui draudžiama perleisti darbą (šiame pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas, teises, pareigas ir pan.) kitam Kultūros centro specialistui, fiziniam ar juridiniam asmeniui be direktoriaus leidimo. Darbuotojo darbo perleidimas galimas teisės aktų (darbo kodekso ir kt.) nustatyta tvarka.

14.2. Tinkamą pareigų atlikimą Kultūros centro nustatytais terminais.

14.3. Tinkamą darbo laiko planavimą, organizavimą, vykdymą, įgyvendinant šio pareigybės aprašymo nuostatas.

14.4. Profesinės kvalifikacijos ir kitų profesinių įgūdžių (turimų arba priskirtų, papildomai apmokius) išsaugojimą bei tobulinimą.

14.5. Kultūros centro nuostatų, veiklos tvarkų, taisyklių laikymąsi bei vykdymą.

14.6. Teisingą informacijos pateikimą Kultūros centro nustatytais terminais.

14.7. Teisingą dokumentų rengimą, pildymą, pateikimą Kultūros centro nustatytais terminais.

14.8. Patikėto inventoriaus, darbo priemonių ir pan. naudojimą, priežiūrą, saugojimą, eksponavimą ir pan.

15. Darbuotojas privalo iš karto nustatyta tvarka informuoti administraciją ir/ ar kitą atsakingą pagal kompetenciją specialistą (už renginį, spektaklį, veiklą, turtą, tvarką ir pan.) direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka:

15.1. Apie pastebėtą, užfiksuotą, sužinotą ir pan. kito Kultūros centro specialisto darbo pareigų pažeidimą.

15.2. Kito Kultūros centro specialisto, fizinio ar juridinio asmens padarytą, daromą ar galimą žalą Kultūros centrui (įstaigai, specialistams, kolektyvų nariams, paslaugų gavėjams, žiūrovams ir kt.) dėl neteisingos ir/ ar neteisėtos informacijos pateikimo, disponavimo.

15.3. Apie kito Kultūros centro specialisto, fizinio ar juridinio asmens padarytą, daromą ar galimą žalą Kultūros centro reputacijai.

15.4. Apie kito Kultūros centro specialisto, fizinio ar juridinio asmens padarytą, daromą ar galimą žalą Kultūros centro turtui (pastatui, aplinkai, inventoriui, darbo priemonėms, kostiumams, butaforijai ir kt.).

15.5. Apie savo veiksmais tyčia ar netyčia padarytą bet kokią žalą Kultūros centrui (įstaigai, specialistams, kolektyvų nariams, paslaugų gavėjams, žiūrovams ir kt.).

16. Pagal galimybes ir/ ar kompetenciją užkirsti kelią veiksmams, žalai, kurie daromi Kultūros centrui ( įstaigai, nariams ir kt.) bei suteikti fiziniams ir juridiniams asmenims pagalbą (iškviesti medicinos, teisėsaugos, kitas tarnybas), iškilus atitinkamoms situacijoms, kuomet vykdant Kultūros centro veiklą darbuotojas arba specialistas negali situacijos išspręsti vienas.

17. Darbuotojas už darbo pareigų pažeidimus, už padarytą žalą Kultūros centro turtui (pastatui, aplinkai, inventoriui, darbo priemonėms, kostiumams, butaforijai ir kt.), už padarytą kitą žalą Kultūros centrui, kuri yra nepaminėta, atsako ir atlygina darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Su šiuo pareigybės aprašymu susipažinau, sutinku ir įsipareigoju vykdyti:
(Darbuotojo vardas, pavardė, parašas, data)

Siūlomas atlyginimas:Pareiginės algos koeficientas: 7.0 (prieš mokesčius, bruto)
Skelbimas paskelbtas:2020.05.13
Skelbimas galioja iki:2020.05.28
Telefonas:-
Adresas:Utenos r. sav. Utenos m. Aušros g. 49

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Utenos kultūros centras
Kandidatuoju į pareigas:

Meno skyrius Meno skyriaus vedėjas

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje