Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Mokymo organizavimo skyriaus Personalo mokymo specialistas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:


PASIENIEČIŲ MOKYKLOS MOKYMO ORGANIZAVIMO SKYRIAUS
PERSONALO MOKYMO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Pasieniečių mokyklos (toliau – mokykla) Mokymo organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) personalo mokymo specialistas yra specialistas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
3.2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3.3. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti dirbti su teksto redagavimo, skaičiuoklės, interneto naršymo bei duomenų paieškos kompiuterinėmis programomis;
3.4. būti gerai susipažinęs su tarnybos veiklą, profesinį mokymą reglamentuojančiais Europos Sąjungos (toliau – ES), Šengeno teisės aktais, Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais;
3.5. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones (be sąlygos vairuoti tik transporto priemones su automatine pavarų dėže) ir ne mažesnį kaip dvejų metų vairavimo stažą;
3.6. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Riboto naudojimo“.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. planuoja, organizuoja ir vykdo mokyklos tarptautinį mokymo procesą;
4.2. planuoja, organizuoja ir vykdo mokyklos tarptautinį bendradarbiavimą su užsienio partneriais;
4.3. vykdo tarptautinio mokymo ir bendradarbiavimo renginių aprūpinimą reikiamomis priemonėmis ir ištekliais;
4.4. vykdo tarptautinio mokymo organizavimui ir bendradarbiavimui su užsienio partneriais reikalingų prekių ir paslaugų pirkimo procedūras;
4.5. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, susijusius su tarptautinio mokymo ir bendradarbiavimo renginių organizavimu, taip pat ir anglų kalba;
4.6. teikia organizacinę ir metodinę pagalbą tarptautinio mokymo organizavimo klausimais mokyklos struktūriniams padaliniams ir bendradarbiavimo partneriams;
4.7. analizuoja mokyklos tarptautinį mokymo procesą, rengia tarptautinio mokymo planus bei mokymo programų projektus, organizuoja ir užtikrina jų vykdymą;
4.8. vykdo sklaidą mokykloje apie tarptautinius mokymo renginius, naujų mokymo priemonių ir būdų naudojimą rengiant užsienio šalių sienos apsaugos tarnybų pareigūnus, galimybes dalyvauti tarptautiniuose mokymo projektuose;
4.9. analizuoja mokyklos tarptautinio bendradarbiavimo poreikius, rengia mokyklos bendradarbiavimo su užsienio partneriais planus, organizuoja ir koordinuoja mokyklos padalinių ir darbuotojų bendradarbiavimą su užsienio partneriais;
4.10. rengia pažymas ir ataskaitinę informaciją tarptautinio mokymo organizavimo ir bendradarbiavimo su užsienio partneriais klausimais;
4.11. organizuoja mokyklos darbuotojų tarptautines komandiruotes;
4.12. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos ir jos struktūriniais padaliniais, mokyklos padaliniais ir bendradarbiavimo partneriais;
4.13. teikia siūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo, reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
4.14. siekdamas užtikrinti tinkamą funkcijų vykdymą, naudojasi Dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“, vairuoja tarnybinę transporto priemonę;
4.15. vykdo kitus mokyklos vadovybės ir skyriaus viršininko nenuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su mokyklos ir skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimu.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus viršininkui.

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 9.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-05-29


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Savanorių pr. 2