Kretingos socialinių paslaugų centras
Kretingos socialinių paslaugų centras

Pagalbos šeimai padalinys Socialinis darbuotojas

12 Peržiūrų

Darbo pobūdis:
SOCIALINIO DARBUOTOJO APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Kretingos socialinių paslaugų centro (toliau – SPC) socialinio darbuotojo teikiančio paslaugas riziką patiriančiai šeimai yra priskiriama specialistų grupei.
2.Pareigybės lygis – A2.
3. Socialinis darbuotojas tiesiogiai pavaldus SPC Pagalbos šeimai padalinio vedėjui socialiniams reikalams.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
4.Socialinis darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1.turėti įgijęs aukštąjį socialinio darbo ar šiai studijų krypčiai prilyginamą išsilavinimą;
4.2. būti susipažinęs ir savo veikloje vadovautis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, Socialinių paslaugų katalogu, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrimo komisijos sprendimais, SPC direktoriaus įsakymais, saugos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos instrukcijomis, SPC darbo tvarkos taisyklėmis, SPC ir kitų įstaigos tarnybų nuostatais, kitais teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu;
4.3. gebėti savarankiškai organizuoti ir planuoti savo veiklą, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
4.4. žinoti raštvedybos pagrindus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.5. gebėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu;
4.6. gebėti vertinti ir apibendrinti socialines problemas, bendrauti, bendradarbiauti, dirbti komandoje.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS.
5. Socialinis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vadovaudamasis žmogiškosiomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais, planuoja ir teikia bendrąsias ir socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima SPC ar kitose sutartose vietose, bendraujant su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;
5.2. teikia šeimai jos situacijos gerinimui reikalingą informaciją ir žinias;
5.3. tarpininkauja šeimai dėl pagalbos priemonių: psichologinės pagalbos, psichosocialinės pagalbos krizių centre, paslaugų vaikų dienos centre, piniginės socialinės paramos, užimtumo, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinio būsto, specialiųjų pagalbos priemonių ir kt.;
5.4. esant poreikiui palydi šeimas į institucijas, įstaigas, organizacijas;
5.5. konsultuoja vaiką ir (ar) šeimą individualiai ar grupėmis: teikia emocinę ir socialinę pagalbą didinant šeimos motyvaciją dalyvauti kompleksinės ar prevencinės pagalbos teikimo procese, pozityvios tėvystės mokymuose, šeimos stiprinimo programose, priklausomybės ligų gydymo ir kt. programose;
5.6. ugdo suaugusių šeimos narių gebėjimus pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus, taip pat padeda šeimai sukurti palankią aplinką vaikų augimui ir raidai;
5.7. ugdo ir palaiko kasdienio šeimos gyvenimo įgūdžius – planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, prižiūrint vaikus;
5.8. ugdo šeimos darbinius įgūdžius – padeda savarankiškai susitvarkyti patalpas, aplinką, planuoti atlikti šiuos darbus;
5.9. padeda šeimai planuoti ir tvarkyti pinigų apskaitą;
5.10. ugdo tėvystės įgūdžius, skatina glaudesnį šeimos santykį su socialine aplinka, organizuoja šeimų pagalbos sau grupes, kitą prevencinę pagalbą;
5.11. bendradarbiauja ir veikia kartu su atvejo vadybininku vertinant vaiko ir (ar) šeimos poreikius pagalbai, organizuojant, planuojant ir teikiant pagalbą šeimai;
5.12. teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo;
5.13. keičiasi informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja apie pokyčius šeimoje;
5.14. teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos plano, jame numatytų priemonių vaikui ir jo šeimai, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, tikslinimo;
5.15. dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, jų metu pristato turimą informaciją apie vaiką ir jo tėvus, situaciją, pokyčius šeimoje;
5.16. padeda šeimos nariams pasiruošti pagalbos plano peržiūrai;
5.17. pagalbos plane šeimai numatytais atvejais dalyvauja tėvų susitikimuose su vaiku, kai jis laikinai globojamas (rūpinamas) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos įstaigoje;
5.18. tais atvejais, kai šeimoje kyla realus pavojus vaiko saugumui, sveikatai ar gyvybei, nedelsdamas, ne vėliau kaip tą pačią dieną, telefonu ir elektroninėmis ryšio priemonėmis ar raštu apie tai informuoja atvejo vadybininką;
5.19. bendradarbiauja su VVTAĮT teritoriniu skyriumi, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriumi, Kretingos rajono seniūnijomis bei vietos bendruomenės nariais, asmens sveikatos priežiūros ir švietimo įstaigomis, Užimtumo tarnyba, policijos komisariatu, probacijos tarnyba, kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais SPC struktūriniais padaliniais ir kt.;
5.20. užtikrina turimos asmens informacijos konfidencialumą, saugo patikėtus dokumentus, laikydamasis įstatymų nustatytos tvarkos;
5.21. teikia siūlymus atvejo vadybininkui ir SPC administracijai dėl pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų organizavimo bei jų kokybės gerinimo;
5.22. teisės aktų nustatyta tvarka tobulina profesinę kvalifikaciją;
5.23. vykdo kito socialinio darbuotojo darbui su šeima funkcijas jo komandiruotės, laikino nedarbingumo, atostogų metu;
5.24. vykdo SPC direktoriaus, Pagalbos šeimai padalinio vedėjo socialiniams reikalams, atvejo vadybininko vienkartinio pobūdžio pavedimus, kurie neviršija kompetencijos ribų ir neprieštarauja LR teisės aktams;
5.25. atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, korektišką gautų duomenų naudojimą, turimos informacijos apie paslaugų gavėjus konfidencialumą, teikiamos informacijos ir parengtų dokumentų teisingumą.

________________

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-02-08


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Kretingos r. sav., Kretingos m., Klaipėdos g. 133C

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .