Skelbimo galiojimo laikas baigėsi. Žiūrėti kitus skelbimus Valstybės tarnybos srityje.
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Pagalbos vaikams ir šeimoms skyriaus Vyriausiasis specialistas

1 Peržiūra

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasVALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS


PAGALBOS VAIKAMS IR ŠEIMOMS SKYRIAUS


VYRIAUSIOJO SPECIALISTO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – IX pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus vyresniajam patarėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. stebėsena ir analizė.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. priežiūra ir kontrolė.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. Vaiko laikinosios priežiūros priemonių, esant nustatytam vaiko apsaugos poreikiui, taikymas ir dalyvavimas atvejo vadybos procese iki vaikui bus nustatyta laikinoji globa, ypatingi atvejai, susiję su vaiko teisių ir teisėtų interesų galimais pažeidimais.


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. Vaiko laikinosios priežiūros priemonių, esant nustatytam vaiko apsaugos poreikiui, taikymas, dalyvavimas atvejo vadybos procese iki vaikui bus nustatyta laikinoji globa, ypatingi atvejai, susiję su vaiko teisių ir teisėtų interesų galimais pažeidimais.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


8. Apdoroja su stebėsena ir (ar) analize susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.


9. Atlieka suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja suformuotos politikos ir dokumentų nuostatų įgyvendinimo, statistinių rodiklių stebėsenos, analizės ir vertinimo atlikimą.


10. Rengia ataskaitas, išvadas ir kitus dokumentus arba prireikus koordinuoja ataskaitų, išvadų ir kitų dokumentų rengimą.


11. Rengia ir teikia informaciją su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su stebėsena ir (ar) analize susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


12. Rengia ir teikia pasiūlymus su stebėsena ir (ar) analize susijusiais klausimais.


13. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl stebėsenos ir (ar) analizės vykdymo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl stebėsenos ir (ar) analizės rengimą.


14. Atlieka skaičiavimus ir prognozavimą arba prireikus koordinuoja skaičiavimų ir prognozavimų atlikimą.


15. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.


16. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


17. Bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis su vaiko teisių apsauga susijusiais klausimais..


18. Inicijuoja pasitarimus su valstybės, savivaldybės įstaigų ir institucijų, nevyriausybinių organizacijų atstovais vaiko teisių ir teisėtų interesų užtikrinimo įgyvendinimo klausimais, dalyvauja juose..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


19.2. studijų kryptis – socialinis darbas (arba);


19.3. studijų kryptis – teisė (arba);


19.4. studijų kryptis – psichologija (arba);


19.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);


arba:


19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirties sritis – socialinio darbo patirtis;

19.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
20. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


20.1. vertės visuomenei kūrimas - 3 lygis;


20.2. organizuotumas - 3 lygis;


20.3. patikimumas ir atsakingumas - 3 lygis;


20.4. analizė ir pagrindimas - 4 lygis;


20.5. komunikacija - 3 lygis.


21. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


21.1. įžvalgumas - 3 lygis;


21.2. informacijos valdymas - 3 lygis.


22. Profesinė kompetencija:


22.1. Vaiko teisių apsaugos sistemos išmanymas - 3 lygis.
Susipažinau


________________________


(Parašas)


________________________


(Vardas ir pavardė)


________________________


(Data)

VALSTYBĖS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS IR ĮVAIKINIMO TARNYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS
PAGALBOS VAIKAMS IR ŠEIMOMS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
Susipažinau
________________________
(Parašas)
________________________
(Vardas ir pavardė)
________________________
(Data)

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 10.5 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-01-31


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Labdarių g. 8, 01120 Vilnius