Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė
Viešoji įstaiga Respublikinė Panevėžio ligoninė

Patologijos skyriaus vedėjas-gydytojas patologas (DU nuo 4200 Eur)

7 Peržiūros

Darbo pobūdis:


DIAGNOSTIKOS IR GYDYMO KLINIKOS
PATOLOGIJOS SKYRIAUS VEDĖJO - GYDYTOJO PATOLOGO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS


Viešosios įstaigos Respublikinės Panevėžio ligoninės (toliau – Ligoninė) Diagnostikos ir gydymo klinikos Patologijos skyriaus (toliau - Skyrius) vedėjas – gydytojas patologas (toliau – vedėjas) tiesiogiai pavaldus Diagnostikos ir gydymo klinikos vedėjui.
Skyriaus vedėjui pavaldūs darbuotojai pagal valdymo struktūrą ir pareigybių sąrašą.
Parašo teisė Skyriaus vedėjui suteikiama pagal kompetenciją ir direktoriaus įgaliojimus.
Skyriaus vedėją į darbą viešo konkurso būdu priima, atleidžia iš pareigų, nustato jo darbo užmokestį, sudaro ir nutraukia darbo sutartį Ligoninės direktorius.
Skyriaus vedėjas savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, Ligoninės įstatais, gydytojo patologo medicinos norma, Ligoninės direktoriaus įsakymais, Ligoninės darbo ir vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais Ligoninės vidaus teisės aktais bei šiuo pareigybės aprašymu.
Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruotės, ligos ir pan. atvejais, kai jis negali eiti pareigų, vykdo kitas direktoriaus paskirtas Ligoninės darbuotojas, atitinkantis išsilavinimo, profesinės kvalifikacijos, patyrimo ir kitus reikalavimus.
Skyriaus vedėjo profesinė kompetencija gali būti vertinams Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatyme nustatyta tvarka.
Pareigybės grupė - 1
Pareigybės kategorija - 1


II SKYRIUS
KVALIFIKACINIAI REIKALAVIMAI
10. Skyriaus vedėjas turi turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą medicinos išsilavinimą– gydytojo patologo profesinę kvalifikaciją ir galiojančią medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo patologo profesinę kvalifikaciją bei ne mažesnį kaip 1 metų darbo stažą šioje srityje.
10. Skyriaus vedėjas turi:
10.1. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų;
10.2. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
10.3. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
10.4. gebėti nustatyti rizikingas įstaigos (jos padalinio, filialo) veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
10.5. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
10.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.);
10.7. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į Skyriaus funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Skyriaus darbą.

III SKYRIUS
PAREIGOS
11. Skyriaus vedėjas privalo:
11.1. planuoti, organizuoti, prižiūrėti ir kontroliuoti pavaldžių darbuotojų darbą bei jam vadovauti, užtikrinant tinkamą paslaugų kokybę;
11.2. organizuoti Skyriaus darbuotojų pasitarimus darbo klausimais;
11.3. sudaryti Skyriaus gydytojų ir jiems prilyginto personalo (toliau - gydytojų) darbo ir atostogų grafikus. Užtikrinti, kad sudarant Skyriaus personalo darbo grafikus nebūtų pažeistas poilsio ir darbo rėžimas;
11.4. pildyti gydytojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius; suderinti Skyriaus kito personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
11.5. derinti pavaldžių darbuotojų prašymus;
11.6. tikrinti Skyriaus medicininius dokumentus, reikalingus darbinėms funkcijoms vykdyti ir kontrolei užtikrinti, kontroliuoti jų tinkamą surašymą;
11.7. pagal savo kompetenciją, kvalifikuotai tirti, diagnozuoti ligas bei užtikrinti teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę;
11.8. esant organizacinio ar kito neatidėliotino būtinumo atvejams, teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas kituose Ligoninės padaliniuose ir užtikrinti būtinąją medicinos pagalbą, vadovaujantis profesine kompetencija ir kitais būtinosios pagalbos teikimą reglamentuojančiais teisės aktais;
11.9. atlikti autopsijas ir tvarkyti su ja susijusią dokumentaciją; išduoti medicininį mirties liudijimą;
11.10. pagal savo kompetenciją tirti biopsinę ir operacinę medžiagą, citologinę medžiagą, pateikti makroskopinius ir mikroskopinius aprašymus, tyrimo išvadas, esant reikalui siųsti medžiaga konsultuoti;
11.11. pagal savo kompetenciją atlikti, peržiūrėti ir pasirašyti molekulinių tyrimų išvadas;
11.12. kontroliuoti pateikiamų histologinių ir citologinių preparatų kokybę;
11.13. gydytojo patologo medicinos normoje nereglamentuotais/komplikuotais atvejais konsultuotis su atitinkamos srities gydytoju specialistu;
11.14. organizuoti ir dalyvauti konsiliumuose, multidisciplininiuose aptarimuose;
11.15. kokybiškai ir laiku, vadovaujantis išoriniais ir vidaus teisės aktais nustatytais reikalavimais, pildyti medicininę dokumentaciją;
11.16. pagal kompetenciją supažindinti pacientus su jiems atliekamomis procedūromis, tyrimais, operacijomis, alternatyviais tyrimo būdais ir Ligoninėje nustatyta tvarka užtikrinti informacijos suteikimo patvirtinimą;
11.17. laikytis gydytojo profesinės etikos principų, gerbti pacientų teises ir jų nepažeisti, saugoti profesinę paslaptį ir visą informaciją apie pacientą laikyti konfidencialia; kitiems asmenims ši informacija gali būti atskleista Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytais pagrindais ir tvarka;
11.18. laikytis licencijuojamos asmens sveikatos priežiūros specialisto veiklos sąlygų, tobulinti profesinę kvalifikaciją sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka;
11.19. teikti pacientui tikslią informaciją apie mokamas paslaugas ir jas teikti Ligoninėje nustatyta tvarka;
11.20. užtikrinti, kad Skyriuje būtų taikomi tik medicinos mokslo ir praktikos įrodymais pagrįsti, saugūs tyrimo ir gydymo metodai, išskyrus kituose teisės aktuose nustatytus atvejus;
11.21. naudoti ir kontroliuoti, kad Skyriuje būtų naudojami tik teisės aktų reikalavimus atitinkančios medicinos priemonės (prietaisai), išskyrus kituose teisės aktuose nustatytas išimtis. Užtikrinti, kad medicinos priemonės (prietaisai) būtų naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka ir vadovaujantis gamintojų su medicinos priemone (prietaisu) pateikiama informacija;
11.22. bendraujant su darbuotojais, pacientais, jų artimaisiais ir kolegomis laikytis medicininės etikos ir deontologijos principų, vadovautis galiojančiu Ligoninės direktoriaus patvirtintu Elgesio kodeksu ir kitais vidiniais norminiais teisės aktais, reglamentuojančiais elgesio normas;
11.23. paaiškinti gydytojo patologo praktikos aplinkybes Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, teisėsaugos institucijų ir kitų kontroliuojančių institucijų prašymu;
11.24. informuoti teisėsaugos institucijas apie visus atvejus, kai į sveikatos priežiūros įstaigą kreipiasi arba pristatomas asmuo, kurio gyvybei kelia pavojų padaryti kūno sužalojimai, taip pat asmuo, kurio gyvybei pavojus negresia, tačiau jam padarytos durtinės, pjautinės, šautinės ar dėl sprogimo atsiradusios žaizdos arba kitokio pobūdžio kūno sužalojimai, kurie gali būti susiję su nusikaltimu;
11.25. teikti pasiūlymus dėl naujų paslaugų įvedimo, diagnostikos technologijų diegimo ar paslaugų praplėtimo Skyriuje;
11.26. analizuoti Skyriaus darbo rodiklius, teikti veiklos ataskaitas, veiklos planus;
11.27. dalyvauti Ligoninės direktoriaus ir Diagnostikos ir gydymo klinikos vedėjo organizuojamuose pasitarimuose, direktoriaus įsakymu sudarytose komisijose, darbo grupėse;
11.28. analizuoti darbe iškilusias problemas, konfliktus, numatyti ir siūlyti būdus jiems spręsti;
11.29. rengti pavaldžių darbuotojų pareigybių aprašymus, metodikas, procedūras, kitus vidaus dokumentus;
11.30. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose pagal kuruojamą sritį;
11.31. užtikrinti, kad Skyriuje kuo ekonomiškiau ir efektyviau būtų naudojami energetiniai bei materialiniai ištekliai;
11.32. kontroliuoti personalo darbo drausmę, darbo kokybę, darbo ir vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, apie pastebėtus pažeidimus informuoti tiesioginį vadovą;
11.33. planuoti Skyriaus personalo poreikį ir racionalų žmogiškųjų išteklių paskirstymą;
11.34. supažindinti darbuotojus su darbo saugos, priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos instrukcijomis, atžymėti instruktažo žurnale darbuotojams pasirašant, kontroliuoti saugos darbe reikalavimų laikymąsi;
11.35. laikytis Ligoninės darbo ir vidaus tvarkos taisyklių, darbų saugos reikalavimų, dirbti pagal patvirtintą darbo grafiką, neatvykus į darbą, tą pačią dieną informuoti tiesioginį vadovą apie neatvykimo priežastis;
11.36. atsakyti už priskirtų sričių trumpalaikį ir ilgalaikį turtą, eksploatacijai naudojamų medžiagų išrašymą, naudojimą, nurašymą;
11.37. nutraukus darbo santykius, perduoti paskirtam perimti asmeniui visą dokumentaciją, materialines vertybes tai įforminant atskiru perdavimo – priėmimo aktu;
11.38. atlikti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktų, reguliuojančių medicinos praktiką, nustatytas pareigas.

IV SKYRIUS
TEISĖS
12. Skyriaus vedėjas turi teisę:
12.1. duoti privalomus vykdyti nurodymus Skyriaus personalui ir kontroliuoti, kaip vykdomi jo nurodymai;
12.2. teikti pasiūlymus darbuotojų skatinimui, priedų, priemokų, vienkartinių išmokų skyrimui ar drausminės atsakomybės taikymui. Reikalauti iš pavaldžių darbuotojų pasiaiškinimų pateikimo dėl jų veiklos;
12.3. teikti pasiūlymus darbui tobulinti, paslaugų kokybei gerinti;
12.4. vykti į komandiruotes, mokymus, kvalifikacijos kėlimo kursus, stažuotes ir pan.;
12.5. verstis gydytojo patologo praktika teisės aktų nustatyta tvarka;
12.6. pagal kompetenciją vadovauti studentų praktiniams darbams;
12.7. gauti dokumentus, kitą informaciją, reikalingą tinkamam darbo funkcijų vykdymui;
12.8. pasirašyti ir vizuoti dokumentus, susijusius su Skyriaus veikla;
12.9. atsisakyti atlikti užduotį ar pavedimą, jeigu tai prieštarauja teisės aktams;
12.10. turėti kitų teisių, nustatytų kitų Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir Ligoninės vidaus dokumentuose.

V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
13. Už pareigų, nustatytų šiame pareigybės aprašyme, netinkamą vykdymą ar nevykdymą, už teisės aktų pažeidimus, padarytus vykdant savo funkcijas, už padarytą materialinę žalą Skyriaus vedėjas atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
_______________________
Su pareigybės aprašymu susipažinau ir sutinku vykdyti _________________________________
(parašas, vardas pavardė ir data )

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-06-07


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Panevėžio m. sav. Panevėžio m. Smėlynės g. 25

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .