Viešojo valdymo agentūra
Viešojo valdymo agentūra

Pirmojo statybos priežiūros skyriaus Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

10 Peržiūrų

Darbo pobūdis:

Pareigybės aprašymasVALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS


VAKARŲ LIETUVOS STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO


PIRMOJO STATYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS


PATARĖJO


PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Pareigybės lygmuo – VIII pareigybės lygmuo.


2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
II SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
3. Pagrindinė veiklos sritis:


3.1. priežiūra ir kontrolė.


4. Papildoma (-os) veiklos sritis (-ys):


4.1. administracinių paslaugų teikimas;


4.2. sprendimų įgyvendinimas.
III SKYRIUS

PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA
5. Pagrindinės veiklos srities specializacija:


5.1. statybos valstybinė priežiūra Klaipėdos, Tauragės, Telšių ir Šiaulių apskričių teritorijose (išskyrus numatytas išimtis).


6. Papildomos (-ų) veiklos srities (-čių) specializacija:


6.1. administracinių paslaugų teikimas statybos valstybinės priežiūros srityje;


6.2. sprendimų įgyvendinimas statybos valstybinės priežiūros srityje.
IV SKYRIUS

FUNKCIJOS
7. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.


8. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.


9. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.


10. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.


11. Apdoroja su administracinių paslaugų teikimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su paslaugų teikimu susijusios informacijos apdorojimą.


12. Apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.


13. Organizuoja administracinių paslaugų teikimą arba prireikus koordinuoja paslaugų teikimo organizavimą.


14. Rengia ir teikia informaciją su administracinių paslaugų teikimu ir susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su paslaugų teikimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


15. Rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.


16. Organizuoja sprendimų įgyvendinimo procesą arba prireikus koordinuoja sprendimų įgyvendinimo proceso organizavimą.


17. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.


18. Teisės aktų nustatyta tvarka vykdo šiuos statybos valstybinės priežiūros veiksmus: statybos užbaigimo procedūras, kai išduodamas statybos užbaigimo aktas; ypatingųjų statinių patikrinimus; atnaujinamų (modernizuojamų) statinių patikrinimus; ūkio subjektų patikrinimus; atlieka avarijų tyrimus.


19. Vykdo statybos produktų poėmius, kai inicijuojami statybos produktų tyrimai ir bandymai.


20. Nagrinėja skundus, rengia išvadas teisėsaugos ar kitoms institucijoms šiais klausimais: dėl statinių avarijos grėsmės; dėl naujai statomų ar rekonstruojamų ypatingųjų statinių; dėl atnaujinamų (modernizuojamų) statinių; dėl statybos užbaigimo procedūrų, kai išduodamas statybos užbaigimo aktas; dėl ūkio subjektų veiklos.


21. Vykdydamas priskirtus statybos valstybinės priežiūros veiksmus teisės aktų nustatyta tvarka: rengia ir pasirašo patikrinimo aktų, raštų, sprendimų, išvadų ir kitų dokumentų projektus; organizuoja ir vykdo nustatytų pažeidimų šalinimo veiksmus, taiko teisės aktuose numatytas poveikio priemones; persiunčia kitų subjektų kompetencijai priskirtus klausimus, dokumentus.


22. Padeda skyriaus vedėjui užtikrinti vienodą teisės aktų taikymo praktiką; vykdo darbuotojų adaptaciją, pavadavimą; identifikuoja problemas, jų priežastis ir teikia pasiūlymus dėl veiklos ir teisės aktų tobulinimo; dalyvauja rengiant skyriaus darbo planus ir ataskaitas, teikia skyriaus vedėjui reikalingus duomenis darbo planų ir ataskaitų parengimui.


23. Dalyvauja darbo grupių, komisijų darbe, pasitarimuose, seminaruose, atstovauja įstaigai ir valstybei (jei tai numatyta) kitose institucijose, organizacijose, esant poreikiui, teismuose, ikiteisminėse ginčų nagrinėjimo institucijose ir pan..
V SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI
24. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:


24.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;


24.2. studijų kryptis – statybos inžinerija (arba);


24.3. studijų kryptis – aplinkos inžinerija (arba);


24.4. studijų kryptis – architektūra (arba);


arba:


24.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
24.6. darbo patirties sritis – statybos inžinerijos patirtis;

24.7. darbo patirtis srityje – 2 metai;


25. Atitikimas kitiems reikalavimams:


25.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


26. Transporto priemonių pažymėjimai:


26.1. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).


27. Kvalifikacijos atestatai ir pažymėjimai:


27.1. suteikta teisė eiti ypatingojo statinio statybos vadovo ir ypatingojo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas. Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai..
VI SKYRIUS

KOMPETENCIJOS
28. Bendrosios kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


28.1. vertės visuomenei kūrimas - 4 lygis;


28.2. organizuotumas - 4 lygis;


28.3. patikimumas ir atsakingumas - 4 lygis;


28.4. analizė ir pagrindimas - 5 lygis;


28.5. komunikacija - 4 lygis.


29. Specifinės kompetencijos ir jų reikalaujami lygiai:


29.1. informacijos valdymas - 4 lygis;


29.2. orientacija į aptarnaujamą asmenį - 4 lygis;


29.3. kontrolės ir priežiūros proceso valdymas - 4 lygis.

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
VAKARŲ LIETUVOS STATYBOS VALSTYBINĖS PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO
PIRMOJO STATYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

Siūlomas atlyginimas:

Pareiginės algos koeficientas: 12.0 (prieš mokesčius)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-12-04


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, Šventaragio g. 2

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .