Projektas "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" Psichologas (Joniškis, Pakruojis)

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilnius
Dalintis
598
Įsiminti skelbimąSiųsti CV

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Kiti įmonės darbo pasiūlymai (9)

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2019 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. V-286

IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „JAUNIMO SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ DIDINIMAS“ PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMASI SKYRIUS

PAREIGYBĖ1. Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 07.4.1-ESFA-V-414-02-0001 „Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas“ (toliau – Projektas) psichologas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį ir gaunantis darbo užmokestį iš šio Projekto finansavimui skiriamų lėšų. Ši pareigybė priskirta Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių I grupei.

2. Pareigybės lygis – A1.

3. Psichologo pareigybė reikalinga vykdyti psichologinio konsultavimo paslaugos teikimą Projekto tikslinei grupei Joniškio, Pakruojo rajonų savivaldybėse (toliau – kuruojama teritorija).

4. Psichologas tiesiogiai pavaldus Projekto koordinatoriui kuruojamoje teritorijoje.II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilyginamą Socialinių mokslų studijų srities psichologijos bakalauro ir psichologijos magistro kvalifikacinius laipsnius arba psichologo kvalifikaciją (specialybę), įgytą baigus studijas pagal vienos pakopos aukštojo mokslo programas;

5.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį, teikiant individualų ir grupinį psichologinį konsultavimą ir patirties dirbant su jaunimu;

5.3. žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų ir Užimtumo rėmimo įstatymus, kitus teisės aktus jaunimo reikalų srityje, teisės aktus, reglamentuojančius ESF remiamų projektų įgyvendinimą, dokumentų rengimą bei tvarkymą;

5.4. mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;

5.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti oficialius dokumentus;

5.6. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

5.7. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas kuruojamoje teritorijoje:

6.1. užmezga ryšius ir palaiko tvarų bei lygiavertį santykį su jaunais žmonėmis;

6.2. kartu su klientų aptarnavimo skyriaus specialistais, karjeros konsultantais priima sprendimą dėl asmens dalyvavimo Projekto veiklose, skirtose vidutinių ir mažų įsidarbinimo galimybių jauniems asmenims;

6.3. įvertina Projekto dalyvių galimybes integruotis į darbo rinką, psichologinius, asmenybės ir mokymosi sunkumus;

6.4. formuoja dalyvių grupes grupiniams užsiėmimams, veda grupinius ir individualius užsiėmimus;

6.5. koordinuoja ir užtikrina Projekto paslaugų (profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo) teikimą;

6.6. atstovauja jaunimo interesus suinteresuotose institucijose, teikia informaciją visuomenei, nevyriausybinėms organizacijoms ir kitoms įstaigoms apie savo veiklą, pasiektus rezultatus, jaunimo padėtį ir poreikius;

6.7. pagal patvirtintas formas ir nustatytais terminais rengia ir teikia dokumentus Projekto administravimo grupei savo kompetencijos klausimais;

6.8. registruoja gaunamus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;

6.9. laikinai nesant kitam Psichologui, vykdo jo funkcijas;

6.10. vykdo kitus Darbo rinkos ir užimtumo politikos įgyvendinimo departamento direktoriaus, Priemonių įgyvendinimo organizavimo skyriaus vedėjo, ir Projekto koordinatoriaus kuruojamoje teritorijoje pavedimus bei nurodymus, siekiant tinkamai ir laiku įgyvendinti Projektą;

6.11. ugdo Projekto tikslinės grupės asmenų gebėjimus racionaliai priimti profesinį sprendimą, padedant spręsti emocinio, asmeninio ir tarpasmeninio pobūdžio problemas, sudarančias kliūtis jų užimtumui;

6.12. palaiko tęstinį ryšį su Projekto dalyviais, pasibaigus jų dalyvavimui Projekte;

6.13. profesinės karjeros planavimo ir psichologinio konsultavimo paslaugų teikimo metu informuoja Projekto tikslinę grupę apie socialinių partnerių įgyvendinamas integracijos į darbo rinką priemones;

6.14. užtikrina visų reikiamų duomenų apie Projekto tikslinės grupės dalyvavimą vedamuose užsiėmimuose, nustatytais terminais;

6.15. užtikrina numatytų stebėsenos rodiklių pasiekimą kuruojamoje teritorijoje.IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO ATSAKOMYBĖ7. Psichologas atsako už:

7.1. savo funkcijų atlikimą laiku ir kokybiškai, renkamų, analizuojamų ir pateikiamų duomenų tikslumą;

7.2. Užimtumo tarnybos konfidencialaus pobūdžio informacijos saugojimą;

7.3. darbo, priešgaisrinės saugos ir higienos normų laikymąsi;

7.4. tikslingą bei ekonomišką iš Projektui skirtų lėšų įsigyto turto naudojimą;

7.5. racionalų darbo laiko naudojimą;

7.6. tikslingą bei ekonomišką iš Projektui skirtų lėšų įsigyto turto naudojimą.

8. Darbuotojas už savo pareigų netinkamą vykdymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

9. Baigdamas savo darbo santykius, Projekto veiklų tęstinumo ir perimamumo užtikrinimui, privalo perduoti Projekto dokumentus bei supažindinti su vykdomais darbais Projekto koordinatorių kuruojamoje teritorijoje ir Psichologą, laikinai vykdantį jo funkcijas.

_______________________Susipažinau ir sutinku:

Psichologas

_________________

(parašas)

_________________

(vardas, pavardė)

______________

(data)

Siūlomas atlyginimas:Pareiginės algos koeficientas: 7.4 (prieš mokesčius, bruto)
Skelbimas paskelbtas:2020.05.19
Skelbimas galioja iki:2020.06.03
Telefonas:(8-5) 236 0770
El. paštas:
Adresas:Geležinio Vilko g. 3A, LT-03131 Vilnius

Padėkite draugams rasti geresnį darbą. Pasidalinkite šiuo skelbimu:

Jūsų atsiliepimai
Siekdami pagerinti Jūsų naršymo kokybę, statistiniais ir rinkodaros tikslais šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“), kuriuos galite bet kada atšaukti.
Sutinku Plačiau
Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Kandidatuoju į pareigas:

Projektas "Jaunimo socialinių kompetencijų didinimas" Psichologas (Joniškis, Pakruojis)

Dėmesio: kandidatavimas į šias pareigas toliau vyks Valstybės Tarnybos Departamento tinklalapyje. Atidžiai sekite tolesnius nurodymus. Sėkmės!
Tęsti kandidatavimą VTD tinklalapyje