Kretingos socialinių paslaugų centras
Kretingos socialinių paslaugų centras

Psichologas

19 Peržiūrų

Darbo pobūdis:





SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS PSICHOLOGAS

(Terminuota darbo sutartis)


I. PAREIGYBĖ
1. Kretingos socialinių paslaugų centro (toliau – SPC) socialinių paslaugų įstaigos psichologo pareigybė yra priskiriama specialistų grupei. Pareigybės lygis – A1.
2. Socialinių paslaugų įstaigos psichologas tiesiogiai pavaldus SPC direktoriaus pavaduotojui socialiniams reikalams.
II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
3. Socialinių paslaugų įstaigos psichologas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir psichologo kvalifikaciją (specialybę) ir ne žemesnį nei psichologijos magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilyginamą kvalifikaciją;
3.2. turėti praktinius psichologinio darbo įgūdžius ir gebėti tiksliai vertinti šeimos, vaiko psichologinius poreikius;
3.3. gebėti bendrauti su suaugusiais asmenimis, vaikais, jų tėvais (globėjais, įtėviais);
3.4. gebėti teikti psichologinę pagalbą psichologinių problemų bei specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems vaikams bei jų šeimoms, patiriančioms socialinę riziką ir/ar turinčioms priklausomybę;
3.5. privalo išmanyti:
3.5.1. metodinius, norminius ir kitus su psichologija susijusius dokumentus;
3.5.2. SPC paslaugų gavėjams aktualias psichologinių problemų prevencijos priemones;
3.5.3. SPC bendruomenės veiklos tyrimo psichologines savybes;
3.6. būti susipažinęs ir dirbti vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais psichologinės pagalbos teikimą, vaiko teisių apsaugą, Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais, Kretingos rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo įsakymais, SPC direktoriaus įsakymais, SPC darbo tvarkos taisyklėmis, SPC nuostatais, saugos darbe, priešgaisrinės ir civilinės saugos instrukcijomis, bei šiuo pareigybės aprašymu;
3.7. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, dirbti komandoje;
3.8. mokėti kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
3.9. mokėti suteikti pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui ir pan.;
3.10. gebėti dirbti kompiuteriu vartotojo lygiu;
3.11. žinoti raštvedybos pagrindus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
3.12. gebėti rengti ir įgyvendinti programas ir projektus.
III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS
4. Šias pareigas einantis socialinių paslaugų įstaigos psichologas vykdo šias funkcijas:
4.1. rūpinasi SPC paslaugų gavėjų psichine sveikata ir psichologinio mikroklimato sudarymu SPC bendruomenėje;
4.2. savarankiškai įvertina paslaugų gavėjo galias ir sunkumus, raidos ypatumus (vaiko), psichologines, asmenybės ir ugdymosi (vaiko) problemas;
4.3. vertina paslaugų gavėjų psichologines, asmenybės ir elgesio bei ugdymosi problemas bendradarbiaujant su SPC specialistais, paslaugų gavėjų artimaisiais, giminaičiais, vaikų tėvais (globėjais, rūpintojais);
4.4. nustatęs psichologinės pagalbos poreikį, pasirenka pagalbos teikimo būdus;
4.5. individualiai konsultuoja psichologinių problemų turinčius paslaugų gavėjus, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), artimuosius, teikia jiems psichologinę pagalbą sprendžiant problemas SPC patalpose arba, esant poreikiui, – paslaugų gavėjo gyvenamojoje, ugdymosi vietoje ar kitoje paslaugų gavėjui patogioje bei su SPC administracija suderintoje vietoje;
4.6. teikia psichologinę pagalbą SPC darbuotojams, siekiant efektyviau spręsti paslaugų gavėjų psichologines problemas;
4.7. organizuoja ir veda grupinius užsiėmimus paslaugų gavėjams, darbuotojams;
4.8. veda savipagalbos grupes esamiems globėjams (rūpintojams) ir įtėviams;
4.9. stebi SPC specialistų socialinio darbo procesą su paslaugų gavėjais, siekdamas įvertinti kylančias aktualiausias psichologinio pobūdžio problemas ir numato jų sprendimo būdus;
4.10. bendradarbiauja su paslaugų gavėju dirbančiais specialistais bei dirba su jais komandoje sprendžiant paslaugų gavėjų problemas ir numatant paslaugų teikimo tikslų bei uždavinių pasiekimo būdus;
4.11. pagal poreikį dalyvauja paslaugų gavėjo ISGP plano sudarymo veikloje, vertina pokyčius, atlieka analizę ir tikslinimus;
4.12. pagal poreikį dalyvauja Atvejo nagrinėjimo posėdžiuose;
4.13. pagal poreikį rengia asmens (šeimos) charakteristikas, individualias rekomendacijas paslaugų gavėjo psichologinėms problemoms spręsti;
4.14. teikia išvadas raštu arba žodžiu apie psichologo paslaugas gaunančias šeimas (vaikus);
4.15. inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos programas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo bei elgesio problemų;
4.16. atlieka aktualius SPC psichologinius tyrimus atsižvelgiant į SPC bendruomenės poreikius ir savo kvalifikaciją;
4.17. užtikrina teikiamų paslaugų kokybę;
4.18. taiko tik mokslo ir praktikos įrodymais pagrįstus, saugius darbo metodus;
4.19. renka ir kaupia informaciją reikalingą užtikrinti sklandžiam paslaugos teikimo procesui;
4.20. dalyvauja SPC projektinėje veiklos, veiklos programų rengime ir vykdyme;
4.21. teikia informaciją apie paslaugų gavėjus, turinčius psichologinių problemų, suinteresuotiems asmenims ar institucijoms, susijusioms su šių paslaugų gavėjų problemų sprendimu. Informaciją teikia tik gavus SPC administracijos sutikimą;
4.22. informuoja SPC direktorių, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, kitus specialistus apie problemines situacijas nepažeisdamas konfidencialumo;
4.23. ruošia reikalingas darbo ataskaitas, tvarko darbo dokumentus, atsako į gautus raštus;
4.24. derina su SPC direktoriumi bei direktoriaus pavaduotoju socialiniams reikalams metinės veiklos prioritetus ir pagal juos rengia savo veiklos programą metams;
4.25. dalyvauja SPC direktoriaus įsakymu sudarytų komisijų, darbo grupių veikloje;
4.26. direktoriaus nurodymu atstovauja SPC, palaikant dalykinius santykius su kitomis organizacijomis ir valdymo institucijomis, sprendžiant iškilusius klausimus;
4.27. bendradarbiauja su sveikatos priežiūros ir šveitimo įstaigomis, VVTAĮT teritoriniu skyriumi, seniūnijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir kitomis institucijomis psichologinių paslaugų teikimo klausimais;
4.28. teisės aktų nustatyta tvarka tobulina profesinę kvalifikaciją;
4.29. pavaduoja savo kompetencijos ribose kitus darbuotojus atostogų, išvykų, ligos ir kitais darbe nebuvimo atvejais;
4.30. vykdo kitus SPC direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pavedimus, kurie neviršija kompetencijos ribų ir neprieštarauja LR teisės aktams;
4.31. atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą, profesinės etikos laikymąsi, korektišką gautų duomenų naudojimą, turimos informacijos apie paslaugų gavėjus konfidencialumą, teikiamos informacijos ir parengtų dokumentų teisingumą.

Miestas:

Kitas

Skelbimas galioja iki:

2023-02-02


Kontaktai

Telefonas:

Adresas:

Kretingos r. sav., Kretingos m., Klaipėdos g. 133C

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .