Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnyba

Resocializacijos skyriaus Psichologas

7 Peržiūros

Darbo pobūdis:

PATVIRTINTA
Lietuvos kalėjimų tarnybos
direktoriaus 2023 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. V-227


LIETUVOS KALĖJIMŲ TARNYBOS
KALĖJIMŲ RESOCIALIZACIJOS SKYRIAUS PSICHOLOGO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Resocializacijos skyriaus (toliau – Skyrius) psichologas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį (toliau – darbuotojas).
2. Pareigybės lygis – A1.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
3.1. turėti aukštąjį universitetinį psichologijos krypties išsilavinimą su bakalauro ir magistro kvalifikaciniu laipsniu arba vientisąsias universitetines psichologijos krypties studijas;
3.2. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą bei asmenų, paleidžiamų iš jų, resocializaciją;
3.3. būti susipažinęs su Lietuvos Psichologų sąjungos priimto Profesinės psichologų etikos kodeksu bei Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamentu.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. dalyvauja Skyriaus Socialinio darbo ir psichologinės intervencijos komandos veikloje;
4.2. atlieka naujai atvykusių suimtųjų ir nuteistųjų (laisvės atėmimo arba arešto bausme) pirminį psichologinį įvertinimą bei rengia jų nuteistojo psichologinę charakteristiką;
4.3. rengia nuteistųjų (laisvės atėmimo bausme) adaptacijos bausmės atlikimo vietoje planą;
4.4. dalyvauja formuluojant individualius nuteistųjų (laisvės atėmimo bausme) resocializacijos tikslus ir parenkant jų pasiekimui reikalingas priemones;
4.5. teikia individualias ir / ar grupines psichologines konsultacijas nuteistiesiems (laisvės atėmimo bausme), orientuotas į nusikalstamo elgesio rizikos valdymą;
4.6. vykdo Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus įsakymu aprobuotas elgesio pataisos programas ir kitas individualiame resocializacijos plane numatytas priemones;
4.7. renka ir kaupia dokumentinę medžiagą apie nuteistuosius (laisvės atėmimo bausme), dalyvaujančius vykdomose resocializacijos priemonėse;
4.8. teikia psichologinę pagalbą nuteistiesiems ir suimtiesiems kilus tarpasmeniniams konfliktams su kitais nuteistaisiais / suimtaisiais ir / ar darbuotojais tarp nuteistojo ir / ar suimtojo ir pareigūno;
4.9. pagal kompetenciją sprendžia iškilusias nuteistųjų ir suimtųjų problemas kartu su kitų Lietuvos kalėjimo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais;
4.10. įgyvendina dinaminį saugumą su kitais Lietuvos kalėjimų tarnybos administracijos padaliniais;
4.11. pagal kompetenciją suveda informaciją į informacines sistemas;
4.12. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje;
4.13. laikosi profesinės Psichologo etikos kodekso reikalavimų;
4.14. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su Skyriaus veikla susijusius pavedimus.

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

5. Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vyriausiajam specialistui, koordinuojančiam Socialinio darbo ir psichologinės intervencijos komandos veiklą.

______________________Susipažinau

____________________________________
(parašas)
____________________________________
(vardas ir pavardė)
____________________________________
(data)

Miestas:

Vilnius

Skelbimas galioja iki:

2023-09-27


Kontaktai

Telefonas:

El. paštas:

Adresas:

Vilnius, L. Sapiegos g. 1

Siųsti CV Kandidatavimas vyks

Siųsti prisegtą CV

Pasirinkite CV Pasirinkite savanorio anketą
(.pdf, .doc, .odt)
arba
Panaudokite motyvacinio laiško šabloną

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas būsimam darbdaviui

Dėkojame, kad naudojatės cv.lt paslaugomis.

Jūsų CV sėkmingai išsiųstas. Jūsų savanorio anketa sėkmingai išsiųsta.

Kandidatavimo istorijoje galite pamatyti ar išsiųstas CV jau peržiūrėtasišsiųsta savanorio anketa jau peržiūrėta!

Norite sužinoti ar darbdavys perskaitė jūsų CV?

Prašome aktyvinti nuorodą, kurią išsiuntėme el.paštu .

Sukurkite paskyrą ir kandidatuokite greičiau.

Aktyvinkite nuorodą, kurią išsiuntėme el. paštu .